TH EN
การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเอกสารประกอบอื่น โดยการสแกนรหัสคิวอาร์จากหนังสือเชิญประชุม หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2567 ที่ www.tisco.co.th หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์รับเอกสารดังกล่าวแบบรูปเล่มสามารถติดต่อขอรับได้ที่สำนักเลขานุการบริษัท ตามอีเมลหรือ กรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567” โดยระบุที่อยู่หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจนเพื่อบริษัทจะติดต่อกลับได้

บริษัทคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงจัดช่องทางรับคำถามเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทได้ ดังนี้

 1. ผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมกับให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียด ดังนี้
      - ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ อีเมล (ถ้ามี) ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้น
      - คำถามในวาระที่ประสงค์จะสอบถามและข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)
 2. ช่องทางเปิดรับคำถาม
      - ทางอีเมล tisco_cs@tisco.co.th และ ir@tisco.co.th
      - แบบฟอร์มออนไลน์ https://forms.office.com/r/ZWvG6sDSNg
      - ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
     สำนักเลขานุการบริษัท
     บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
     48/49 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสาทรเหนือ
     แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
 3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม
  ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 11 เมษายน 2567
 4. การตอบคำถามกรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
  สำนักเลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทและบริษัทจะพิจารณาตอบคำถามโดยตอบล่วงหน้าก่อนวันประชุมหรือในวันประชุมหรือบันทึกไว้ในเอกสารแนบท้ายของรายงานการประชุมโดยจะแจ้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ
การประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเอกสารประกอบอื่น โดยการสแกนรหัสคิวอาร์จากหนังสือเชิญประชุม หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ที่ www.tisco.co.th หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์รับเอกสารดังกล่าวแบบรูปเล่มสามารถติดต่อขอรับได้ที่สำนักเลขานุการบริษัท ตามอีเมลหรือ กรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567” โดยระบุที่อยู่หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจนเพื่อบริษัทจะติดต่อกลับได้

ธนาคารได้จัดช่องทางรับคำถามเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 

โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังธนาคารได้ ดังนี้

 1. ผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมกับให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียด ดังนี้
      - ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ อีเมล (ถ้ามี) ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้น
      - คำถามในวาระที่ประสงค์จะสอบถามและข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)
 2. ช่องทางเปิดรับคำถาม
      - ทางอีเมล tisco_cs@tisco.co.th และ ir@tisco.co.th
      - ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
     สำนักเลขานุการบริษัท
     ธนาคารทิสก้ จำกัด (มหาชน)
     48/49 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสาทรเหนือ
     แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
 3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม
  ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 11 เมษายน 2567
 4. การตอบคำถามกรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
  สำนักเลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นก่อนเสนอคณะกรรมการธนาคารและธนาคารจะพิจารณาตอบคำถามโดยตอบล่วงหน้าก่อนวันประชุมหรือในวันประชุมหรือบันทึกไว้ในเอกสารแนบท้ายของรายงานการประชุมโดยจะแจ้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน