TH EN

ประกาศความเป็นส่วนตัว

ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เกี่ยวข้องกับวิธีการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) โดยบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินทิสโก้ (“ทิสโก้”) เมื่อเจ้าของข้อมูลติดต่อ หรือใช้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ของทิสโก้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ทิสโก้กำหนด ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยประกาศความเป็นส่วนตัวนี้จะใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของ (1) ลูกค้าของทิสโก้ และ (2) ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลไม่ใช่ลูกค้าของทิสโก้ แต่ทิสโก้อาจมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เช่น กรรมการ ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้นของทิสโก้ ผู้ค้ำประกันหรือผู้ให้หลักประกัน ผู้เข้าชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของทิสโก้ บุคคลที่ได้รับเงินหรือได้ชำระเงินให้แก่ลูกค้าของทิสโก้ ผู้ที่มาติดต่อกับทิสโก้ พนักงาน กรรมการ หรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมายหรือผู้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนลูกค้าหรือบุคคลที่มีนิติสัมพันธ์กับทิสโก้

ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นเป็นฉบับภาษาไทยและฉบับแปลภาษาอังกฤษ ซึ่งหากมีข้อความที่ขัดกัน ให้ถือประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

ทิสโก้มีความตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจึงมีระบบในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และขั้นตอนการดำเนินงานที่รัดกุม ทั้งนี้ ทิสโก้ได้จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการจัดเก็บ การทำลายข้อมูล อีกทั้งสิทธิของเจ้าของข้อมูล ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ ดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทิสโก้ทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย หมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวเจ้าของข้อมูลหรือทำให้ระบุถึงตัวเจ้าของข้อมูลได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ ไม่ว่าเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้หรือมีอยู่กับทิสโก้ หรือที่ทิสโก้ได้รับ หรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น เช่น บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม หน่วยงานราชการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ ที่ปรึกษาของทิสโก้ พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงาน องค์กร นิติบุคคลใด ๆ ที่มีสัญญากับทิสโก้หรือที่มีนิติสัมพันธ์กับทิสโก้ บุคคลที่เจ้าของข้อมูลแต่งตั้งหรือให้เป็นตัวแทน หรือจากแหล่งสาธารณะอื่นใด

 


ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทิสโก้ทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

1. ข้อมูลทั่วไปที่เป็นการแสดงตัวตน ซึ่งหมายถึงข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ/นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง วัน/เดือน/ปีเกิด ข้อมูลสถานภาพทางการสมรส ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาและการทำงาน ภาพถ่ายใบหน้า ลายมือชื่อ รวมถึงข้อมูลอ่อนไหว เช่น ข้อมูลชีวภาพ (ลายนิ้วมือ ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า) ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ศาสนา เชื้อชาติ เป็นต้น

2. ข้อมูลติดต่อของเจ้าของข้อมูล เช่น ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลอื่นใดในทำนองเดียวกันที่ใช้เพื่อการติดต่อเจ้าของข้อมูล

3. ข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลการทำธุรกรรมของเจ้าของข้อมูลกับทิสโก้ เช่น หมายเลขบัญชีเงินฝาก หมายเลขบัญชีเงินลงทุน หมายเลขบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน หมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุน หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัตรเดบิต หมายเลขบัตรเอทีเอ็ม หรือรายงานข้อมูลเบิก/ถอนเงินในบัญชี ข้อมูลรายได้ รายจ่าย ยอดเงินฝาก ประวัติทางการเงิน เป็นต้น

4. ข้อมูลความชื่นชอบของเจ้าของข้อมูลในการค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เช่น การค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ของทิสโก้ (Website Browsing) จากการใช้ Cookies หรือการเชื่อมต่อเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เจ้าของข้อมูลเข้าไปค้นหาข้อมูล ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ของเจ้าของข้อมูล เช่น หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address) ข้อมูลอุปกรณ์อัจฉริยะ การยืนยันตัวตน สถานที่ตั้ง (Location) เป็นต้น

5. ข้อมูลภาพและ/หรือเสียงของเจ้าของข้อมูล เช่น เทปบันทึกการเข้ามาติดต่อทิสโก้ผ่านทาง Contact Center ซึ่งอาจเป็นภาพหรือเสียง เป็นต้น

6. ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล ในกรณีที่ผู้ติดต่อ คู่สัญญาหรือผู้ที่มีนิติสัมพันธ์กับทิสโก้เป็นนิติบุคคล และได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลนั้น เช่น พนักงาน บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้แทน ผู้ถือหุ้น กรรมการ บุคคลผู้มีอำนาจ ผู้ติดต่อ ตัวแทน หรือบุคคลธรรมดาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลนั้น ทั้งนี้ นิติบุคคลดังกล่าวจะต้องมั่นใจว่ามีสิทธิที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านี้ และอนุญาตให้ทิสโก้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้


วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ทิสโก้ทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรมและ/หรือใช้บริการกับทิสโก้ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายตามความจำเป็นของทิสโก้ และ/หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมไว้แก่ทิสโก้ โดยทิสโก้จะเก็บรักษาข้อมูลของเจ้าของข้อมูลตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของทิสโก้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

1. การปฏิบัติตามสัญญาระหว่างทิสโก้กับเจ้าของข้อมูลเพื่อให้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ หรือการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูล เช่น การยืนยันตัวบุคคลและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence) การให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เจ้าของข้อมูลมีกับทิสโก้ การปฏิบัติตามกระบวนการภายในของทิสโก้ การรับ-ส่งเอกสารติดต่อระหว่างเจ้าของข้อมูลกับทิสโก้ การทวงถามเพื่อการชำระหนี้ที่ค้างตามสัญญาที่มีกับทิสโก้ การทำประกันภัยทรัพย์หลักประกัน การให้บริการของทิสโก้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (online banking) แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (mobile applications) และแพลตฟอร์มผลิตภัณฑ์ออนไลน์อื่นๆ

2. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ เช่น การป้องกันและตรวจจับความผิดปกติของธุรกรรมที่นำไปสู่กิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย การปฏิบัติตามกฎหมายธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด การรายงานข้อมูลต่อกรมสรรพากร การรายงานข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแล เช่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร ธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือเมื่อได้รับหมายเรียก หมายอายัดจากหน่วยงานราชการหรือศาล เป็นต้น

3. วัตถุประสงค์ที่ต้องได้รับความยินยอมของเจ้าของข้อมูล เช่น เพื่อการติดต่อสื่อสารทางการตลาด การเสนอข้อเสนอพิเศษ เอกสารส่งเสริมการขายที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของทิสโก้ และบุคคลภายนอกซึ่งทิสโก้ไม่สามารถอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่นได้

4. ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายตามความจำเป็นของทิสโก้หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เช่น

- การป้องกัน รับมือ ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดการกระทำที่ผิดกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานของบริษัทในธุรกิจเดียวกันในการป้องกัน รับมือ หรือลดความเสี่ยงข้างต้น

- การบันทึกภาพผู้ที่มาติดต่อทำธุรกรรมกับสำนักงานหรือสาขาของทิสโก้ลงบน CCTV รวมถึง การแลกบัตรก่อนเข้าอาคาร เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือพื้นที่ของทิสโก้

- การบันทึกภาพและ/หรือเสียงในการสัมมนาหรือประชุมที่จัดโดยทิสโก้

- การบริหารความเสี่ยง/การกำกับตรวจสอบ/การบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึงการส่งต่อไปยังบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก้เพื่อการดังกล่าวภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

- การตรวจสอบการรับส่งอีเมลหรือการใช้อินเตอร์เน็ตของพนักงานกับเจ้าของข้อมูล เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลลับของทิสโก้ต่อบุคคลภายนอก

- การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ในประเภทเดียวกันกับที่เจ้าของข้อมูลมีอยู่กับทิสโก้และผลิตภัณฑ์อื่นของทิสโก้ให้แก่เจ้าของข้อมูล อย่างเหมาะสมกับความต้องการของเจ้าของข้อมูล และ/หรือในการทำการวิจัยทางการตลาด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของทิสโก้

- การปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของทิสโก้ภายใต้สัญญาใด ๆ ที่ทิสโก้เป็นคู่สัญญาหรือที่ทิสโก้มีนิติสัมพันธ์ด้วย เช่น สัญญากับพันธมิตรทางธุรกิจของทิสโก้

- การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทน ตัวแทน พนักงาน ในกรณีที่ผู้ติดต่อ คู่สัญญาหรือผู้ที่มีนิติสัมพันธ์กับทิสโก้เป็นนิติบุคคล

- การรักษาความสัมพันธ์กับเจ้าของข้อมูล เช่น การจัดการข้อร้องเรียน การประเมินความพึงพอใจ การแจ้งเตือนหรือนำเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการต่างๆ ประเภทเดียวกันกับที่เจ้าของข้อมูลมีอยู่กับทิสโก้ซึ่งเป็นประโยชน์กับท่านเป็นต้น

ทั้งนี้ ทิสโก้​จะไม่สามารถให้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์แก่เจ้าของข้อมูล (หรือไม่สามารถให้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ให้แก่เจ้าของข้อมูลต่อไป) หากทิสโก้ไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อมีการร้องขอ ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นจำเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ หรือจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญา


การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างบนทิสโก้อาจส่ง โอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ไปยังบุคคลอื่นทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศซึ่งอาจเป็นประเทศที่มีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ

ทิสโก้รวมถึงพนักงาน ตัวแทน หรือที่ปรึกษาของทิสโก้อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

- บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก้ ได้แก่ บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป/ บมจ.ธนาคารทิสโก้/ บล.ทิสโก้/ บลจ.ทิสโก้/ บจก.ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น/ บจก.ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี / บจก.ไฮเวย์ / บจก.ออล-เวย์ส

- พันธมิตรทางธุรกิจของทิสโก้ (สามารถตรวจสอบรายชื่อดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของทิสโก้)

- บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด และบริษัทข้อมูลเครดิต รวมถึงสมาชิกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต

- บุคคลภายนอกตามที่ทิสโก้ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

- ผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์ ทายาทหรือผู้จัดการมรดก รวมถึงบุคคลอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายในการจัดการทรัพย์สิน หรือบัญชีของเจ้าของข้อมูลในกรณีที่ท่านเป็นผู้เยาว์ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย หรือตกเป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเสียชีวิต (แล้วแต่กรณี)

- ผู้ให้บริการภายนอก (Outsource/ Service Provider) ที่ทิสโก้เป็นคู่สัญญา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ผู้ให้บริการ Cloud Computing บริษัทรับจ้างทำกิจกรรมทางการตลาด บริษัทรับจ้างทำวิจัย บริษัทรับจ้างพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ทิสโก้ ผู้ให้บริการระบบเครือข่ายบัตร (Card Association)

- หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือเป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ศาล รวมทั้งผู้สอบบัญชี

- ผู้ที่รับซื้อหนี้ของท่านต่อจากทิสโก้ เช่น บริษัทบริหารสินทรัพย์ รวมถึง กรรมการ พนักงาน ตัวแทน หรือที่ปรึกษาของบริษัทเหล่านั้น

- ผู้สนใจจะรับโอนหรือผู้รับโอนกิจการ หรือผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องจากทิสโก้ รวมถึง กรรมการ พนักงาน ตัวแทน หรือที่ปรึกษาของบริษัทเหล่านั้น และ/หรือ

- บุคคลอื่นใดที่มีสัญญากับทิสโก้ หรือที่ทิสโก้มีความสัมพันธ์ด้วย ซึ่งทิสโก้มีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการให้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์


สิทธิของเจ้าของข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ และ/หรือแนวปฏิบัติของผู้ประกอบธุรกิจสถาบันการเงินซึ่งเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้ เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

1. สิทธิในการถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมที่จะให้ได้หรือได้ให้ไว้แก่ทิสโก้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูล

ทิสโก้มีสิทธิในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลที่ทิสโก้ได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิม หากเจ้าของข้อมูลไม่ประสงค์ที่จะให้ทิสโก้เก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป เจ้าของข้อมูลสามารถแจ้งทิสโก้เพื่อขอถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้

ทั้งนี้ การถอนความยินยอมอาจส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลจากการใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการต่างๆ เช่น ท่านจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ โปรโมชั่นหรือข้อเสนอใหม่ๆ ไม่ได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ดียิ่งขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการของท่าน หรือไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ท่าน เป็นต้น เพื่อประโยชน์ของท่าน จึงควรศึกษาและสอบถามถึงผลกระทบก่อนเพิกถอนความยินยอม

2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอทราบและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของทิสโก้ หรือขอให้ทิสโก้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลไม่ได้ให้ความยินยอมได้

3. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้ทิสโก้ดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้ความเข้าใจผิด

4. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอรับข้อมูลที่เกี่ยวกับตนเองจากทิสโก้ ในกรณีที่ทิสโก้ได้ทำให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่าน หรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ทิสโก้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค หรือทิสโก้มีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมแก่ทิสโก้ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ทิสโก้จำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยเพื่อให้เจ้าของข้อมูลสามารถใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของทิสโก้ตามความประสงค์ซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาอยู่กับทิสโก้ หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลก่อนใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของทิสโก้ หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอื่นตามที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายกำหนด

5. สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้ทิสโก้ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ในกรณีที่ท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเห็นว่าทิสโก้หมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อท่านได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

6. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการชั่วคราว

เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้ระงับการ ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการชั่วคราว ในกรณีที่ทิสโก้อยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของท่าน หรือกรณีอื่นใดที่ทิสโก้หมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่เจ้าของข้อมูลขอให้ทิสโก้ระงับการใช้แทน

7. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกิจกรรมที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

8. สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียน

เจ้าของข้อมูลมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจในกรณีที่ท่านเชื่อว่าทิสโก้ทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลดังกล่าวข้างต้นอาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่ทิสโก้อาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นของท่านได้ เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ การใช้สิทธิอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น


มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

ทิสโก้มีการกำหนดนโยบาย คู่มือและมาตรฐานขั้นต่ำในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เช่น มาตรฐานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของท่านโดยมิได้รับอนุญาตหรือการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล  และทิสโก้ได้มีการปรับปรุงนโยบาย คู่มือและมาตรฐานขั้นต่ำดังกล่าวเป็นระยะ ๆ ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทนหรือผู้ให้บริการภายนอกของทิสโก้มีหน้าที่ต้องรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลตามสัญญารักษาความลับที่ลงนามไว้กับทิสโก้


การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

ทิสโก้อาจมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้รับข้อมูลอื่นที่อยู่ต่างประเทศ เช่น การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บไว้บน server/cloud ในประเทศต่างๆ ในกรณีที่   ทิสโก้มีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศที่มีมาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลต่ำกว่าประเทศไทย ทิสโก้จะดำเนินมาตรการตามขั้นตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้เจ้าของข้อมูลมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะส่งหรือโอนอย่างปลอดภัยและบุคคลที่รับโอนข้อมูลนั้นมีมาตรฐานการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และการโอนข้อมูลนั้นชอบด้วยกฎหมายโดยอาศัยข้อยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย


ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลไม่ได้เป็นลูกค้าของทิสโก้อีกต่อไปหรือยุติความสัมพันธ์กับทิสโก้ไปแล้ว   ทิสโก้จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนดและตามนโยบาย หรือคู่มือต่าง ๆ ในเรื่องการจัดเก็บ ทำลายเอกสารต่าง ๆ ของทิสโก้ เช่น พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กำหนดให้จัดเก็บไว้อย่างน้อย 10 ปีนับแต่วันที่มีการยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า เป็นต้น และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเก็บรักษาแล้วทิสโก้จะทำการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว


การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว

ทิสโก้อาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว โดยจะแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับปัจจุบันไว้ที่เว็บไซต์ของทิสโก้


ช่องทางการติดต่อ

หากเจ้าของข้อมูลต้องการติดต่อ หรือมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ โดยสามารถติดต่อทิสโก้ตามข้อมูลที่แจ้งไว้ในแต่ละช่องทางการบริการของทิสโก้

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน