TH EN

ประกาศธนาคาร

ข่าวและกิจกรรม

อัตราดอกเบี้ย

ผลิตภัณฑ์เงินฝาก ดอกเบี้ยต่อปี (%)
ออมทรัพย์ 0.30
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน 0.30
ออมทรัพย์ TISCO My Savings 0.30 - 2.00
ออมทรัพย์ TISCO e-Savings 0.50 - 1.55
ออมทรัพย์พิเศษ 0.30 - 0.50
ซุปเปอร์ออมทรัพย์ 0.30 - 0.70
ออมทรัพย์ไดมอนด์ 0.30 - 0.80
ออมทรัพย์บลูไดมอนด์ 0.30 - 0.90
กระแสรายวัน 0.00
กระแสรายวันพิเศษ 0.30 - 0.50
ปลอดภาษี 2.10 - 2.20
ฝากประจำ  0.30 - 2.20
ฝากประจำพิเศษ
2.20

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน