TH EN
บริการจัดการกองทุน ลงทุนอย่างเป็นระบบ ให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีสุด
หุ้น หลักทรัพย์ ทำกำไรจากการลงทุนในบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

ประกาศจากธนาคาร

ข่าวสารทิสโก้

อัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน

ผลิตภัณฑ์เงินฝาก ดอกเบี้ยต่อปี (%)
ออมทรัพย์ 0.30
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน 0.25
ออมทรัพย์ TISCO My Savings 0.25 - 2.00 
ออมทรัพย์พิเศษ 0.30 - 0.65 
ซุปเปอร์ออมทรัพย์ 0.30 - 1.00
ออมทรัพย์ไดมอนด์ 0.30 - 1.10
ออมทรัพย์บลูไดมอนด์ 0.30 - 1.20 
กระแสรายวัน 0.00
กระแสรายวันพิเศษ 0.30 - 0.65
ปลอดภาษี 1.25 - 1.50
ฝากประจำ  0.30 - 1.20

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน