TH EN
บริการจัดการกองทุน ลงทุนอย่างเป็นระบบ ให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีสุด
หุ้น หลักทรัพย์ ทำกำไรจากการลงทุนในบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

ประกาศจากธนาคาร

ข่าวสารทิสโก้

อัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน

เงินฝาก ดอกเบี้ยต่อปี (%)
ออมทรัพย์ 0.50
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน 0.25
ออมทรัพย์ TISCO My Savings 0.25 - 2.00 
ออมทรัพย์พิเศษ 0.50 - 1.00 
ซุปเปอร์ออมทรัพย์ 0.50 - 1.25 
ออมทรัพย์ไดมอนด์ 0.50 - 1.30 
ออมทรัพย์บลูไดมอนด์ 0.50 - 1.35
กระแสรายวัน 0.00
กระแสรายวันพิเศษ 0.50 - 1.00
ปลอดภาษี 1.50 - 1.75
ฝากประจำ  0.50 - 1.40

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน