TH EN

การเป็นสถาบันการเงินที่รับผิดชอบ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

การสร้างเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดี

กลุ่มทิสโก้เชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีนี้สนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนทั้งทางธุรกิจและทางสังคม รวมถึงการสร้างมูลค่าสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้

กระบวนการร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร 

  • ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริตและให้สินบน ปลูกฝังการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใสให้พนักงานจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง
  • ยกระดับการบริหารความเสี่ยงโดยจัดตั้งคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงดูแลกำกับความเสี่ยงในภาพรวม ตลอดจนดูแลการปฏิบัติให้สอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง
  • กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเสนอขายผลิตภัณฑ์และการให้บริการแก่ลูกค้า สื่อสารและติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและเคร่งครัด
  • โดยปี 2563 เป็นปีที่ 10 ที่กลุ่มทิสโก้ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเอกชนในการแสดงออกถึงการสนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้แนวแนวคิด จับโกง โคตรง่าย แค่ปลายนิ้ว “Power of Data“  ซึ่งจัดขึ้นในวันต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา
  • ให้ความสำคัญต่อการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดเป็นนโยบายงดรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า คู่ค้าหรือคู่ค้าทางธุรกิจในทุกโอกาส

  • จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจขององค์กรและนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น  คลิกที่นี่
  • สนับสนุนให้คู่ค้า ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรมปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และผลักดันให้คู่ค้าเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน