TH EN

รางวัลแห่งความสำเร็จ

Distinction & Awards

 

        จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล การสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างรับผิดชอบ อันเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ในปี 2566 ทิสโก้ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จจากสถาบันต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและสากล ดังนี้

 

รางวัลระดับประเทศและรางวัลระดับสากล

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับรางวัล บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 ประเภทกลุ่มธุรกิจการเงิน (Best Public Company - Financials Industry 2023) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในงาน Money & Banking Awards 2023 จัดโดย วารสารการเงินธนาคาร

รางวัลผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Best Company Performance Awards) มอบให้บริษัทที่สามารถสร้างผลดำเนินงานได้อย่างโดดเด่น ทั้งในด้านผลประกอบการทางธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับ ซึ่งกลุ่มทิสโก้ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อและได้รับรางวัลประเภทดังกล่าวนี้เป็นปีที่ 6 ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 30,000 – 100,000 ล้านบาท

รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น (Outstanding Company Performance Awards) มอบให้บริษัทที่สามารถสร้างผลดำเนินงานได้อย่างโดดเด่น ทั้งในด้านผลประกอบการทางธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับ ซึ่งกลุ่มทิสโก้ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อและได้รับรางวัลประเภทดังกล่าวนี้เป็นปีที่ 6 ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 30,000 – 100,000 ล้านบาท

รางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น (Outstanding CEO Awards) มอบแก่ นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ เพื่อยกย่องเชิดชูผู้บริหารสูงสุดที่นำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง มีหลักคุณธรรมและมีวิสัยทัศน์ในการบริหาร รวมถึงให้ความสำคัญกับดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน 

รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Investor Relations Awards) มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ทั้งในด้านคุณภาพของข้อมูล ความหลากหลายและมีประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสาร ตลอดจนนโยบายที่เอื้อต่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Best Employer Thailand Awards 2023 หรือรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่น ประจำปี 2566 จาก KincentricThailand ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นนำของโลก และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin) ในโครงการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่น 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด ในกลุ่มธุรกิจธนาคาร ประจำปี 2566 (ปีที่ 3) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงาน ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2023

รางวัล Highly Commended Sustainability Awards มอบแก่บริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น โดยกลุ่มทิสโก้ มุ่งเน้นการเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างคุณค่าด้านเศรษฐกิจ ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของคนในองค์กรและสังคม 

บริษัททิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 ของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (Environmental, Social, Governance) หรือ กลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100  ประจำปี 2566 จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์

กลุ่มทิสโก้ รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure ประจำปี 2566 จากสถาบันไทยพัฒน์ จากการ เปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนด้วยความโปร่งใส ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งแสดงถึงความยั่งยืนของธุรกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ตามกรอบการรายงานสากลต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ในระดับ 5 เหรียญ หรือ “ยอดเยี่ยมสมควรเป็นตัวอย่าง” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับคะเเนนการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2566 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2023: CGR) ในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 ติดต่อกัน นับตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
 


ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) (ต่ออายุรอบที่ 3 ปี 2565 - 2568) 
 


กลุ่มทิสโก้ ได้รับประกาศนียบัตรหน่วยงานที่มีการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขั้นต้นที่จำเป็น ระดับดีเลิศ 
 


ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Top Sellside firm in the Secondary Market, Corporate Bonds  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 จาก The Asset สื่อการเงินการลงทุนชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในงาน The Asset Benchmark Research Awards 2023 

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) คว้าอันดับที่ 4 ธนาคารแห่งปี 2566 (Bank of The Year 2023) จากวารสารการเงินธนาคาร เพื่อยกย่องธนาคารที่มีผลประกอบการยอดเยี่ยมและสร้างความโดดเด่นทางธุรกิจในรอบปี 2565  จากจำนวนธนาคารพาณิชย์ 12 แห่ง ซึ่งรองจากธนาคารขนาดใหญ่  3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงไทย โดยในปี 2564 และปี 2565 ทิสโก้ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 5 และ อันดับที่ 7 ตามลำดับ


ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) (ต่ออายุรอบที่ 3 ปี 2565 - 2568) เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่องค์ที่สนับสนุนและส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการ และคนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน


จากการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้อย่างยอดเยี่ยม การันตีความเป็นผู้นำอันดับ 1 โดยสามารถรักษามาตรฐานการบริหารผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอ รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอของสมาชิกได้เป็นอย่างดี


รางวัลนี้มอบให้บลจ.ทิสโก้ เพื่อเชิดชูกองทุนและผู้จัดการกองทุนที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการกองทุนให้กับนักลงทุนได้ยอดเยี่ยม จากการติดตามผลการดำเนินงานกองทุนกว่า 5 ปี และทีมนักวิจัยมอร์นิ่งสตาร์เชื่อมั่นว่ามีศักยภาพเข้มแข็งในการบริหารความเสี่ยงกองทุนในระยะยาว


มอบให้กับกองทุนรวมที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในรอบปี 10 ประเภทกองทุน โดยประเมินจากผลตอบแทนรวม ความผันผวนของราคารายวัน ขนาดของกองทุน และผลงานโดยเฉลี่ยของบริษัทจัดการกองทุน จากงาน Money & Banking Awards 2023 จัดโดย วารสารการเงินธนาคาร จากการบริหารกองทุนหุ้นไทย ที่มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 10 ปี ยอดเยี่ยม  จัดโดย Asia Asset Management นิตยสารชั้นนำด้านการลงทุนในภูมิภาคเอเชียจากการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยอดเยี่ยม จัดโดย Asia Asset Management นิตยสารชั้นนำด้านการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย


ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) (ต่ออายุรอบที่ 3 ปี 2565 - 2568) 


รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ดีเด่น ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนสถาบัน (Outstanding Securities Company Awards) มอบให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด ที่มีความโดดเด่นทั้งในการทำหน้าที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ดี มีการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่หลากหลายและรอบด้าน พร้อมบทวิเคราะห์เชิงลึกที่มีคุณภาพ ทันต่อสถานการณ์และเชื่อถือได้

บล.ทิสโก้ ได้รับเลือกเป็นโบรกเกอร์ในประเทศที่ดีที่สุดสําหรับการขาย (อันดับ 2) จาก Asia Money ซึ่งผลคัดเลือกมาจาก Asiamoney Brokers Poll ประจําปีครั้งที่ 34 การสํารวจความคิดเห็นของ Vox Populi ที่ระบุโบรกเกอร์ชั้นนําสําหรับการวิจัยการขายและการซื้อขายตราสารทุนในเอเชีย โดยผู้มีสิทธิแสดงความเห็น คือ ผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นตัวแทนของบริษัทจัดการกองทุน ผู้จัดการความมั่งคั่งกองทุนป้องกันความเสี่ยงกองทุนบําเหน็จบํานาญและ บริษัท ประกันภัยที่ซื้อขายในเอเชีย


ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) (ต่ออายุรอบที่ 3 ปี 2565 - 2568) 


บริษัท ไฮเวย์ จำกัด ได้รับรางวัล Best Employer Thailand Awards 2023 หรือรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่น ประจำปี 2566 จาก KincentricThailand ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นนำของโลก และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin) ในโครงการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่น


เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่องค์ที่สนับสนุนและส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการ และคนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน 

 

รางวัลแห่งความสำเร็จย้อนหลัง

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน