TH EN

โครงสร้างกลุ่มทิสโก้

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีโครงสร้างการถือหุ้นในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้งมีสถานะเป็นบริษัทแม่ ทำหน้าที่กำหนดนโยบายธุรกิจและกำกับดูแลกิจการของบริษัทในเครือ ภายใต้ “กลุ่มทิสโก้” ซึ่งประกอบด้วย

  • ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 
  • บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
  • บริษัท ไฮเวย์ จำกัด
  • บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด
  • บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด
  • บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จำกัด
  • บริษัท ออล-เวย์ส จำกัด
  • บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด*
  • บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จำกัด*

*ไม่รวมอยู่ในงบการเงินรวมตามมาตรฐานการบัญชีไทย

 


ทิสโก้มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าให้กับกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่มด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาว โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่หลากหลาย ตามความแตกต่างของไลฟ์สไตล์และความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงชีวิต อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจแบบการรวมศูนย์ที่ลูกค้าทิสโก้ได้มีการจัดแบ่งธุรกิจเพื่อให้บริการลูกค้าใน สามกลุ่มหลัก ดังนี้ 

กลุ่มลูกค้ารายย่อย

ให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อยและผู้ประกอบการขนาดเล็ก มุ่งเน้นบริการสินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นหลัก ดำเนินการโดยธนาคารทิสโก้ บริษัท ไฮเวย์ และบริษัท ทิสโก้โตเกียว ลีสซิ่ง บริการสินเชื่อหลักในพอร์ตสินเชื่อของทิสโก้ประกอบด้วย สินเชื่อเช่าซื้อ ทั้งรถยนต์ใหม่ รถยนต์มือสอง และรถจักรยานยนต์ รวมถึงสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคที่ได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด มีผลิตภัณฑ์เด่น คือ สินเชื่อทะเบียนรถในชื่อ "ทิสโก้ ออโต้ แคช" ซึ่งมีจุดเด่น คือ สะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน นอกจากนี้ยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันผ่านสาขาทั่วประเทศ ภายใต้แบรนด์ "สมหวัง"

กลุ่มลูกค้าบรรษัท

ให้บริการสินเชื่อที่หลากหลายรวมทั้งบริการให้คำปรึกษาทางการเงินแก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัทหรือองค์กรตั้งแต่ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ อาทิสินเชื่อโครงการ สินเชื่อแบบมีกำหนดระยะเวลาสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ สินเชื่อเพื่อสินค้าคงคลัง หรือรถยนต์ และบริการที่ปรึกษาทางการเงินการลงทุน

กลุ่มลูกค้าธนบดีและจัดการกองทุน

เป็นบริการกลุ่มลูกค้าระดับสูง โดยมีเป้าหมายในการเป็นผู้ให้บริการที่ปรึกษาการลงทุนระดับแนวหน้าที่ตอบโจทย์การบริหารความมั่งคั่งทั้งในแง่การออมและการลงทุนอย่างครบวงจร ภายใต้บริการ "ทิสโก้ เวลธ์" ซึ่งทิสโก้ได้นำเสนอบริการดังกล่าวอย่างเต็มรูปแบบผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย อาทิ ผลิตภัณฑ์เงินฝาก ประกัน กองทุน และหลักทรัพย์ด้วยคุณภาพการบริการที่มีประสิทธิภาพและความรู้ความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาทางการเงินที่โดดเด่น อันเป็นจุดแข็งของทิสโก้ จะสามารถมอบบริการระดับดีเยี่ยมและรักษาผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้กับลูกค้า ผ่านบุคลากรมืออาชีพที่มีประสบการณ์ ด้วยความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะเป็น "ผู้ให้บริการที่ปรึกษาการลงทุนระดับแนวหน้า" อย่างครบวงจร 

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน