TH EN

บัญชีเงินฝากพื้นฐาน

บัญชีออมทรัพย์พื้นฐาน เหมาะกับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ
หรือผู้มีอายุ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำและสูงสุด

ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำและสูงสุดในการเปิดบัญชี


เงื่อนไขหลัก

 • ผู้ใช้บริการต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น และเป็นผู้มีรายได้น้อยภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ (โดยต้องแสดงหลักฐานหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการขอใช้บริการ) หรือเป็นผู้มีอายุ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
 • สามารถเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐานได้เพียงบัญชีเดียว (ไม่รับเปิดบัญชีร่วม)

เงื่อนไขการฝาก/ ถอน/โอน

การฝาก

 • การฝากเงินสดหรือเช็คของธนาคารทิสโก้ ณ สาขา ของธนาคารทิสโก้ จะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการฝากเงินข้ามเขต
 • สามารถฝากเงินผ่านตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากธนาคาร ได้แก่ ที่ทำการไปรษณีย์ ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศธนาคาร

การถอน/โอนเงิน

 • สามารถถอนเงินได้ทุกสาขาธนาคารทิสโก้ หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการถอนเงินข้ามเขต สำหรับการถอนเงินผ่านสาขาหรือเครื่อง ATM ของธนาคารทิสโก้เท่านั้น

สิทธิประโยชน์

ยกเว้น ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมออกบัตร TISCO ATM Chip Card (ใบแรก) และกรณีบัตรหมดอายุ
 • ค่าธรรมเนียมบัตร TISCO ATM Chip Card รายปี
 • ค่ารักษาบัญชี กรณีบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลา 24 เดือน และไม่มียอดเงินคงเหลือ

ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย: ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยล่าสุด คลิก

การจ่ายดอกเบี้ย: ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 25 มิ.ย. และ 25 ธ.ค.

การคำนวณดอกเบี้ย: คำนวณจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน


ข้อควรระวัง

 • กรณีบัตร TISCO Debit ชำรุด สูญหาย ลืมรหัส บัตรถูกยึดที่ตู้เอทีเอ็มอันเกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้บริการ ธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกบัตร TISCO Debit ใหม่ (อัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศธนาคาร)
 • กรณีลูกค้าไม่ทำรายการจนทำให้บัญชีไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันนาน 12 เดือน และมียอดเงินคงเหลือในบัญชี ณ ขณะนั้นเท่ากับ 0 บาท ธนาคารจะปิดบัญชีทันที
 • กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเป็นระยะเวลา 24 เดือนติดต่อกัน ธนาคารจะถือว่าเป็นบัญชีไม่เคลื่อนไหว และธนาคารจะระงับการทำรายการทุกประเภท จนกว่าเจ้าของบัญชีจะมาติดต่อทำรายการกับธนาคารด้วยตนเอง

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน