TH EN
เงินฝากประจำพิเศษ 1.75%

สำหรับบุคคลธรรมดาเท่านั้น
*อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศและเงื่อนไขของธนาคาร

บัญชีฝากประจำพิเศษ 

จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำและสูงสุด

 • ขั้นต่ำ : 500,000 บาท
 • สูงสุด :  ไม่กำหนด

เงื่อนไขหลัก

 • รับเปิดบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น

เงื่อนไขการฝาก/ ถอน/โอน

การฝาก

 • ต้องฝากขั้นต่ำ 500,000 บาท
 • สามารถฝากเงินที่สาขาของธนาคาร โดยธนาคารยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมฝากเงินสดและฝากเช็คธนาคารทิสโก้

การถอน

สามารถถอนเงินได้ โดยต้องถอนเต็มจำนวนของงวดการฝากในแต่ละงวด ที่สาขาของธนาคาร ซึ่งธนาคารจะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมถอนเงิน


การฝากเงินต่อเมื่อครบกำหนด

เป็นเงินฝากประจำ 3 เดือน


ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย: ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยล่าสุด คลิก

การจ่ายดอกเบี้ย: จ่ายเมื่อครบระยะเวลาการฝาก

การคำนวณดอกเบี้ย: คำนวณจากยอดเงินที่ฝากจนถึงครบระยะเวลาฝาก


ค่ารักษาบัญชี

ไม่มี


ข้อควรระวัง

 • หากถอนก่อนครบกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย ดังนี้
  • ถอนก่อน 90 วัน นับจากวันฝากเงิน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  • ถอนหลังจาก 90 วันนับจากวันฝากเงิน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.50 และหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • หากยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยในบัญชีต่อเดือนเท่ากับ 0 บาท และไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันนาน 12 เดือน ธนาคารจะปิดบัญชีทันที

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน