TH EN
My Saving ดอกเบี้ยสูงสุด 2% ต่อปี

ตอบโจทย์ครบในบัญชีเดียว

รับดอกเบี้ยทุกเดือน
ฟรี! ค่าธรรมเนียมฝาก-ถอนข้ามเขต*
ฟรี! จ่ายบิล ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ฟรี! โอนเงินไม่จำกัดจำนวนครั้ง
เมื่อทำรายการผ่าน TISCO Mobile Banking
ตารางอัตราดอกเบี้ย My Saving

*เมื่อทำรายการที่สาขาและตู้ ATM ของธนาคารทิสโก้ เงื่อนไขเป็นไปตามประกาศของธนาคาร **การคำนวณอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินฝากของลูกค้าซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0.15% - 1.45% ต่อปี ตัวอย่าง: ลูกค้าฝากเงินจำนวน 150,000 บาท จะได้รับดอกเบี้ยเฉลี่ยเท่ากับ 1.45% ต่อปี (หลักเกณฑ์เรื่องภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร)


จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำและสูงสุด

ขั้นต่ำ : 1,000 บาท / สูงสุด : ไม่กำหนด


เงื่อนไขหลัก

  • รับเปิดบัญชีสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเท่านั้น (ไม่รับเปิดบัญชีสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติอื่น)
  • สามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์ TISCO My Savings ได้เพียงบัญชีเดียว (ไม่รับเปิดบัญชีร่วม)

เงื่อนไขการฝาก/ ถอน/โอน

การฝาก

  • การฝากเงินสดหรือเช็คของธนาคารทิสโก้ ณ สาขา ของธนาคารทิสโก้ จะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการฝากเงินข้ามเขต
  • สามารถฝากเงินผ่านตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากธนาคาร ได้แก่ที่ทำการไปรษณีย์ ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศธนาคาร

การถอน/โอนเงิน

  • สามารถถอนเงินได้ทุกสาขาธนาคารทิสโก้ หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการถอนเงินข้ามเขต สำหรับการถอนเงินผ่านสาขาหรือเครื่อง ATM ของธนาคารทิสโก้เท่านั้น
  • การถอนเงินสดตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป จะต้องแจ้งธนาคารอย่างน้อยล่วงหน้า 1 วันทำการ

ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย: ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยล่าสุด คลิก

การจ่ายดอกเบี้ย: จ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ทุกวันที่ 25 ของเดือน


ค่ารักษาบัญชี

  • กรณีบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลา 24 เดือนติดต่อกัน และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท ธนาคารจะเรียกเก็บค่ารักษาบัญชีเงิน 50 บาทต่อเดือน

ข้อควรระวัง

  • การปิดบัญชีภายใน 7 วัน นับจากวันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะเก็บค่าธรรมเนียมการปิดบัญชี 100 บาท
  • กรณีลูกค้าไม่ทำรายการจนทำให้บัญชีไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันนนาน 12 เดือน และมียอดเงินคงเหลือในบัญชี ณ ขณะนั้นเท่ากับ 0 บาท ธนาคารจะปิดบัญชีทันที

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน