TH EN
วงเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย
วงเงินฝาก 0 - 70,000 บาท  0.30%
วงเงินฝากส่วนที่เกิน 70,000 - 100,000 บาท  2.00%
วงเงินฝากส่วนที่เกิน 100,000 - 1 ล้านบาท 0.80%
วงเงินฝากส่วนที่เกิน 1 ล้านบาทขึ้นไป 0.30%

ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2566

จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำและสูงสุด

ขั้นต่ำ : 1,000 บาท / สูงสุด : ไม่กำหนด


เงื่อนไขหลัก

  • รับเปิดบัญชีสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเท่านั้น (ไม่รับเปิดบัญชีสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติอื่น)
  • สามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์ TISCO My Savings ได้เพียงบัญชีเดียว ไม่ว่าจะเป็นบัญชีเดี่ยวหรือบัญชีร่วม

เงื่อนไขการฝาก/ ถอน/โอน

การฝาก

  • การฝากเงินสดหรือเช็คของธนาคารทิสโก้ ณ สาขา ของธนาคารทิสโก้ จะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการฝากเงินข้ามเขต

การถอน/โอนเงิน

  • สามารถถอนเงินได้ทุกสาขาธนาคารทิสโก้ หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการถอนเงินข้ามเขต สำหรับการถอนเงินผ่านสาขาหรือเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารทิสโก้เท่านั้น
  • การถอนเงินสดตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป จะต้องแจ้งธนาคารอย่างน้อยล่วงหน้า 1 วันทำการ

ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย: ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยล่าสุด คลิก

การจ่ายดอกเบี้ย: จ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ทุกวันที่ 25 ของเดือน


ค่ารักษาบัญชี

  • กรณีบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลา 18 เดือนติดต่อกัน จะเรียกเก็บค่ารักษาบัญชีเดือนละ 50 บาท หากมียอดคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท 

ข้อควรระวัง

  • การปิดบัญชีภายใน 7 วัน นับจากวันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะเก็บค่าธรรมเนียมการปิดบัญชี 100 บาท
  • กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันนนาน 12 เดือน และมียอดเงินคงเหลือในบัญชี ณ ขณะนั้นเท่ากับ 0 บาท ธนาคารจะปิดบัญชีทันที

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน