TH EN

ประวัติความเป็นมา

    ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)  เริ่มก่อตั้งเป็นบริษัทเงินทุน เพื่อประกอบธุรกิจในลักษณะ Investment Bank แห่งแรกในประเทศไทยในปี 2512 มีบทบาทสำคัญและมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนไทยมาโดยตลอด โดยเป็นผู้ริเริ่มผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินหลายประเภท เช่น ริเริ่มให้บริการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ ธุรกิจรับประกันการจัดจำหน่ายตราสารทางการเงิน (Commercial Papers) (พ.ศ.2512), บริการรายงานข้อมูลหลักทรัพย์ต่างๆ (พ.ศ. 2513), บริการบทวิจัยธุรกิจโครงการพาณิชย์และอุตสาหกรรมสำหรับภาคธุรกิจ (พ.ศ. 2515), บริการสินเชื่อเช่าซื้อ (พ.ศ. 2516), บริการสินเชื่อโครงการขนาดใหญ่โดยมีสถาบันการเงินหลายแห่งเป็นผู้ให้กู้ร่วม (Syndicate Loan) (พ.ศ. 2520) เป็นต้น รวมทั้งเป็นสมาชิกร่วมก่อตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2518)

    บริษัทเงินทุนทิสโก้ ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ยกระดับเป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย "ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)" ได้เริ่มประกอบธุรกิจเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ธนาคารมีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างจากธนาคารพาณิชย์ทั่วไป โดยมุ่งเน้นขยายธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ อาทิ ธุรกิจสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค (Retail Loan) ธุรกิจเงินฝากลูกค้ารายใหญ่ (Wealth Management) ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Adisory)

    ปัจจุบัน ธนาคารทิสโก้มีสาขาจำนวน 61 แห่งทั่วประเทศ มีโครงสร้างการบริหารจัดการอยู่ภายใต้ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีเครือข่ายให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจรทั้ง ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจจัดการกองทุน ธุรกิจสินเชื่อรายย่อย ธุรกิจนายหน้าประกันภัยและประกันชีวิต รวมทั้งสิ้นกว่า 291 สาขาทั่วประเทศ

    ธนาคารทิสโก้ยึดมาตรฐานสูงสุดในการให้บริการอย่างเป็นธรรม มุ่งเน้นการให้คำแนะนำทางการเงิน และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า  โดยคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นแบบไม่จำกัดค่าย (Open Architecture) เพื่อตอบสนองเป้าหมายทางการเงินของลูกค้าแต่ละราย โดยมุ่งหวังที่จะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ดีของลูกค้าในระยะยาว ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ทางการเงินแก่ชุมชนและสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน


พัฒนาการที่สำคัญ

ปี 2551 - ปัจจุบัน

ปี 2560

 • ธนาคารทิสโก้ ได้รับรางวัล Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market ในงานมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2560 จัดขึ้นโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
 • ธนาคารทิสโก้ ได้รับรางวัล Renewable Energy Deal of the Year, Thailand ในงาน The Asset Triple A Asia Infrastructure Awards 2017 จัดขึ้นโดย The Asset นิตยสารด้านการเงินชั้นนำของเอเชีย
 • ธนาคารทิสโก้ ได้รับรางวัล Best Acquisition Financing, Thailand ในงาน The Asset Triple A Country Awards 2017 จัดขึ้นโดย The Asset
 • กลุ่มทิสโก้ได้รับรางวัลศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค (Call Center ดีเด่น) "ระดับดีเด่น" โดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)

ปี 2559

 • ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ออล-เวย์ส จำกัด บริษัทย่อยในกลุ่มทิสโก้ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายธุรกิจ ลูกค้ารายย่อยของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) และได้รับโอนธุรกิจลูกค้ารายย่อยซึ่งครอบคลุมถึง สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อธุรกิจรายย่อย บริการธนบดีธนกิจ (Wealth Management) บริการนายหน้า ประกันภัย (Bancassurance) เงินฝากรายย่อย รวมทั้ง สาขาธนาคารจำนวน 4 สาขา
 • กลุ่มทิสโก้ได้รับรางวัล "เกียรติบัตรด้านความยั่งยืน 2559" จากสถาบันไทยพัฒน์

ปี 2558

 • บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด ได้เข้าถือหุ้น 51% ในบริษัท บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จำกัด โดยบริษัทดังกล่าวได้ ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ สำหรับเครื่องจักรก่อสร้างเฉพาะยี่ห้อฮิตาชิ และเข้าเป็นบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจการเงิน

ปี 2557

 • ธนาคารทิสโก้เพิ่มทุน เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจในอนาคตและมีเงินกองทุนอยู่ในระดับที่เพียงพอรองรับสภาพแวดล้อมที่ผันผวนมากขึ้น โดยออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือ หุ้นเดิม (Right offering) คิดเป็นยอดเงินจากการเพิ่มทุนจำนวน 1,023.96 ล้านบาท ส่งผลให้ทุนชำระแล้วของธนาคารเพิ่มขึ้นเป็น 9,215,676,920 บาท

ปี 2556

 • รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านบริหารบุคลากร Best Employers in Thailand และรางวัลองค์กรโปร่งใส
 • ปรับภาพลักษณ์และการสื่อสารแบรนด์ ปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ขององค์กร โดยเพิ่มสัญลักษณ์ "วงแหวนแห่งโอกาส" บนตัวอักษร TISCO เพื่อให้สอดคล้องกับจุดยืนในการมุ่งสร้างโอกาสให้แก่ลูกค้าและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้จุดยืน "โอกาส สร้างได้"

ปี 2555

 • บริษัทในกลุ่มทิสโก้ริเริ่มธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ ภายใต้ชื่อ "สมหวัง เงินสั่งได้"
 • ทิสโก้ ร่วมกับ กลุ่มธนาคารดอยซ์แบงก์ ก่อตั้งบริษัทร่วมทุน "บริษัทหลักทรัพย์" "ที่ปรึกษาการลงทุนดอยซ์ ทิสโก้" เพื่อให้บริการด้านงานวิจัยและที่ปรึกษาลงทุนให้แก่ลูกค้าสถาบันทั้งในและต่างประเทศ

ปี 2554

 • เปิดตัวบริการ "ทิสโก้ เวลธ์" TISCO Wealth บริการบริหารความมั่งคั่งอย่างครบวงจรสำหรับลูกค้าพิเศษของกลุ่มทิสโก้

ปี 2553

 • ขยายธุรกิจสินเชื่อรายย่อยแก่ลูกค้าโดยดำเนินธุรกิจภายใต้บริษัททิสโก้ ลีสซิ่ง จำกัด เพื่อให้บริการสินเชื่อรายย่อย อาทิเช่น สินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ แก่ลูกค้าในเขตปริมณฑลและภูมิภาค
 • ก่อตั้ง บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ ทิสโก้ จำกัด (TISCO Learning Center) เพื่อวางแนวทางและพัฒนาความสามารถและทักษะของบุคลากรในกลุ่มทิสโก้โดยเฉพาะ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาว

ปี 2552

 • เข้าซื้อกิจการ บริษัท ไพรมัสลีสซิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ในเครือ ฟอร์ด มาสด้าและวอลโว่ ซึ่งมีสินทรัพย์ประมาณ 7,000 ล้านบาท
 • ซื้อสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์จากบริษัท จีเอ็มเอซี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ในกลุ่มเจนเนอรัลมอเตอร์ส มูลค่ารวมประมาณ 1,750 ล้านบาท จัดนิทรรศการ 4 ทศวรรษ ศิลปะร่วมสมัยไทยในโอกาสครบรอบ 40 ปี และเปิดตัวหอศิลปะเสมือนจริง www.tiscoart.com
 • รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการจาก 4 สถาบัน

ปี 2551

 • ประสบความสำเร็จในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นเป็นรูปแบบบริษัทโฮลดิ้งเป็นแห่งแรก โดยมีบริษัททิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ปจำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทแม่บริหารจัดการธุรกิจหลักในกลุ่มภายใต้แบรนด์ "ทิสโก้" ได้แก่ ธนาคารทิสโก้ บริษัทหลักทรัพย์ทิสและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
 • ร่วมทุนกับผู้ถือหุ้นญี่ปุ่น ก่อตั้งบริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด เพื่อให้บริการสินเชื่อลีสซิ่งแก่กลุ่มลูกค้านิติบุคคลญี่ปุ่นที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทยเป็นหลัก

ปี 2531 - 2550

ปี 2548

 • เริ่มประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ภายใต้ชื่อธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 • รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการจาก 3 สถาบัน

ปี 2547

 • เป็นบริษัทเงินทุนแห่งแรกที่ได้รับอนุญาตให้ยกระดับเป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบจากกระทรวงการคลัง ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศใช้ในเดือนตุลาคม 2547

ปี 2544

 • ริเริ่มบริการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)
 • รับรางวัลด้านบรรษัทภิบาลปีแรก

ปี 2543

 • ริเริ่มบริการซื้อขายหลักทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ตภายใต้ชื่อ TISCOeTrade
 • เป็นสถาบันการเงินแห่งแรกที่เริ่มกลับมามีผลกำไร รอดพ้นช่วงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่มีธนาคารและสถาบันการเงินรวม 76 แห่งในขณะนั้นถูกปิดกิจการ

ปี 2540

 • ย้ายที่ทำการสำหนักงานใหญ่มายังอาคาร TISCO Tower ถนนสาทรเหนือ

ปี 2539

 • เป็นที่ปรึกษาในการระดมทุนด้วยวิธีแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (Secuntisation) สำเร็จเป็นดีลแรกในเอเชีย
 • รับรางวัล Investment Bank of the Year ปีแรก จากนิตยสาร Asiamoney

ปี 2536

 • แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด

ปี 2535

 • ก่อตั้งธุรกิจจัดการกองทุนรวมในชื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบริหารทุนไทย จำกัดภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
 • ลงนามถ้อยแถลงเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UNEP) ร่วมกับสถาบันการเงินกว่า 30 ประเทศ และริเริ่มกิจกรรมปลูกป่าถาวร

ปี 2532

 • จัดทำหนังสือ "วัฎจักรการเงิน" ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของการดำเนินธุรกิจ

ปี 2531

 • จัดทำหนังสือ "ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ" ในโอกาสพิธี รัชมังคลาภิเษกและพระชนมายุ 60 พรรษา

ปี 2512 - 2530

ปี 2526

 • จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2525

 • ก่อตั้งมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศลเพื่อดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

ปี 2524

 • จัดนิทรรศการ TISCO Contemporary Art แสดงผลงานศิลปินไทยจำนวนมากที่สุดถึง 50 คน

ปี 2521

 • ก่อตั้งบริษัท ไฮเวย์ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์

ปี 2520

 • ริเริ่มให้บริการสินเชื่อโครงการแบบให้กู้ร่วม (Syndicate Loan)

ปี 2518

 • ก่อตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ไทยค้า จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจด้านหลักทรัพย์โดยเฉพาะ ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
 • เป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2516

 • ริเริ่มบริการ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ แก่ลูกค้ารายย่อยเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

ปี 2513

 • ริเริ่มการคำนวณดัชนีราคาหุ้นทิสโก้ (TISCO Price Index) ดัชนีราคาหุ้นตัวแรกของไทย
 • ริเริ่มสะสมงานศิลปะร่วมสมัย (TISCO Art Collection) ชิ้นแรก

ปี 2512

 • ทิสโก้ก่อตั้งเป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์แห่งแรกในประเทศไทยโดยมีธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกา (Bankers Trust New York) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
 • ให้บริการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นแห่งแรกในประเทศไทย

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน