TH EN

ประวัติความเป็นมา

    ทิสโก้ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2512 โดยมี Bankers Trust New York ธนาคารพาณิชย์ชั้นนำเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ มีสถานะเป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์แห่งแรกของประเทศไทย เดิมใช้ชื่อไทยว่า “บริษัทค้าหลักทรัพย์และการลงทุน” เพื่อประกอบธุรกิจในลักษณะ “Investment Bank” และมีตราสัญลักษณ์คือ "TISCO" พัฒนามาจากคำย่อของชื่อเต็มในภาษาอังกฤษ ที่ใช้ว่า Thai Investment and Securities Company Limited

    ทิสโก้มีบทบาทสำคัญและมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนไทยมาโดยตลอด โดยเป็นผู้ริเริ่มผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินหลากหลายประเภท เช่น บริการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ ธุรกิจรับประกันการจัดจำหน่ายตราสารทางการเงิน (Commercial Papers) (พ.ศ.2512), บริการรายงานข้อมูลหลักทรัพย์ต่างๆ และ การคำนวณดัชนีราคาหุ้น (พ.ศ. 2513), บริการบทวิจัยธุรกิจโครงการพาณิชย์และอุตสาหกรรมสำหรับภาคธุรกิจ (พ.ศ. 2515), บริการสินเชื่อเช่าซื้อ (พ.ศ. 2516), บริการสินเชื่อโครงการขนาดใหญ่โดยมีสถาบันการเงินหลายแห่งเป็นผู้ให้กู้ร่วม (Syndicate Loan) (พ.ศ. 2520) เป็นต้น รวมทั้งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (พ.ศ.2518) และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปีพ.ศ.2526

    ในปี พ.ศ. 2548 ทิสโก้ได้ยกสถานะเป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ ในชื่อ "ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)" มีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างจากธนาคารพาณิชย์ทั่วไป มุ่งเน้นการขยายธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ อาทิ ธุรกิจสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค (Retail Loan) ธุรกิจเงินฝากลูกค้ารายใหญ่ (Wealth Management) ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Adisory) ต่อมาในปี พ.ศ.2552 ทิสโก้ได้ปรับโครงสร้างการถือหุ้นเป็นรูปแบบบริษัทโฮลดิ้ง โดยจัดตั้ง “บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)” เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนธนาคารทิสโก้ ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกำกับดูแลกิจการของธนาคารและบริษัทในเครือ ส่งผลให้ทิสโก้บริหารจัดการความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อน เอื้อต่อการขยายธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาและสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน


พัฒนาการที่สำคัญ

ปี 2551 - ปัจจุบัน

ปี 2565

 • กลุ่มทิสโก้ จัดโครงการ "40 ปีแห่งการให้ #ให้ทุกที่คือห้องเรียน" เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล เพื่อเชิญชวนพันธมิตร ลูกค้า คู่ค้า และประชาชนทั่วไป ระดมทุนทรัพย์จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ส่งมอบให้กับเยาวชนไทยที่ขาดแคลนจำนวน 4,040 คนทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด “You Give We Give”
 • กลุ่มทิสโก้ คว้ารางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2565 ประเภทกลุ่มธุรกิจการเงิน” ในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2022 จัดโดย วารสารการเงินธนาคาร
 • บลจ.ทิสโก้ คว้ารางวัลแห่งปี คว้ารางวัลบริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนหุ้นในประเทศ (Best Fund House Winner : Best Domestic Equity House) จากการประกาศผลรางวัล Morningstar Awards 2022 บทพิสูจน์ความสำเร็จของการทำงานอย่างมืออาชีพ
 • ส่งมอบห้องอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน “ทิสโก้ร่วมใจ 9” มาตรฐาน Emergency Care System ขนาด 1,012 ตารางเมตร แก่โรงพยาบาลบางใหญ่ จ.นนทบุรี
 • กลุ่มทิสโก้รับรางวัล "แบรนด์ที่มีมูลค่าสูงสุดในหมวดธุรกิจธนาคาร" ต่อเนื่องปีที่ 2 ในงาน ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2022

ปี 2564

 • ท่ามกลางความท้าทายของสถานการณ์เศรษฐกิจและ COVID 19 กลุ่มทิสโก้ได้รับรางวัลบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในหมวดธุรกิจการเงิน ในงาน ASEAN and Thailand's Top Corporate Brands 2021 และได้รับรางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น จาก SET Award เป็นครั้งที่ 4
 • กลุ่มทิสโก้ และบริษัท ไฮเวย์ จำกัด ได้รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่น จาก KincentricThailand
 • บลจ.ทิสโก้ รับรางวัล Decade of Excellence Provident Fund Management Thailand 2021 จาก Global Banking and Finance Review จากการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้อย่างโดดเด่น
 • รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ไทยที่ดีที่สุดในประเทศ (Best Domestic Brokerage in Thailand) จากการโหวตของ Asiamoney Brokers’ Poll 2021 จัดโดย Asiamoney

ปี 2563

 • กลุ่มทิสโก้ ได้รับรางวัล บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2020 - กลุ่มธุรกิจการเงิน และ บลจ.ทิสโก้ ได้รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี ประเภทกองทุนตราสารทุนทั่วไป - กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ จากงาน Money & Banking Awards 2020
 • บลจ. ทิสโก้ ได้รับรางวัลกองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยมปี 2020 ประเภทกองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็ก - กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ (TISCOMS)  จาก Morningstar Thailand Fund Awards 2020
 • บล.ทิสโก้ ประกาศความร่วมมือ (Co-Brand Alliance) กับ Jefferies Hong Kong Limited เพื่อให้บริการที่ปรึกษาการลงทุนแก่นักลงทุนสถาบันของ Jefferies ทั่วโลกที่ต้องการเข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดยเริ่ม 21 ต.ค. 2563

ปี 2562

 • ในโอกาสครบรอบ 50 ปี กลุ่มทิสโก้จัดทำกิจกรรมพิเศษเพื่อสังคม อาทิ โครงการ “Friends for Life” เชิญชวนเพื่อนองค์กรพันธมิตร ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีจิตศรัทธา สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลของรัฐฯ จำนวน 5 แห่ง โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เป็นจำนวน 118,999,950 ล้านบาท, จัดนิทรรศการศิลปกรรม “Opportunity Inspired” โดย 12 ศิลปินชั้นนำของไทย เพื่อถ่ายทอดความหมายของคำว่า “โอกาส” และ กิจกรรม “ออมไอดอล” ประกวดผลงานส่งต่อความรู้ทางการเงินสู่ชุมชนจากกิจกรรม “ค่ายการเงิน”
 • กลุ่มทิสโก้ ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จจากสถาบันต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล มากถึง 18 รางวัล เช่น รางวัล Best Company Performance ในงาน SET Awards (ปีที่ 2), รางวัล Board of the Year Awards - Gold ในงาน IOD National Director Conference 2019, รางวัลหุ้นยั่งยืน (ปีที่ 3) จัดโดยตลท., รางวัล Excellent CG Scoring (ปีที่ 12) จัด IOD, รางวัล ESG100  (ปีที่ 5) จากสถาบันไทยพัฒน์, รางวัลระดับ “ทอง” โครงการบริษัทเกษียณสุข จากก.ล.ต. และพันธมิตร, รางวัล RMF ยอดเยี่ยม ในงาน Morningstar Thailand Fund Awards 2019 , รางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น ในงาน SET Awards, รางวัล Best Responsible Investor จาก  Asia Asset Management สื่อการเงินชั้นนำระดับเอเชีย, รางวัล Best Employer Thailand Awards 2019 จาก KincentricThailand, รางวัล Top Bank in Corporate Bonds  (ปีที่ 2) จาก The Asset เป็นต้น
 • ยุติความร่วมมือในบริษัทร่วมทุน “บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนดอยซ์ ทิสโก้ จำกัด”

ปี 2561

 • ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ออล-เวย์ส จำกัด บริษัทย่อยในกลุ่มทิสโก้ บรรลุข้อตกลงการโอนธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลและธุรกิจบัตรเครดิต ที่รับโอนมาจากธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ให้แก่ ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ (ซิตี้แบงก์) ณ วันที่ 30 มี.ค. 61
 • บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด เปิดตัวแอปพลิเคชัน TISCO Guru Plus

ปี 2560

 • ธนาคารทิสโก้ ได้รับรางวัล Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market ในงานมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2560 จัดขึ้นโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
 • ธนาคารทิสโก้ ได้รับรางวัล Renewable Energy Deal of the Year, Thailand ในงาน The Asset Triple A Asia Infrastructure Awards 2017 จัดขึ้นโดย The Asset นิตยสารด้านการเงินชั้นนำของเอเชีย
 • ธนาคารทิสโก้ ได้รับรางวัล Best Acquisition Financing, Thailand ในงาน The Asset Triple A Country Awards 2017 จัดขึ้นโดย The Asset
 • กลุ่มทิสโก้ได้รับรางวัลศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค (Call Center ดีเด่น) "ระดับดีเด่น" โดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)

ปี 2559

 • ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ออล-เวย์ส จำกัด บริษัทย่อยในกลุ่มทิสโก้ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายธุรกิจ ลูกค้ารายย่อยของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) และได้รับโอนธุรกิจลูกค้ารายย่อยซึ่งครอบคลุมถึง สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อธุรกิจรายย่อย บริการธนบดีธนกิจ (Wealth Management) บริการนายหน้า ประกันภัย (Bancassurance) เงินฝากรายย่อย รวมทั้ง สาขาธนาคารจำนวน 4 สาขา
 • กลุ่มทิสโก้ได้รับรางวัล "เกียรติบัตรด้านความยั่งยืน 2559" จากสถาบันไทยพัฒน์

ปี 2558

 • บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด ได้เข้าถือหุ้น 51% ในบริษัท บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จำกัด โดยบริษัทดังกล่าวได้ ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ สำหรับเครื่องจักรก่อสร้างเฉพาะยี่ห้อฮิตาชิ และเข้าเป็นบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจการเงิน

ปี 2557

 • ธนาคารทิสโก้เพิ่มทุน เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจในอนาคตและมีเงินกองทุนอยู่ในระดับที่เพียงพอรองรับสภาพแวดล้อมที่ผันผวนมากขึ้น โดยออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือ หุ้นเดิม (Right offering) คิดเป็นยอดเงินจากการเพิ่มทุนจำนวน 1,023.96 ล้านบาท ส่งผลให้ทุนชำระแล้วของธนาคารเพิ่มขึ้นเป็น 9,215,676,920 บาท

ปี 2556

 • รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านบริหารบุคลากร Best Employers in Thailand และรางวัลองค์กรโปร่งใส
 • ปรับภาพลักษณ์และการสื่อสารแบรนด์ ปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ขององค์กร โดยเพิ่มสัญลักษณ์ "วงแหวนแห่งโอกาส" บนตัวอักษร TISCO เพื่อให้สอดคล้องกับจุดยืนในการมุ่งสร้างโอกาสให้แก่ลูกค้าและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้จุดยืน "โอกาส สร้างได้"
 • ก่อตั้ง บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด เพื่อขยายธุรกิจนายหน้าประกันภัย

ปี 2555

 • บริษัทในกลุ่มทิสโก้ริเริ่มธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ ภายใต้ชื่อ "สมหวัง เงินสั่งได้"
 • ทิสโก้ ร่วมกับ กลุ่มธนาคารดอยซ์แบงก์ ก่อตั้งบริษัทร่วมทุน "บริษัทหลักทรัพย์" "ที่ปรึกษาการลงทุนดอยซ์ ทิสโก้" เพื่อให้บริการด้านงานวิจัยและที่ปรึกษาลงทุนให้แก่ลูกค้าสถาบันทั้งในและต่างประเทศ

ปี 2554

 • เปิดตัวบริการ "ทิสโก้ เวลธ์" TISCO Wealth บริการบริหารความมั่งคั่งอย่างครบวงจรสำหรับลูกค้าพิเศษของกลุ่มทิสโก้

ปี 2553

 • ขยายธุรกิจสินเชื่อรายย่อยแก่ลูกค้าโดยดำเนินธุรกิจภายใต้บริษัททิสโก้ ลีสซิ่ง จำกัด เพื่อให้บริการสินเชื่อรายย่อย อาทิเช่น สินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ แก่ลูกค้าในเขตปริมณฑลและภูมิภาค
 • ก่อตั้ง บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ ทิสโก้ จำกัด (TISCO Learning Center) เพื่อวางแนวทางและพัฒนาความสามารถและทักษะของบุคลากรในกลุ่มทิสโก้โดยเฉพาะ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาว

ปี 2552

 • เข้าซื้อกิจการ บริษัท ไพรมัสลีสซิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ในเครือ ฟอร์ด มาสด้าและวอลโว่ ซึ่งมีสินทรัพย์ประมาณ 7,000 ล้านบาท
 • ซื้อสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์จากบริษัท จีเอ็มเอซี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ในกลุ่มเจนเนอรัลมอเตอร์ส มูลค่ารวมประมาณ 1,750 ล้านบาท จัดนิทรรศการ 4 ทศวรรษ ศิลปะร่วมสมัยไทยในโอกาสครบรอบ 40 ปี และเปิดตัวหอศิลปะเสมือนจริง www.tiscoart.com
 • รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการจาก 4 สถาบัน

ปี 2551

 • ประสบความสำเร็จในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นเป็นรูปแบบบริษัทโฮลดิ้งเป็นแห่งแรก โดยมีบริษัททิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ปจำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทแม่บริหารจัดการธุรกิจหลักในกลุ่มภายใต้แบรนด์ "ทิสโก้" ได้แก่ ธนาคารทิสโก้ บริษัทหลักทรัพย์ทิสและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
 • ร่วมทุนกับผู้ถือหุ้นญี่ปุ่น ก่อตั้งบริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด เพื่อให้บริการสินเชื่อลีสซิ่งแก่กลุ่มลูกค้านิติบุคคลญี่ปุ่นที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทยเป็นหลัก

ปี 2531 - 2550

ปี 2548

 • เริ่มประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ภายใต้ชื่อธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 • รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการจาก 3 สถาบัน

ปี 2547

 • เป็นบริษัทเงินทุนแห่งแรกที่ได้รับอนุญาตให้ยกระดับเป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบจากกระทรวงการคลัง ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศใช้ในเดือนตุลาคม 2547

ปี 2544

 • ริเริ่มบริการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)
 • รับรางวัลด้านบรรษัทภิบาลปีแรก

ปี 2543

 • ริเริ่มบริการซื้อขายหลักทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ตภายใต้ชื่อ TISCOeTrade
 • เป็นสถาบันการเงินแห่งแรกที่เริ่มกลับมามีผลกำไร รอดพ้นช่วงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่มีธนาคารและสถาบันการเงินรวม 76 แห่งในขณะนั้นถูกปิดกิจการ

ปี 2540

 • ย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่มายังอาคาร TISCO Tower ถนนสาทรเหนือ

ปี 2539

 • เป็นที่ปรึกษาในการระดมทุนด้วยวิธีแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (Secuntisation) สำเร็จเป็นดีลแรกในเอเชีย
 • รับรางวัล Investment Bank of the Year ปีแรก จากนิตยสาร Asiamoney

ปี 2536

 • แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด

ปี 2535

 • ก่อตั้งธุรกิจจัดการกองทุนรวมในชื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบริหารทุนไทย จำกัดภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
 • ลงนามถ้อยแถลงเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UNEP) ร่วมกับสถาบันการเงินกว่า 30 ประเทศ และริเริ่มกิจกรรมปลูกป่าถาวร

ปี 2532

 • จัดทำหนังสือ "วัฎจักรการเงิน" ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของการดำเนินธุรกิจ

ปี 2531

 • จัดทำหนังสือ "ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ" ในโอกาสพิธี รัชมังคลาภิเษกและพระชนมายุ 60 พรรษา

ปี 2512 - 2530

ปี 2526

 • จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2525

 • ก่อตั้งมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศลเพื่อดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

ปี 2524

 • จัดนิทรรศการ TISCO Contemporary Art แสดงผลงานศิลปินไทยจำนวนมากที่สุดถึง 50 คน

ปี 2521

 • ก่อตั้งบริษัท ไฮเวย์ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์

ปี 2520

 • ริเริ่มให้บริการสินเชื่อโครงการแบบให้กู้ร่วม (Syndicate Loan)

ปี 2518

 • ก่อตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ไทยค้า จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจด้านหลักทรัพย์โดยเฉพาะ ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
 • เป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2516

 • ริเริ่มบริการ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ แก่ลูกค้ารายย่อยเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

ปี 2513

 • ริเริ่มการคำนวณดัชนีราคาหุ้นทิสโก้ (TISCO Price Index) ดัชนีราคาหุ้นตัวแรกของไทย
 • ริเริ่มสะสมงานศิลปะร่วมสมัย (TISCO Art Collection) ชิ้นแรก

ปี 2512

 • ทิสโก้ก่อตั้งเป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์แห่งแรกในประเทศไทยโดยมีธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกา (Bankers Trust New York) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
 • ให้บริการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นแห่งแรกในประเทศไทย

เกี่ยวกับทิสโก้

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน