TH EN

พันธกิจและค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์ทิสโก้

ทิสโก้ตั้งปณิธานที่จะใช้ความรู้ความชำนาญของเรา ในการสร้างโอกาสที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีชีวิตที่ดีขึ้นบนความเชื่อที่ว่า "โอกาส สร้างได้" และ เราจะเป็นองค์กรหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์แห่งโอกาสในสังคมไทย

พันธกิจทิสโก้

ทิสโก้เป็นสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจด้วยมาตรฐานสูงสุดของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เราทุ่มเท สร้างสรรค์ โอกาสอันจะนำมาสู่คุณค่าที่ยั่งยืนเพื่อลูกค้าผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคม

ค่านิยมทิสโก้

ทิสโก้มีค่านิยมองค์กรซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการให้บริการแก่ลูกค้า และเป็นคุณค่าที่มุ่งปลูกฝังแก่พนักงานทุกคน เพื่อพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมองค์กร และเป็นแม่บทในการสร้างทัศนคติของการทำงานอย่างมืออาชีพ ค่านิยมที่ทิสโก้ให้ความสำคัญ ได้แก่

Mastery เชี่ยวชาญอย่างผู้นำ

บุคลากรของทิสโก้จะต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้มีขีดความสามารถและทักษะที่โดดเด่นสะท้อนความเป็นผู้นำในด้านคุณภาพบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

Reliability สร้างผลงานที่น่าเชื่อถือ

สานความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยการมอบบริการที่ดีที่สุด เพิ่มคุณค่าในการบริการด้วยความรู้ความชำนาญในวิชาชีพและการปฎิบัติงานที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ไว้วางใจ เน้นความพึงพอใจและความสำเร็จของลูกค้าเป็นมาตรฐานในการประเมินผลงาน

Integrity - ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม

พนักงานทุกคนของทิสโก้ประพฤติปฎิบัตติตนอย่างซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดของจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฎิบัติงานและการให้บริการแก่ลูกค้า

Customer Priority - ลูกค้าเป็นหลัก

ใส่ใจมุ่งบริการลูกค้าเป็นหลัก สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า นำเสนอแนวคิดและพัฒนาวิธีการที่เหมาะสม

Creativity - ความคิดสร้างสรรค์

ความเชี่ยวชาญของทิสโก้ไม่ได้มาจากความรู้จริง ประสบการณ์และความชำนาญเท่านั้น แต่ยังผสมผสานความคิดสร้างสรรค์เข้าไปอย่างกลมกลืน เพราะเราเชื่อว่าคำแนะนำต่างๆ ที่มอบให้แก่ลูกค้าต้องมีทั้งความถูกต้อง ความหลากหลาย และความสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยเปิดมุมมองสร้างทางเลือกในการบริหารจัดการต่างๆ เกี่ยวกับการเงินได้

Guidance - การให้คำแนะนำ

บุคลากรของทิสโก้มีความเชี่ยวชาญด้านการเงิน ดังนั้นจึงปรารถนาที่จะแนะนำวางแผน จัดการ ด้านการเงิน ให้กับผู้อื่นด้วยบุคลิกที่เป็นกันเองและเปิดกว้างทำให้สามารถรับรู้และเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ซึ่งเปรียบเสมือนเพื่อนสนิทที่ต้องดูแล ดังนั้น คำแนะนำต่างๆ ที่ลูกค้าได้รับจึงบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน