TH EN

พันธกิจและค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์ทิสโก้

ทิสโก้ตั้งปณิธานที่จะใช้ความรู้ความชำนาญของเรา ในการสร้างโอกาสที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีชีวิตที่ดีขึ้นบนความเชื่อที่ว่า "โอกาส สร้างได้" และ เราจะเป็นองค์กรหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์แห่งโอกาสในสังคมไทย

พันธกิจทิสโก้

ทิสโก้เป็นสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจด้วยมาตรฐานสูงสุดของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เราทุ่มเท สร้างสรรค์ โอกาสอันจะนำมาสู่คุณค่าที่ยั่งยืนเพื่อลูกค้าผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคม

ค่านิยมทิสโก้

ทิสโก้มีค่านิยมองค์กร ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการให้บริการแก่ลูกค้า และเป็นคุณค่าที่มุ่งปลูกฝังแก่พนักงานทุกคน เพื่อพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมองค์กร และเป็นแม่บทในการสร้างทัศนคติของการทำงานอย่างมืออาชีพ โดยค่านิยมที่ทิสโก้ให้ความสำคัญ รวมความหมายภายใต้คำว่า “MIRACLE” ประกอบด้วย

Mastery - เชี่ยวชาญอย่างผู้นำ

บุคลากรของทิสโก้จะต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้มีขีดความสามารถและทักษะที่โดดเด่น สะท้อนความเป็นผู้นำในด้านคุณภาพบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

Integrity - ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม

บุคลากรของทิสโก้ประพฤติปฎิบัติตนอย่างซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดของจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฎิบัติงานและการให้บริการแก่ลูกค้า

Reliability - สร้างผลงานที่น่าเชื่อถือ

สานความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยการมอบบริการที่ดีที่สุด เพิ่มคุณค่าในการบริการด้วยความรู้ความชำนาญในวิชาชีพและการปฎิบัติงานที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ไว้วางใจ เน้นความพึงพอใจและความสำเร็จของลูกค้าเป็นมาตรฐานในการประเมินผลงาน

Advice - การให้คำแนะนำ

บุคลากรของทิสโก้มีความเชี่ยวชาญด้านการเงิน ดังนั้นจึงปรารถนาที่จะแนะนำวางแผน จัดการ ด้านการเงิน ให้กับผู้อื่นด้วยบุคลิกที่เป็นกันเองและเปิดกว้างทำให้สามารถรับรู้และเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ซึ่งเปรียบเสมือนเพื่อนสนิทที่ต้องดูแล ดังนั้น คำแนะนำต่างๆ ที่ลูกค้าได้รับจึงบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

Creativity - ความคิดสร้างสรรค์

ความเชี่ยวชาญของทิสโก้ไม่ได้มาจากความรู้จริง ประสบการณ์และความชำนาญเท่านั้น แต่ยังผสมผสานความคิดสร้างสรรค์เข้าไปอย่างกลมกลืน เพราะเราเชื่อว่าคำแนะนำต่างๆ ที่มอบให้แก่ลูกค้าต้องมีทั้งความถูกต้อง ความหลากหลาย และความสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยเปิดมุมมองสร้างทางเลือกในการบริหารจัดการต่างๆ เกี่ยวกับการเงินได้

Learning - เรียนรู้สิ่งใหม่เสมอ

บุคลากรของทิสโก้จะต้องกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะแห่งอนาคต ให้สามารถรับมือและปรับตัวก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างบรรทัดฐานใหม่ในการให้บริการที่เหนือความคาดหมายแก่ลูกค้า

Empathy - ใส่ใจบริการ

ความใส่ใจเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของการให้บริการของทิสโก้ ทำให้สามารถนำเสนอแนวคิดและวิธีการที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองกับความต้องการที่แท้จริงของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน