ช่องทางรับแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น

ช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส หรือข้อสงสัย
เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจขององค์กร และนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

กลุ่มทิสโก้จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแสหรือสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ
ขององค์กรและนโยบายการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้

  • ช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนหรือการแจ้งความผิดปกติของการปฏิบัติสามารถแจ้งโดยส่งหนังสือมายัง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือส่งมาที่
    หน่วยงานกำกับ เลขที่ 48/49 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  • ช่องทางการสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับคอร์รัปชั่น กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคอร์รัปชั่นหรือมาตรการการดำเนินการเกี่ยวกับต่อต้านคอร์รัปชั่นสามารถนำส่งข้อสงสัยมายังสำนักกำกับดูแลกิจการผ่านทาง tisco_cs@tisco.co.th

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน