TH EN

ช่องทางรับแจ้งเบาะแส

นโยบายการรับแจ้งเบาะแส

เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจขององค์กรอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม กลุ่มทิสโก้มีการกำหนดนโยบายการรับแจ้งเบาะแส เพื่อส่งเสริมให้มีการรายงานและการแก้ไขปัญหากรณีที่พบเห็นรายการผิดปกติของการปฏิบัติงานที่เข้าข่ายเป็นการกระทำทุจริต การกระทำผิดกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ขององค์กร รวมถึงแต่ไม่จำกัดการประพฤติมิชอบใดๆ ซึ่งสามารถดำเนินการโดยส่งหนังสือมายัง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือส่งมาที่ หน่วยงานกำกับ เลขที่ 48/49 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ทั้งนี้ กลุ่มทิสโก้ มีนโยบายคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส การรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนเป็นความลับและเปิดเผยเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียน

กรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจขององค์กร รวมถึงนโยบายการทุจริตคอร์รัปชั่นสามารถนำส่งข้อสงสัยมายังสำนักกำกับดูแลกิจการผ่านทาง [email protected]

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน