TH EN

ธนาคารเพื่อความยั่งยืน

กลุ่มทิสโก้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและให้ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมการเงินในการยกระดับการดำเนินธุรกิจขององค์กรตามแนวคิดการธนาคารเพื่อความยั่งยืน โดยกลุ่มทิสโก้ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ "กำหนดแนวทางการดำเนินกิจการธนาคารอย่างยั่งยืนในด้านการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ" (Sustainable Banking Guidelines - Responsible Lending) โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาลมาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดแนวทางปฏิบัติอย่างยั่งยืนในภาคการเงินไทยและช่วยแก้หรือลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ให้ความสำคัญกับปัญหาหนี้เกินตัวของภาคครัวเรือนและปัญหาการทุจริต โดยกลุ่มทิสโก้ได้รับแนวทางมาดำเนินการทบทวนแนวปฏิบัติทั้งในส่วนของสินเชื่อรายย่อยและลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ให้เหมาะสมและดำเนินการตามแนวคิดเรื่องการธนาคารเพื่อความยั่งยืน

 

การให้บริการทางการเงินอย่างรับผิดชอบ

สินเชื่อรายย่อย

สินเชื่อเช่าซื้อรถใหม่
สินเชื่อบ้าน
สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ
สินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญ
สินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์
สินเชื่อทะเบียนรถยนต์
สินเชื่อรถกระบะ

กลุ่มทิสโก้ดำเนินธุรกิจด้วยความตระหนักถึงการให้บริการทางการเงินอย่างรับผิดชอบ (Responsible financial service) อย่างต่อเนื่อง และให้การสนับสนุนนโยบายจากภาครัฐในการร่วมแก้ปัญหาหนี้เกินตัวของภาคครัวเรือน (Responsible Lending Directive : RLD) โดยให้ความรู้ทางการเงินแก่ชุมชน การให้สินเชื่อที่คำนึงถึงประโยชน์และให้ความเป็นธรรมต่อลูกค้า เพื่อผลักดันให้มีการนำหนี้นอกระบบกลับสู่ในระบบ

นอกจากนี้ กลุ่มทิสโก้มีแนวปฏิบัติในการลดปัญหาหนี้ภาคครัวเรือน (Household debt) โดยให้ความสำคัญต่อการพิจารณาสินเชื่อ การรู้จักและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer: KYC and Customer Due Diligence: CDD) เพื่อให้เข้าใจคุณลักษณะของลูกค้าและวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน รวมถึงการประเมินความเสี่ยงในด้านความสามารถในการชำระหนี้ที่เหมาะสมกับรายได้โดยคำนึงถึงภาระหนี้และค่าใช้จ่ายของลูกค้าและเพียงพอต่อการดำรงชีพ อย่างไรก็ดี เพื่อผลักดันให้เกิดผลการดำเนินการอย่างเป็นรูปแบบโดยมีการกำหนดแนวนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นไปตามแนวปฏิบัติของกลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มทิสโก้กำหนดแผนในการดำเนินการ ดังนี้ 
 

  1. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงแนวนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านสินเชื่อ

การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอย่างรับผิดชอบ

ให้ความสำคัญต่อการพิจารณาวงเงินสินเชื่อที่สอดคล้องกับศักยภาพในการชำระหนี้ของลูกค้ารายย่อยอย่างเหมาะสม 

การประเมินความเสี่ยง
 

ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งต่อลูกค้าและต่อกลุ่มทิสโก้ โดยไม่กระตุ้นการก่อหนี้เกินความจำเป็น

การให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน
 

ภายใต้ข้อกำหนดเงื่อนไขและกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ การนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct)

  1. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยกลุ่มทิสโก้ให้ความสำคัญต่อการให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบถึงข้อกำหนดและข้อปฏิบัติที่ถูกต้อง
  2. จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินอย่างต่อเนื่องกับลูกค้า และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่

ด้านสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ มีการนำประเด็นผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาร่วมพิจารณาในกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อโครงการและการลงทุนของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อให้มั่นใจว่าวงเงินสินเชื่อและการลงทุนที่มีการอนุมัติไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ภายหลังการอนุมัติสินเชื่อมีการกำหนดให้มีการติดตามการใช้วงเงินสินเชิ่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการขอวงเงินสินเชื่อ การตรวจสอบการปฏิบัติเงื่อนไขการให้สินเชื่อที่กำหนด ซึ่งครอบคลุมถึงการตรวจสอบเงื่อนไขของการดำเนินการโครงการที่ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) และการพิจารณาทบทวนสินเชื่อและการติดตามความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้  

นอกเหนือจากการให้ความสำคัญในการสนับสนุนธุรกิจพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่กลุ่มทิสโก้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ในระหว่างปี 2562 กลุ่มทิสโก้อยู่ในระหว่างการดำเนินการยกระดับองค์กรตามแนวคิดเรื่องการธนาคารเพื่อความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแนวนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านสินเชื่อโครงการอย่างรับผิดชอบ (Responsible Lending Policy) ปรับปรุงขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อโครงการให้มีการผนวกรวมประเด็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมมาภิบาลเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อทั้งในระดับของรายลูกค้า (Client Level) ระดับธุรกรรม (Transaction Level) และในระดับของภาพรวมของการให้สินเชื่อ (Lending Portfolio) การกำหนดประเภทของสินเชื่อที่กลุ่มทิสโก้ไม่สนับสนุน (Exclusion List / Prohibited List)  การกำกับดูแลการดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด รวมถึงการสนับสนุนและส่งเสริมให้ลูกค้าดำเนินธุรกิจที่ลดผลกระทบเชิงลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน