TH EN

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ธนาคารได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งถึงความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ได้ให้แก่ธนาคารผ่านทางเว็บไซต์นี้หรือทางอื่นใด ดังนั้น ธนาคารมีนโยบายในการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของผู้ใช้บริการที่เข้าใช้บริการในเว็บไซต์ของธนาคารดังต่อไปนี้


วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการ ธนาคารจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ใช้บริการเพื่อนำไปออกแบบผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินในรูปแบบใหม่ที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ตลอดจนเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่มีอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้น และเสนอข้อเสนอพิเศษต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิประโยชน์จากธนาคารได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งใช้ในการดำเนินกิจการของธนาคารและกลุ่มบริษัทในเครือของธนาคารอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมุ่งถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้บริการเป็นหลัก ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีนโยบายในการขายข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ใช้บริการที่ธนาคารจัดเก็บไว้ให้แก่บุคคลภายนอก และไม่มีนโยบายที่จะนำข้อมูลไปใช้ในทางขัดต่อกฎหมาย


ระบบรักษาความปลอดภัย

เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ธนาคารจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานสูง มีความทันสมัย นอกจากนี้ธนาคารยังจัดให้บุคคลภายนอกอื่นใดที่จำเป็นต้องรับทราบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการต้องทำความตกลงในการรักษาความลับของข้อมูลของผู้ใช้บริการตามมาตรฐานของธนาคารอีกด้วย


การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ธนาคารจะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการแก่บุคคลภายนอกอื่นใด เว้นแต่

  • ผู้ใช้บริการให้ความยินยอม หรือมอบอำนาจ หรือร้องขอ ให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการได้
  • เป็นการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการแก่บริษัทในกลุ่ม หรือในเครือเดียวกันของธนาคาร
  • เป็นการให้ข้อมูลของผู้ใช้บริการเพื่อช่วยให้การทำธุรกรรมใด ๆ ของผู้ใช้บริการสามารถดำเนินไปได้
  • เป็นการให้ข้อมูลของผู้ใช้บริการแก่บริษัทข้อมูลเครดิต หรือนิติบุคคลใด ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
  • เป็นการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการตามกฎหมาย หรือตามที่กฎหมายอนุญาตให้สามารถทำได้ หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ธนาคารได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องอยู่เสมอตามมาตรฐานการประกอบธุรกิจของธนาคาร อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้บริการพบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน สามารถแจ้งให้ธนาคารดำเนินการแก้ไขได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน