TH EN

คำถามที่ถูกถามบ่อยเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์

 • บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างไร
  บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยจะทำการจ่ายเงินปันผลภายในระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

 • ครเป็นนายทะเบียนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของบริษัท
  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ”) เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
  โทรศัพท์ 0 2229 2888 Website: http://www.tsd.co.th

 • สัดส่วนเพดานการถือหุ้นของบริษัทโดยบุคคลสัญชาติต่างด้าวเป็นเท่าใด
  สัดส่วนเพดานการถือหุ้นของบริษัทโดยบุคคลสัญชาติต่างด้าว อยู่ที่ร้อยละ 49.00 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

 • ตารางการเปิดเผยรายงานทางการเงินของบริษัทเป็นอย่างไร
  1. บริษัทจะทำการเปิดเผย “รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันสิ้นเดือน” (“ธ.พ. 1.1”) ภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นเดือน
  2. บริษัทจะทำการเปิดเผย “งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน (“F45-3”) และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ฉบับก่อนสอบทาน” ภายใน 21 วัน นับจากวันสิ้นไตรมาส
  3. บริษัทจะทำการเปิดเผย “งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน (“F45-3”) และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ฉบับตรวจสอบ/สอบทาน” ภายใน 45 วัน นับจากวันสิ้นไตรมาส
  4. บริษัทจะทำการเปิดเผย “งบการเงินของ บมจ.ธนาคารทิสโก้ ฉบับตรวจสอบ/สอบทาน” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ภายใน 45 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน