TH EN

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รายปี

ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
รายได้ดอกเบี้ยรวม 16,382 17,690 17,881
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 11,567 12,615 12,792
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 6,827 7,418 6,643
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (7,671) (8,753) (9,271)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 10,723 11,280 10,165
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3,079) (2,701) (1,109)
กำไรก่อนภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 7,645 8,578 9,056
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 6,090 7,016 7,270
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย (ร้อยละ) 2.1 2.3 2.4
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ร้อยละ) 18.5 19.4 18.9
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ) 4.8 4.9 4.8
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (ร้อยละ) 4.2 4.2 4.2
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (ร้อยละ) - สุทธิ 41.7 43.7 47.7
ข้อมูลเกี่ยวกับงบดุล (ล้านบาท) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ 251,384 240,654 242,826
สินทรัพย์รวม 303,388 302,545 298,304
เงินฝากและตั๋วแลกเงิน 245,202 241,985 234,421
หุ้นกู้ 6,680 6,680 6,680
หนี้สินรวม 268,657 264,715 259,108
ส่วนของเจ้าของ 34,732 37,829 39,196
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (ร้อยละ) 20.7 22.9 22.1
เงินกองทุนขั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (ร้อยละ) 16.0 17.8 17.4
อัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม (ร้อยละ) 2.3 2.9 2.4
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดร 196.5 169.8 183.7
ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นทิสโก้ (บาท/หุ้น) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
กำไรต่อหุ้นปรับลด 7.61 8.76 9.08
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต่อหุ้น 43.38 47.25 48.96

*งบการเงินของบริษัทเปิดเผยตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่  

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รายไตรมาส ปี 2562 - 2563

ผลการดำเนินงานของบริษัท (ล้านบาท) ไตรมาส 1
2562
ไตรมาส 2
2562
ไตรมาส 3
2562
ไตรมาส 4
2562
ไตรมาส 1
2563
ไตรมาส 2
2563
รายได้ดอกเบี้ยรวม 4,390 4,380 4,377 4,735 4,553 4,122
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 3,102 3,107 3,111 3,472 3,458 3,128
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 1,485 1,541 1,653 1,964 1,454 1,234
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (2,317) (2,273) (2,303) (2,379) (1,995) (1,815)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 2,271 2,376 2,461 3,057 2,917 2,547
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (108) (138) (125) (738) (1,073) (882)
กำไรก่อนภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 2,162 2,239 2,335 2,319 1,844 1,666
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,730 1,798 1,878 1,865 1,486 1,329
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย (ร้อยละ) 2.3 2.4 2.6 2.6 2.0 1.8
อัตราผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ร้อยละ) 17.9 19.2 20.6 19.5 14.8 13.7
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ) 4.8 4.8 4.8 5.4 5.6 5.3
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (ร้อยละ) 4.1 4.2 4.3 4.8 4.7 4.3
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (ร้อยละ) - สุทธิ 50.5 48.9 48.3 43.8 40.6 41.6
ข้อมูลเกี่ยวกับงบดุล (ล้านบาท) ไตรมาส 1
2562
ไตรมาส 2
2562
ไตรมาส 3
2562
ไตรมาส 4
2562
ไตรมาส 1
2563
ไตรมาส 2
2563
เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ 241,700 241,215 240,742 242,826 237,873 228,165
สินทรัพย์รวม 297,900 292,379 283,866 298,304 303,555 275,111
เงินฝากและตั๋วแลกเงิน 233,606 225,400 220,340 234,421 237,576 213,036
หุ้นกู้ 6,680 6,680 6,680 6,680 6,680 6,370
หนี้สินรวม 258,270 256,730 246,471 259,108 262,420 238,864
ส่วนของเจ้าของ 39,630 35,649 37,395 39,196 41,135 36,247
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (ร้อยละ) 22.5 23.5 23.2 22.1 22.2 22.0
เงินกองทุนขั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (ร้อยละ) 17.5 18.5 18.3 17.4 17.6 17.6
อัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อเงินให้กู้รวม (ร้อยละ) 3.02 3.19 2.77 2.40 2.56 3.28
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (ร้อยละ) 158.0 147.0 168.9 183.7 189.7 155.1
ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นทิสโก้ (บาท/หุ้น) ไตรมาส 1
2562
ไตรมาส 2
2562
ไตรมาส 3
2562
ไตรมาส 4
2562
ไตรมาส 1
2563
ไตรมาส 2
2563
กำไรต่อหุ้นปรับลด 2.16 2.25 2.35 2.33 1.86 1.66
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต่อหุ้น 49.50 44.52 46.71 48.96 51.38 45.27

*งบการเงินของบริษัทเปิดเผยตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่  

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน