TH EN

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รายปี

ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
รายได้ดอกเบี้ยรวม 16,012 16,382 17,690
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 10,920 11,567 12,615
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 5,837 6,827 7,418
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (6,541) (7,671) (8,753)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 10,216 10,723 11,280
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3,972) (3,079) (2,701)
กำไรก่อนภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 6,244 7,645 8,578
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 5,006 6,090 7,016
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย (ร้อยละ) 1.8 2.1 2.3
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ร้อยละ)
16.9 18.5 19.4
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
4.5 4.8 4.9
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (ร้อยละ)
4.0 4.2 4.2
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (ร้อยละ) - สุทธิ 39.0 41.7 43.7
ข้อมูลเกี่ยวกับงบดุล (ล้านบาท) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ 224,934 251,384 240,654
สินทรัพย์รวม 271,272 303,388 302,545
เงินฝากและตั๋วแลกเงิน 218,073 245,202 241,985
หุ้นกู้ 7,323 6,680 6,680
หนี้สินรวม 239,947 268,657 264,715
ส่วนของเจ้าของ 31,326 34,732 37,829
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (ร้อยละ) 19.6 20.7 22.9
เงินกองทุนขั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (ร้อยละ) 14.7 16.0 17.8
อัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม (ร้อยละ) 2.5 2.3 2.9
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (ร้อยละ) 139.8 196.5 169.8
ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นทิสโก้ (บาท/หุ้น) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
กำไรต่อหุ้นปรับลด 6.25 7.61 8.76
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต่อหุ้น 39.12 43.38 47.25

*งบการเงินของบริษัทเปิดเผยตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่  

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รายไตรมาส ปี 2560 – ปัจจุบัน

ผลการดำเนินงานของบริษัท (ล้านบาท) ไตรมาส
1-2560
ไตรมาส
2-2560
ไตรมาส
3-2560
ไตรมาส
4-2560
ไตรมาส
1-2561
ไตรมาส
2-2561
ไตรมาส
3-2561
ไตรมาส
4-2561
รายได้ดอกเบี้ยรวม 3,925 3,928 3,981 4,548 4,491 4,411 4,408 4,380
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 2,764 2,761 2,772 3,270 3,247 3,179 3,110 3,079
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 1,636 1,468 1,706 2,017 2,182 1,682 1,861 1,693
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (1,798) (1,808) (1,918) (2,146) (2,296) (2,131) (2,179) (2,147)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 2,602 2,420 2,560 3,141 3,134 2,730 2,792 2,624
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (753) (542) (611) (1,173) (914) (534) (788) (465)
กำไรก่อนภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 1,850 1,878 1,948 1,969 2,220 2,196 2,004 2,160
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,491 1,505 1,572 1,522 1,766 1,709 1,815 1,726
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย (ร้อยละ) 2.2 2.2 2.3 2.1 2.3 2.2 2.4 2.3
อัตราผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ร้อยละ) 18.6 18.8 19.5 18.0 19.9 19.5 20.8 18.8
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ) 4.7 4.8 4.9 5.0 5.0 5.0 4.8 4.8
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (ร้อยละ) 4.2 4.1 4.1 4.4 4.4 4.3 4.1 4.0
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (ร้อยละ) - สุทธิ 40.9 42.8 42.8 40.6 42.3 43.8 43.8 45.0
ข้อมูลเกี่ยวกับงบดุล (ล้านบาท) ไตรมาส
1-2560
ไตรมาส
2-2560
ไตรมาส
3-2560
ไตรมาส
4-2560
ไตรมาส
1-2561
ไตรมาส
2-2561
ไตรมาส
3-2561
ไตรมาส
4-2561
เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ 220,523 216,149 215,038 251,384 240,764 237,367 240,051 240,654
สินทรัพย์รวม 266,850 270,584 270,706 303,388 298,323 310,261 306,365 302,545
เงินฝากและตั๋วแลกเงิน 211,033 216,670 215,198 245,202 237,082 243,554 246,440 241,985
หุ้นกู้ 7,323 7,323 7,323 6,680 6,680 6,680 6,680 6,680
หนี้สินรวม 233,948 239,052 237,550 268,657 261,856 276,206 270,457 264,715
ส่วนของเจ้าของ 32,903 31,532 33,156 34,732 36,467 34,055 35,909 37,829
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (ร้อยละ) 19.8 20.5 20.4 20.7 21.5 22.8 22.6 22.9
เงินกองทุนขั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (ร้อยละ) 14.9 15.6 15.6 16.0 16.6 17.7 17.6 17.8
อัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อเงินให้กู้รวม (ร้อยละ) 2.37 2.41 2.34 2.32 2.34 2.69 2.70 2.86
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (ร้อยละ) 164.0 172.4 186.2 196.5 202.6 184.9 193.5 169.8
ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นทิสโก้ (บาท/หุ้น) ไตรมาส
1-2560
ไตรมาส
2-2560
ไตรมาส
3-2560
ไตรมาส
4-2560
ไตรมาส
1-2561
ไตรมาส
2-2561
ไตรมาส
3-2561
ไตรมาส
4-2561
กำไรต่อหุ้นปรับลด 1.86 1.88 1.96 1.90 2.21 2.14 2.27 2.16
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต่อหุ้น 41.09 39.38 41.41 43.38 45.55 42.53 44.85 47.25

*งบการเงินของบริษัทเปิดเผยตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่  

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน