TH EN

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบพิเศษ TISCO Zero Accident Motorcycle

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบพิเศษ TISCO Zero Accident Motorcycle 

 • คุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 5 แสนบาท (อุบัติเหตุสาธารณะคุ้มครอง 1 ล้านบาท)
 • คุ้มครองการรักษาพยาบาลสูงสุด 40,000 บาทต่อครั้งและไม่ต้องสำรองจ่าย 
 • ชดเชยรายได้สูงสุดวันละ 1,000 บาท (สูงสุดไม่เกิน 365วัน) 
 • ค่าเบี้ยคงที่ไม่ปรับขึ้นตามช่วงอายุ

*ความคุ้มครองข้างต้นสำหรับประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบพิเศษ TISCO Zero Accident Motorcycle แผน 3 แผนความคุ้มครอง

เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) 
สูงสุด 500,000 บาท
การรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ รวมถึงการขับขี่หรือโดยสาร รถจักรยานยนต์ หรือการก่อการร้าย (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 
40,000 บาทต่อครั้ง
การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวใน รพ. จากอุบัติเหตุรวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์หรือการก่อการร้าย (ต่อวัน สูงสุด 365วัน) 
1,000 บาทต่อวัน
   

*ความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบพิเศษ  TISCO Zero Accident Motorcycle แผน 3


เงื่อนไขการรับประกัน

 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 1 - 60 ปี และสามารถต่ออายุได้ถึง 65 ปี
 • ต้องแถลงประวัติสุขภาพเพื่อพิจารณารับประกันภัย 
 • เบี้ยประกันคงที่ไม่ปรับขึ้นตามช่วงอาย
 • สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ 
 • เป็นบุคคลสัญชาติไทย 

ไม่ประกอบอาชีพดังนี้

 • นักการเมือง นักการเมืองท้องถิ่น อบต. 
 • ชาวประมง ลูกเรือ 
 • กรรมกร ขนของ คนงานก่อสร้าง งานรื้อถอน ควบคุมรถเครน อาชีพที่ทำงานบนที่สูง
 • อาชีพที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็ก โรงงานถลุงเหล็ก เหมืองแร่
 • อาชีพที่เกี่ยวกับงานวัตถุระเบิด สารเคมี สารพิษ และ ในแท่นขุดเจาะน้ำมัน / ก๊าซ
 • อาชีพขับรถยนต์รับจ้าง / รถจักรยานยนต์รับจ้าง พนักงานส่งเอกสาร / ส่งอาหาร / รับส่งสินค้า
 • พนักงานเก็บ-กวาดขยะ พนักงานตัดแต่งต้นไม้บนทางสาธารณะ
 • อาสาสมัครกู้ภัย พนักงานดับเพลิง/ นักผจญเพลิง
 • นักกีฬาผาดโผน / นักกีฬาอาชีพ

หมายเหตุ

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในใบคำขอเอาประกันภัยเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใบคำขอเอาประกันภัยตามหลักเกณฑ์การรับประกันภัยของ บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
 • นายหน้าประกันภัย : ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด และบริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้ดูแลสัญญาต่ออายุประกันภัย 

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน