TH EN
 • สบายใจกับความคุ้มครองที่ครอบคลุมรวม 20 โรคร้าย
 • รับความคุ้มครองสูงสุด 5,000,000 บาท
 • คุ้มครองโรคร้ายแรงระยะรุนแรงสูงถึง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ตอบคำถามสุขภาพแบบสั้นและไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • สามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 98ปี คุ้มครองถึงอายุ 99ปี 
 • ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี 200,000 บาท
 • BLA Healthy Life แอปพลิเคชั่นที่เปลี่ยนทุกก้าวเดินให้เป็นคะแนนสะสม

สนใจแบบประกัน/สอบถามเพิ่มเติม
กรอกข้อมูลที่นี่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ*

*บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด จะทำหน้าที่ติดต่อกลับท่านเพื่อแนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์

แผนความคุ้มครอง 20 โรคร้าย TISCO Smart CI


*ความคุ้มครองโรคร้ายแรง 20 โรค จะได้รับเมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัย และยืนยันจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงภายใต้สัญญาเพิ่มเติมนี้ ซึ่งบริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินผลประโยชน์เท่ากับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม หักด้วยหนี้สินใดๆ (ถ้ามี) และเมื่อบริษัทประกันชีวิตจ่ายเงินผลประโยชน์ครบตามจำนวนแล้ว สัญญาเพิ่มเติมนี้จะสิ้นผลบังคับโดยอัตโนมัติ

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 20 ปี - 65 ปี และสามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้สูงสุดถึงอายุ 98 ปี
 • รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย หรือชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นหลัก
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยของความคุ้มครองโรคร้ายแรงรวมกันไม่เกิน 5,000,000 บาท ต่อผู้เอาประกันภัย 1 ราย
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ข้อยกเว้นความคุ้มครองที่สำคัญของความคุ้มครองโรคร้ายแรง

ไม่คุ้มครองกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือแค่บางส่วนอันเนื่องมาจากสาเหตุต่อไปนี้

 • ความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงที่กำหนดไว้ในสัญญาเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือก่อนวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติม (Reinstatement) ครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทประกันชีวิตอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย สัญญาเพิ่มเติมจะไม่คุ้มครองเฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
 • ความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงที่กำหนดไว้ในสัญญาเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เริ่มมีผลคุ้มครอง หรือวันที่ได้มีการต่ออายุ กรณีสัญญานี้สิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ครั้งสุดท้าย
 • การฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระทำเช่นว่านั้น
 • ผู้เอาประกันภัยปฏิเสธไม่ยอมรับการรักษา แนะนำ หรือปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์

ข้อยกเว้นความคุ้มครองที่สำคัญของความคุ้มครองชีวิต

 • กรณีไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทประกันชีวิตจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทประกันชีวิตอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ
 • ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทประกันชีวิต อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

หมายเหตุ

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • นายหน้าประกันภัย:  บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน