TH EN
สบายใจรายได้ไม่หด จ่ายครบทั้งเจ็บ ทั้งป่วย
 • ชดเชยรายได้จากการนอนโรงพยาบาลทั้งการบาดเจ็บและเจ็บป่วย สูงสุดวันละ 1,000 บาท
 • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • แบ่งชำระสบายๆ นานถึง 6 งวด

สนใจแบบประกัน/สอบถามเพิ่มเติม
กรอกข้อมูลที่นี่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ*

*บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด จะทำหน้าที่ติดต่อกลับท่านเพื่อแนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์

รายละเอียดความคุ้มครอง

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 20-55 ปี และต่ออายุกรมธรรม์ได้จนถึงอายุ 60 ปี
 • การคำนวณอายุถือตามที่วันสมัคร เศษของวัน หรือเดือนให้ปัดขึ้น
 • เบี้ยประกันภัยปรับขึ้นตามอายุของผู้เอาประกันภัย
 • การชดเชยรายได้ขณะเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในเนื่องจากการเจ็บป่วยจะมีระยะเวลารอคอย 30 วัน นับจากวันที่ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
 • การชดเชยรายได้ขณะเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในเนื่องจากการบาดเจ็บคุ้มครองทันทีหลังจากวันที่ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
 • รับประกันภัยเฉพาะบุคคลที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • ผู้เอาประกันภัยต้องแถลงสุขภาพ และการแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่สำคัญ

 • การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการจ่ายค่าชดเชยรายได้สำหรับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมทั้งภาวะแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจากโรคเรื้อรังที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย โรคที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
 • ข้อยกเว้น และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามกรมธรรม์กำหนด

หมายเหตุ

 • ผู้เอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกัน
 • เบี้ยประกันภัยดังกล่าว รวมอาการแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • นายหน้าประกันภัย: ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด และบริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้ดูแลสัญญาต่ออายุประกันภัย

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน