TH EN

ประกันสุขภาพ My Care Smart Plus พลัสความคุ้มค่า ด้วยความคุ้มครองที่มากกว่า คุ้มครองการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 • เอกสิทธิ์ความคุ้มครองด้านสุขภาพเหนือระดับ กับประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายต่อครั้งสูงสุดถึง 900,000 บาท (ไม่จำกัดวงเงินค่ารักษาต่อปี)
 • มีเงินชดเชยรายได้ ชดเชยรายได้สูงสุดถึง 900 บาทต่อวัน
 • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน
 • ไม่เคลมมีเงินคืนสูงถึง 10% และไม่ปฎิเสธการต่ออายุแม้มีการเคลม

สนใจแบบประกัน/สอบถามเพิ่มเติม
กรอกข้อมูลที่นี่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ**

**บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด จะทำหน้าที่ติดต่อกลับท่านเพื่อแนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์

ผลประโยชน์และความคุ้มครองของผู้เอาประกันภัย

ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริงโดยไม่จำกัดวงเงินในแต่ละครั้ง (IPD) สูงสุด 1,800,000 บาท ต่อครั้ง
ค่าห้องผู้ป่วยปกติสูงสุด (ไม่เกิน 365 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 8,000 บาท ต่อวัน
ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 16,000 บาท ต่อวัน
ค่ายาผู้ป่วยกลับบ้าน 5,000 บาท ต่อครั้ง
ค่าชดเชยรายได้กรณีเข้าพักรักษาตัวสูงสุด (สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)** 1,200 บาท ต่อครั้ง
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2) รวมการถูกฆาตกรรม หรือทำร้ายร่างกาย และอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 บาท ต่อกรมธรรม์
ความคุ้มครองเพิ่มเติมกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) (สูงสุด1 ครั้งต่อวันและสูงสุด 30 ครั้งต่อปี)
สูงสุด 2,500 บาทต่อครั้ง

*ความคุ้มครองสูงสุดสำหรับ My Care Smart Plus แผน 4
** ค่าชดเชยรายได้กรณีเข้าพักรักษาตัว สำหรับช่วงอายุ 21-60 ปีเท่านั้น


เงื่อนไขการรับประกัน

 • คุ้มครองในประเทศไทยเท่านั้น
 • ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 15 วัน - 60 ปีบริบูรณ์ (สามารถต่ออายุได้สูงสุดถึงอายุ 100 ปีบริบูรณ์)
 • ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 61 ปี - 65 ปีบริบูรณ์ (สามารถต่ออายุได้สูงสุดถึงอายุ 70 ปีบริบูรณ์)
 • ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 15 วัน -  9 ปี ต้องสมัครพร้อมบิดาหรือมารดาอย่างน้อย 1 คน และแผนประกันจะต้องให้ความคุ้มครองที่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่าเป็นบิดา หรือมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม
 • แผนทีมีความรับผิดส่วนแรกไม่สามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกได้
 • ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและคุ้มครองทันที ในวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก

หมายเหตุ

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในใบคำขอเอาประกันภัยเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใบคำขอเอาประกันภัยตามหลักเกณฑ์การรับประกันภัยของ บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • นายหน้าประกันภัย : ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด และบริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้ดูแลสัญญาต่ออายุประกันภัย

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน