TH EN

ประกันสุขภาพ My Care Smart Plus
พลัสความคุ้มค่า ด้วยความคุ้มครองที่มากกว่า
คุ้มครองการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-19)

เอกสิทธิ์ความคุ้มครองด้านสุขภาพเหนือระดับ

กับประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายต่อครั้งสูงสุดถึง 900,000 บาท (ไม่จำกัดวงเงินค่ารักษาต่อปี)

มีเงินชดเชยรายได้

ชดเชยรายได้สูงสุดถึง 900 บาทต่อวัน

สมัครง่าย

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน

ไม่เคลมมีเงินคืนสูงถึง 10%

และไม่ปฎิเสธการต่ออายุแม้มีการเคลม

ผลประโยชน์และความคุ้มครองของผู้เอาประกันภัย

ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริงโดยไม่จำกัดวงเงินในแต่ละครั้ง (IPD) สูงสุด 1,800,000 บาท ต่อครั้ง
ค่าห้องผู้ป่วยปกติสูงสุด (ไม่เกิน 365 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 8,000 บาท ต่อวัน
ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 16,000 บาท ต่อวัน
ค่ายาผู้ป่วยกลับบ้าน 5,000 บาท ต่อครั้ง
ค่าชดเชยรายได้กรณีเข้าพักรักษาตัวสูงสุด (สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)** 1,200 บาท ต่อครั้ง
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2) รวมการถูกฆาตกรรม หรือทำร้ายร่างกาย และอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 บาท ต่อกรมธรรม์
ความคุ้มครองเพิ่มเติมกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) (สูงสุด1 ครั้งต่อวันและสูงสุด 30 ครั้งต่อปี)
สูงสุด 2,500 บาทต่อครั้ง

*ความคุ้มครองสูงสุดสำหรับ My Care Smart Plus แผน 4
** ค่าชดเชยรายได้กรณีเข้าพักรักษาตัว สำหรับช่วงอายุ 21-60 ปีเท่านั้น


เงื่อนไขการรับประกัน

  • คุ้มครองในประเทศไทยเท่านั้น
  • ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 15 วัน - 60 ปีบริบูรณ์ (สามารถต่ออายุได้สูงสุดถึงอายุ 80 ปีบริบูรณ์)
  • ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 61 ปี - 65 ปีบริบูรณ์ (สามารถต่ออายุได้สูงสุดถึงอายุ 70 ปีบริบูรณ์)
  • ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 15 วัน -  9 ปี ต้องสมัครพร้อมบิดาหรือมารดาอย่างน้อย 1 คน และแผนประกันจะต้องให้ความคุ้มครองที่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่าเป็นบิดา หรือมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม
  • แผนทีมีความรับผิดส่วนแรกไม่สามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกได้
  • ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและคุ้มครองทันที ในวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก

หมายเหตุ

  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในใบคำขอเอาประกันภัยเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใบคำขอเอาประกันภัยตามหลักเกณฑ์การรับประกันภัยของ บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • นายหน้าประกันภัย : ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด และบริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้ดูแลสัญญาต่ออายุประกันภัย

สนใจแบบประกันหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อได้ที่สาขา ธนาคารทิสโก้ ทั่วประเทศ
หรือ
กรอกข้อมูลที่นี่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ*

*บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด จะทำหน้าที่ติดต่อกลับท่านเพื่อแนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์


ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยเพิ่มเติมได้ที่

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน