TH EN

สินเชื่อเช่าซื้อ


สินเชื่อเช่าซื้อ เพื่อผู้ประกอบการ รองรับทั้งรถยนต์ รถกระบะ รถบรรทุก หางพ่วง หางกึ่งพ่วง และเครื่องจักร ตั้งวงเงินไว้ เบิกใช้เมื่อไหร่ก็ง่าย  ตอบโจทย์กิจการที่ต้องการลงทุน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโต

กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

----กู้เท่าที่จำเป็น และชำระคืนไหว----

ทำไมต้องเช่าซื้อกับ TISCO

สะดวก

อนุมัติเป็นวงเงิน เบิกใช้ง่าย

ไม่ต้องยื่นขอรายคัน

สบาย

ดอกเบี้ยถูก ผ่อนสบาย

นานสูงสุด 60 เดือน 

รวดเร็ว

อนุมัติไว ทราบผลการพิจารณาเบื้องต้น

ใน 1 สัปดาห์

คล่องตัว

ธุรกิจคล่องตัว ด้วยการผ่อนชำระ

ที่สอดคล้องกับรายได้


รองรับทรัพย์สินหลากหลายประเภท

- รถยนต์ / รถกระบะ / รถตู้

- รถบรรทุก / รถหัวลาก

- หางพ่วง / หางกึ่งพ่วง

- รถขุด / รถตัก / รถ Forklift

- เครื่องจักรอื่นๆ

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

เอกสาร ผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน
  นิติบุคคล นิติบุคคล บุคคลธรรมดา
1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ (ไม่เกิน 90 วัน)  
2. สำเนาใบทะเบียนการค้า/ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
 
3. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 
4. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ หรือตราสารการจัดตั้ง
 
5. สำเนางบดุล และงบกำไรขาดทุนล่าสุด 3 ปี พร้อมหมายเหตุประกอบงบ
 
6. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 
7. สำเนาบัญชีกระแสรายวัน / ออมทรัพย์ / ประจำย้อนหลัง 6 เดือน
8. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน
   
9. สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี)
   
10. สำเนาเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์ที่ซื้อ/ขอสินเชื่อ
   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน