TH EN

สินเชื่อเช่าซื้อ


สินเชื่อเช่าซื้อ เพื่อผู้ประกอบการ รองรับทั้งรถยนต์ รถกระบะ รถบรรทุก หางพ่วง หางกึ่งพ่วง และเครื่องจักร ตั้งวงเงินไว้ เบิกใช้เมื่อไหร่ก็ง่าย  ตอบโจทย์กิจการที่ต้องการลงทุน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโต

กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ทำไมต้องเช่าซื้อกับ TISCO

สะดวก

อนุมัติเป็นวงเงิน เบิกใช้ง่าย

ไม่ต้องยื่นขอรายคัน

สบาย

ดอกเบี้ยถูก ผ่อนสบาย

นานสูงสุด 60 เดือน 

รวดเร็ว

อนุมัติไว ทราบผลการพิจารณาเบื้องต้น

ใน 1 สัปดาห์

คล่องตัว

ธุรกิจคล่องตัว ด้วยการผ่อนชำระ

ที่สอดคล้องกับรายได้


รองรับทรัพย์สินหลากหลายประเภท

- รถยนต์ / รถกระบะ / รถตู้

- รถบรรทุก / รถหัวลาก

- หางพ่วง / หางกึ่งพ่วง

- รถขุด / รถตัก / รถ Forklift

- เครื่องจักรอื่นๆ

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

เอกสาร ผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน
  นิติบุคคล นิติบุคคล บุคคลธรรมดา
1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ (ไม่เกิน 90 วัน)  
2. สำเนาใบทะเบียนการค้า/ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
 
3. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 
4. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ หรือตราสารการจัดตั้ง
 
5. สำเนางบดุล และงบกำไรขาดทุนล่าสุด 3 ปี พร้อมหมายเหตุประกอบงบ
 
6. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 
7. สำเนาบัญชีกระแสรายวัน / ออมทรัพย์ / ประจำย้อนหลัง 6 เดือน
8. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน
   
9. สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี)
   
10. สำเนาเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์ที่ซื้อ/ขอสินเชื่อ
   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน