TH EN

สินเชื่อเพื่อลงทุนในเครื่องจักร

บริการสินเชื่อเพื่อเจ้าของธุรกิจ ที่ต้องการลงทุนใน เครื่องจักรใหม่ หรือ เครื่องจักรใช้แล้ว ช่วยเสริมสภาพคล่องและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องด้วยบริการสินเชื่อหลากหลายประเภท เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเช่าซื้อ (Hire Purchase) สินเชื่อทะเบียนรถ (LAAL) หรือสินเชื่อเพื่อธุรกิจ (SME Easy Money) ใช้สินเชื่อเครื่องจักรกับทิสโก้ แล้วเราจะเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

 

รองรับเครื่องจักรหลายประเภท
  • เครื่องจักรมีล้อ เช่น รถโฟล์คลิฟท์ รถขุด รถตัก เป็นต้น
  • เครื่องจักรในสายการผลิต เช่น เครื่องฉีดพลาสติก เครื่องขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
  • เครื่องจักรอื่นๆ เช่น ยูนิตทำฟัน เครื่องเอกซเรย์ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น
กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
---- กู้เท่าที่จำเป็น และชำระคืนไหว ----

ทำไมต้องทิสโก้?

อนุมัติเป็นวงเงินไว้ สามารถเบิกใช้เมื่อไหร่ก็ได้

มีสินเชื่อหลากหลายประเภท เพื่อรองรับการซื้อเครื่องจักรอย่างเหมาะสม

ทราบผลอนุมัติเบื้องต้น ภายใน 1 สัปดาห์

ผ่อนสบาย นานสูงสุดถึง 60 เดือน

สินเชื่อแต่ละประเภทต่างกันอย่างไร

1.สินเชื่อเช่าซื้อ (Hire Purchase)

เหมาะสำหรับการลงทุนซื้อเครื่องจักรขนาดเล็กมูลค่าไม่สูง หรือเครื่องจักรขนาดใหญ่มูลค่าสูง ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ที่มีเลขทะเบียน ที่สามารถจดทะเบียนเครื่องจักรกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ ใช้เครื่องจักรที่เช่าซื้อเป็นหลักประกันหลัก โดยผู้เช่าซื้อจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบนตัวเครื่องจักรทันทีเมื่อผ่อนชำระครบตามสัญญาเช่าซื้อ

2.สินเชื่อทะเบียนรถ (LAAL)

เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีรถปลอดภาระใช้ในกิจการ สามารถนำเล่มทะเบียนมาเป็นหลักประกัน เพื่อเป็นเงินทุนในการลงทุนในเครื่องจักรหรือเป็นเงินหมุนเวียนที่ใช้ในกิจการได้ โดยไม่ต้องโอนเล่ม

3.สินเชื่อเพื่อธุรกิจ (SME Easy Money)

เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ไม่อยากใช้หลักประกันเป็นรถ สามารถใช้เงินฝากประจำเป็นหลักประกัน โดยจะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุด 3 เท่าของมูลค่าหลักประกัน เช่น หลักประกันเงินฝากประจำมูลค่า 1 ล้านบาทสามารถรับวงเงินสินเชื่อสูงสุด 3 ล้านบาทเป็นต้น เพื่อเป็นเงินทุนในการลงทุนในเครื่องจักรหรือเป็นเงินหมุนเวียนที่ใช้ในกิจการได้

คุณสมบัติผู้กู้ - ผู้ค้ำประกัน

  1. นิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย
  2. จดทะเบียน และดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
  3. รายได้มากกว่า 30 ล้านบาท / ปี
  4. ทรัพย์สินถาวร (ไม่รวมที่ดิน) ไม่เกิน 200 ล้านบาท (กรณีค้ำประกันโดย บสย.)
  5. มีประวัติการเงินตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด
  6. มีที่ตั้งกิจการเป็นหลักแหล่งในประเทศไทย
  7. ผู้ค้ำประกัน / เจ้าของกิจการ / หุ้นส่วน อายุ 23 - 65 ปี ทุกรายรวมกันแล้ว มีผู้ค้ำประกันที่ถือหุ้นอย่างน้อย 50%

เอกสารประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อ

เอกสาร ผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน
  นิติบุคคล นิติบุคคล บุคคลธรรมดา
1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ (ไม่เกิน 90 วัน)  
2. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 
3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
   
4. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 
5. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ หรือตราสารการจัดตั้ง
 
6. สำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนล่าสุด 3 ปี พร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงิน
 
7. สำเนาบัญชีกระแสรายวัน / ออมทรัพย์ / ประจำย้อนหลัง 6 เดือน
8. สำเนา ภ.พ. 30 รายละเอียดภาษีขาย - ภาษีซื้อย้อนหลัง 6 เดือน 
 
9. สำเนาเอกสารพิสูจน์รายได้อื่นๆ เช่น สำเนาสัญญาว่าจ้างงาน
 

ผู้ประกอบการที่ต้องการขอสินเชื่อ สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน