TH EN

บริการธนาคารสำหรับลูกค้านิติบุคคล

บริการธนาคารสำหรับลูกค้านิติบุคคล

ธนาคารทิสโก้ เปิดให้บริการบริหารกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายสำหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ ซึ่งจะช่วยลูกค้าเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริการจัดการของธุรกิจ ประกอบด้วยการให้บริการ 3 กลุ่มหลัก คือ

  1. กลุ่มบริการรับเงิน (TISCO Collection)
  2. กลุ่มบริการด้านการจ่ายเงิน (TISCO Payment)
  3. กลุ่มบริการด้านการบริหารสภาพคล่อง (TISCO Liquidity Management)

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (TISCO E-Cash Management) เพื่ออำนวยความสะดวกลูกค้าสำหรับทำธุรกรรมและเรียกดูข้อมูลต่าง ๆ

สำหรับองค์กรที่ต้องการใช้บริการ สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน