TH EN
สินเชื่อบ้านเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย

สินเชื่อสำหรับคนอยากมีบ้าน ให้อิสระในการชำระคืนเงินกู้ สามารถจ่ายเกินค่างวดได้ไม่จำกัด และปิดบัญชีด้วยเงินสดได้ตามความต้องการ

 • วงเงินกู้สินเชื่อบ้านขั้นต่ำ 700,000 บาท
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100% ของราคาประเมิน (กรณีเป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่ทางธนาคารสนับสนุนพิเศษ ให้วงเงิน 90% - 100% ราคาซื้อขาย)
 • สบาย ๆ กับการผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี (ระยะเวลาการผ่อนชำระเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 70 ปี)
 • ให้คุณสามารถเบิกถอนคืนเงินในส่วนที่ชำระเกินไว้ได้ เพิ่มโอกาสคุณกล้าโปะบ้านได้อย่างสบายใจเพื่อลดดอกเบี้ยจ่ายสูงสุด 50% (บริการ TISCO Mortgage saver รายละเอียดเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด )

เงื่อนไขการขอสินเชื่อ

 • ผู้ขอสินเชื่อจะต้องเลือกผ่อนค่างวดแบบเท่ากันตลอดระยะเวลาการกู้ หรือผ่อนแบบขั้นบันไดตามอัตราดอกเบี้ยจริง
 • รับหลักประกันประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ และห้องชุดพักอาศัย
 • รับหลักประกันเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และนครปฐม

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 21 - 60 ปี (พนักงานประจำอายุสูงสุดไม่เกิน 55 ปี, เจ้าของกิจการอายุสูงสุดไม่เกิน 60 ปี)
 • พนักงานประจำ อายุงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้กู้ (ยกเว้นกรณีคู่สมรสไม่จดทะเบียน)

ค่าธรรมเนียม

ประเภทค่าธรรมเนียม จำนวนเงินที่เรียกเก็บ
1.ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้ หรือสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
2.ค่าธรรมเนียมจดจำนอง ไม่เกิน 1% ของมูลค่าจำนอง หรือสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
3.ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน ตามที่บริษัทประเมินนอกกำหนด
4.ค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ ฟรี
5.ค่าเบี้ยประกันภัย 0.11 - 8% ของทุนประกันภัย
6. ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด (ภายใน 3 ปีแรก นับจากวันทำสัญญาเนื่องจากการรีไฟแนนซ์) คิด 3% ของยอดหนี้คงค้างตามสัญญา

© Copyright 2018 TISCO Bank Public Company Limited. All rights reserved.