TH EN

สินเชื่อบ้านแลกเงิน TISCO Mortgage Saver

ผ่อนสบายยิ่งกว่า พร้อมโอกาสลดภาระ ดอกเบี้ยบ้านสูงสุดถึงครึ่งหนึ่ง

✔ เริ่มต้นเพียง 5.50% ต่อปี (เฉลี่ย 3 ปีแรก)
✔ วงเงินกู้สูงสุด 80% 
✔ บ้านผ่อนอยู่ ก็กู้เพิ่มได้
✔ โปะได้ ถอนได้ ไม่ต้องกู้ซ้ำ ด้วยบริการ TISCO Mortgage Saver 

ตอบสนองทุกความต้องการด้านการเงิน เปลี่ยนบ้านเป็นเงินสดให้ชีวิตคุณได้ไปต่อ

คุ้มค่า ลดภาระดอกเบี้ย

ให้คุณลดภาระดอกเบี้ยได้ ด้วยการจ่ายเกินค่างวดเพื่อลดเงิน ต้นที่ใช้ในคำนวณดอกเบี้ย โดยไม่เสียสภาพคล่อง

สบายใจ ใช้ชีวิตง่ายขึ้น

ให้คุณมีเงินหมุนเวียน เพิ่มสภาพคล่องจากส่วนเกิน ค่างวด โดยไม่ต้องกู้เพิ่ม

ถอนเงินโปะมาใช้ได้สบายจัง

ให้คุณเบิกถอนเงินที่โปะบ้านมาใช้จ่ายได้สูงสุดถึง 50% ของเงินต้นคงเหลือ

สะดวกตลอด 24 ชั่วโมง

ให้คุณบริหารจัดการเงินผ่าน Mobile Banking ได้ทุกที่ทุกเวลา

บัญชีสินเชื่อบ้านแลกเงิน TISCO Mortgage Saver ที่ประกอบด้วย
ส่วนสินเชื่อบ้าน กับ ส่วนของเงินหมุนเวียนสำรอง

  ส่วนเงินกู้ทั้งหมด - ส่วนที่จ่ายเกินค่างวด = เงินต้นที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย
ในการคำนวณดอกเบี้ย
ตัวอย่าง 500,000 บาท - 100,000 บาท = 400,000 บาท

ส่วนสินเชื่อ
เงินกู้บ้าน 5 ล้านบาท

-

ส่วนของเงินพร้อมใช้
เงินโปะ 5 แสนบาท

=

เงินต้นที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย
4.5 ล้านบาท

ตัวอย่าง การชำระดอกเบี้ยสำหรับวงเงินกู้สินเชื่อบ้าน 2,000,000 บาท
ระยะเวลาผ่อน 15 ปี ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 5.50% ปีที่ 4 เป็นต้นไป 7.875%

หลังจากผ่อนงวดที่ 2 นำเงินกู้ที่ยังไม่ถึงรอบดิวจ่ายและเงินเก็บมา โปะ 500,000 บาท
หลังจากผ่อนงวดที่ 6 จ่ายค่าจ้างต่อเติมบ้าน ถอน 200,000 บาท
หลังจากผ่อนงวดที่ 11 จ่ายค่าเทอมลูกและซื้อ LTF/RMF ถอน 300,000 บาท

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • สำหรับบุคคลที่มีบ้านปลอดภาระ อายุบ้านไม่เกิน 20 ปี
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 80% ของราคาประเมินสบายๆกับการผ่อนชำระนานสูงสุด 15 ปี (ระยะเวลาการผ่อนชำระเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 70 ปี)
 • วงเงินกู้ขั้นต่ำ 500,000 บาท
 • เลือกผ่อนค่างวดแบบเท่ากันตลอดระยะเวลาการกู้ หรือผ่อนแบบขั้นบันได
 • ให้อิสระในการชำระเงินกู้ สามารถจ่ายเกินค่างวดได้ไม่จำกัด และปิดบัญชีด้วยเงินสดได้ตามความต้องการ
 • สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านธนาคารทิสโก้ บริการมอร์เกจ เซฟเวอร์ ที่ให้คุณโปะได้ และถอนเงินที่โปะออกมาใช้ได้

คุณสมบัติผู้กู้

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 21 – 60 ปี (พนักงานประจำอายุสูงสุดไม่เกิน 55 ปี, เจ้าของกิจการอายุสูงสุดไม่เกิน 60 ปี)
 • พนักงานประจำ อายุงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้กู้ (ยกเว้นกรณีคู่สมรสไม่จดทะเบียน)
 • หลักประกันประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ และห้องชุดพักอาศัย
 • รับหลักประกันเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และนครปฐม

ค่าธรรมเนียมสำหรับสินเชื่อบ้านแลกเงิน และสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านแลกเงิน

 • ค่าอากรแสตมป์ : 0.05% ของวงเงินกู้หรือสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมจดจำนอง : ไม่เกิน 1% ของมูลค่าจำนอง หรือสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
 • ค่าสำรวจ และประเมินหลักประกัน : ตามที่บริษัทประเมินนอกกำหนด
 • ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย : 0.11 ถึง 8% ของทุนประกันภัย

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ

เอกสารทางด้านข้อมูลบุคคล
พนักงานเงินเดือน ธุรกิจส่วนตัว
 1. สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. สำเนาใบทะเบียนสมรส / ใบเปลี่ยนชื่อสกุล
 4. ใบรับรองเงินเดือน และ สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3-6 เดือน
 5. สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี (50 ทวิ / ภ.ง.ด.90)
 6. Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว)
 7. เอกสารที่แสดงถึงฐานะทางการเงิน เช่น บัญชีเงินออม, กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน (ถ้ามี)
 1. สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. สำเนาใบทะเบียนสมรส / ใบเปลี่ยนชื่อสกุล
 4. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล / ใบจดทะเบียนการค้า / ใบทะเบียนพาณิชย์
 5. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม
 6. งบการเงินย้อนหลัง 3 ปีของกิจการ
 7. สำเนาใบแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่าย / ใบ ภ.ง.ด / ใบ ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน
 8. Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว)
 9. Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีกิจการ)
 10. เอกสารที่แสดงถึงฐานะทางการเงิน เช่น บัญชีเงินออม, กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน (ถ้ามี)
เอกสารทางด้านข้อมูลหลักประกัน
สำหรับลูกค้าใหม่ บ้านแลกเงิน
สำหรับรีไฟแนนซ์ บ้านแลกเงิน
 1. สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน อ.ช.2
 2. สำเนาใบอนุญาตปลูกสร้าง เช่น ท.ด.13, ท.ด.14
 1. สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน อ.ช.2
 2. สำเนาใบอนุญาตปลูกสร้าง เช่น ท.ด.13, ท.ด.14
 3. สำเนาสัญญาเงินกู้กับสถาบันเดิม
 4. สำเนาหนังสือสัญญาจำนองที่ดิน
 5. สำเนาใบเสร็จเงินกู้ เดือนล่าสุด

 

สนใจสมัครสินเชื่อบ้าน Home for Cash หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

Housing Development Project/Interested Villages

The location of collateral to buy assets.

Service area only Bangkok, Nonthaburi, Pathum Thani, Samut Prakan, Samut Sakhon and Nakhon Pathom

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการสินเชื่อบ้านแลกเงิน ทิสโก้ มอร์เกจเซฟเวอร์

 1. การชำระคืนเงินกู้มากกว่าค่างวดตามสัญญากู้ยืมเงิน จะสามารถเบิกถอนคืนเงินในส่วนที่ชำระเกินไว้ได้ ตามเงื่อนไขการเบิกถอนเงินที่ธนาคารกำหนด
 2. เงินที่ชำระล่วงหน้าเกินกว่าค่างวดตามสัญญากู้ยืมเงิน จะนำไปหักเงินต้นคงเหลือในการคำนวณดอกเบี้ย และเมื่อใดมีการเบิกถอนเงินจำนวนดังกล่าว จะทำให้เงินต้นคงเหลือในการคำนวณดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเท่ากับจำนวนเงินที่เบิกถอนออกไป
 3. กรณีที่ชำระคืนเงินกู้เกิน 50% ของเงินต้นคงเหลือ ส่วนที่เกิน 50% จะถูกนำไปหักเงินต้นถาวร ซึ่งจะไม่สามารถเบิกถอนคืนส่วนที่เกินนี้ได้ ตัวอย่างเช่น เงินต้นคงเหลือ 1,000,000 บาท หากชำระคืนเงินกู้เกินกว่าค่างวดรวม 600,000 บาท จะสามารถเบิกถอนคืนส่วนที่เกินนี้ได้ไม่เกิน 500,000 บาท ส่วนเกิน 100,000 บาทจะถูกนำไปหักเงินต้นถาวร ซึ่งไม่สามารถเบิกถอนได้
 4. เมื่อมีการชำระคืนเงินกู้ล่วงหน้าเข้ามาในบัญชีมากจนทำให้ยอดสินเชื่อคงค้างเป็น 0 ถือว่าบัญชีสินเชื่อบ้านทิสโก้ มอร์เกจเซฟเวอร์เป็นอันสิ้นสุด ธนาคารจะติดต่อลูกค้าเพื่อไถ่ถอนจำนอง และคืนเงินชำระล่วงหน้าในวันทำการถัดไปทันที
 5. ตรวจสอบยอดเงินต้นคงเหลือ และจำนวนเงินที่สามารถถอนได้ผ่าน TISCO e-Statement บนเว็บไซต์ www.tisco.co.th หรือใบเสร็จรับเงินในแต่ละเดือน
 6. เงินที่ชำระล่วงหน้าเกินกว่าค่างวดตามสัญญากู้ยืมเงิน สามารถเบิกถอนได้ผ่านตู้เอทีเอ็มทุกตู้ทุกธนาคารได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเบิกถอนผ่านเช็คที่สาขาของธนาคารทิสโก้ในเวลาทำการ
 7. กรณีไม่ได้ชำระค่างวดตามเวลาที่กำหนด และในบัญชีสินเชื่อบ้านทิสโก้ มอร์เกจเซฟเวอร์มียอดเงินที่ชำระล่วงหน้าอยู่ ระบบจะทำการตัดค่างวดจากยอดเงินดังกล่าวอัตโนมัติ หากยอดเงินดังกล่าวต่ำกว่าค่างวด ระบบจะยังคงตัดค่างวดตามยอดดังกล่าว และส่วนค่างวดที่เหลือจะเป็นรายการค้างชำระ ตัวอย่างเช่น ค่างวด 20,000 บาท และมียอดเงินที่ชำระล่วงหน้าอยู่ 15,000 บาท ระบบตัดค่างวด 15,000 บาท ส่วนค่างวด 5,000 บาทที่เหลือจะเป็นรายการค้างชำระ
 8. ค่าธรรมเนียม อัตราดอกเบี้ย และค่าปรับเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
 9. การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

© Copyright 2018 TISCO Bank Public Company Limited. All rights reserved.