TH EN

ลักษณะการให้บริการ

ให้บริการข้อมูลทางการเงินแก่ผู้ขอใช้บริการ โดยแจ้งรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากที่ผู้ขอใช้บริการมีกับธนาคารผ่านทาง SMS ของหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ผู้ขอใช้บริการได้แจ้งไว้ ณ วันที่สมัครใช้บริการ


ผู้มีสิทธิใช้บริการ

  1. ต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น และ
  2. ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / กระแสรายวัน กับธนาคาร

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ

ค่าธรรมเนียมและบริการ เป็นไปตามประกาศอัตราค่าบริการต่าง ๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และบริการอื่น ๆ ของธนาคาร ทั้งนี้ธนาคารยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและบริการข้างต้น จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ซึ่งธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบตามวิธีการที่ธนาคารกำหนดผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร

รายละเอียดและเงื่อนไข

  1. ธนาคารจะแจ้งเตือนเมื่อมียอดเงินเข้า - ออกบัญชี ทุกประเภทรายการ
  2. หากผู้ใช้บริการมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลที่ผูกพันกับบริการ TISCO Alert เช่น หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือข้อมูลอื่นใดที่ธนาคารกำหนดเพิ่มเติมในภายหน้า ผู้ใช้บริการต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร ณ สาขาธนาคารทันที

การสมัครและการยกเลิกการใช้บริการ

สามารถทำการสมัคร หรือขอยกเลิกการใช้บริการได้ทุกสาขาของธนาคารทิสโก้ หรือช่องทางอื่นใดที่ธนาคารจะกำหนดเพิ่มเติมในภายหน้า

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TISCO Contact Center
หมายเลขโทรศัพท์: 0 2633 6000


เอกสารดาวน์โหลด

© Copyright 2018 TISCO Bank Public Company Limited. All rights reserved.