Complain

กลุ่มทิสโก้กำหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน โดยผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้ 4 ช่องทาง

  • ช่องทางที่ 1 ร้องเรียนด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาของธนาคาร โดยแจ้งผ่านพนักงาน หรือกรอกแบบฟอร์มแล้วส่งให้พนักงาน 

  • ช่องทางที่ 2 ร้องเรียนโดยจัดทำเป็นหนังสือ และส่งมาที่

    หน่วยงานกำกับ บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 48/49 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

  • ช่องทางที่ 3 ร้องเรียนผ่านศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์หรือโทรสารที่หมายเลข โทรศัพท์: 0 2633 6000 โทรสาร: 0 2633 6800 อีเมล์: webmaster@tisco.co.th

  • ช่องทางที่ 4 ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร โดยกรอกแบบฟอร์มที่อยู่ด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน
Character Amount  / 2000

Remark: * The information is required.

TISCO Bank reserves the right to only process complaints with accurate and complete information.

ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย โทรศัพท์: 1213 โทรสาร: 0 2283 6151 หรืออีเมล์ fcc@bot.or.th

© Copyright 2018 TISCO Bank Public Company Limited. All rights reserved.