TH EN

ลักษณะการให้บริการ

บริการทางเลือกใหม่ให้ประชาชน ธุรกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ ในการโอนเงินและรับเงิน จากการโอนเงินแบบเดิมเป็นการให้บริการรับ - โอนเงินระหว่างกันแบบใหม่โดยไม่ต้องใช้เลขที่บัญชีธนาคาร ใช้เพียงแค่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เลขประจำตัวประชาชน หรือ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ผูกกับบัญชีเงินฝากธนาคาร ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สาขาธนาคาร, ATM, TISCO Mobile Banking เป็นต้น ทำให้การโอนเงินผ่าน บริการทิสโก้ พร้อมเพย์ (TISCO PromptPay) มีความสะดวกสบายและปลอดภัย ทั้งนี้ การให้บริการทิสโก้ พร้อมเพย์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินของประเทศไทย

 

บริการโอน และรับโอนเงินแบบใหม่ โดยการผูกบัญชีเงินฝากกับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

 • สะดวก ใช้เพียงแค่หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือเลขประจำตัวประชาชน ในการรับ โอนเงินระหว่างกัน
 • ปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากการพกเงินสด และสามารถตรวจสอบได้
   
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay)
วงเงินโอนไม่เกิน 5,000 บาท ไม่คิดค่าธรรมเนียม
วงเงินโอนมากกว่า 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 30,000 บาท
วงเงินโอนมากกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
วงเงินโอนมากกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน วงเงินสูงสุดที่กำหนด


*ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศอัตราค่าบริการต่าง ๆ เบี้ยปรับที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินสินเชื่อ และบริการอื่น ๆ ของธนาคาร


การสมัคร TISCO Promptpay

ลูกค้าสามารถสมัครผ่าน TISCO Mobile Banking, ตู้ ATM หรือสาขาธนาคาร ทั่วประเทศ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครใช้บริการ ดังนี้

 • สมุดบัญชี / เลขที่บัญชีเงินออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน ของบุคคลธรรมดา และไม่เป็นบัญชีร่วม
 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
 • เครื่องโทรศัพท์มือถือที่ต้องการผูกบัญชี และหลักฐานการถือครองหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว เช่น เอกสารแสดงการชำระค่าบริการโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น (สำหรับการผูกพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์)

วิธีการรับเงินจาก TISCO Promptpay

 • บอกเบอร์มือถือ หรือหมายเลขบัตรประชาชนแทนที่เลขที่บัญชี
 • รอรับเงินเข้าบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์เอาไว้

วิธีการโอนเงินพร้อมเพย์

เลือกช่องทางการโอน

ระบุหมายเลขมือถือ หรือเลขบัตรประชาชน หรือ E-wallet ที่ผูกบริการพร้อมเพย์แล้ว

ตรวจชื่อผู้รับก่อนกดยืนยันการโอนเงินทุกครั้ง

รายละเอียดและเงื่อนไข

 1. เลขประจำตัวประชาชนผูกได้กับ 1 บัญชีธนาคารเท่านั้น
 2. เบอร์โทรศัพท์มือถือ 1 เบอร์ผูกได้กับ 1 บัญชีธนาคารเท่านั้น
 3. กรณีสมัครพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ผ่าน TISCO Mobile Banking จะต้องเป็นหมายเลขโทรศัพท์เดียวกันเท่านั้น

คำถาม-คำตอบ (สำหรับบุคคลทั่วไป)

การลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์เป็นการลงทะเบียนแบบสมัครใจ โดยรัฐบาลมีแนวคิดการจ่ายเงินสวัสดิการและการคืนภาษีต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนผ่านเลขประจำตัวประชาชน ดังนั้นผู้ที่จะรับสวัสดิการต่าง ๆ จากรัฐบาลควรเริ่มทยอยมาลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์โดยผูกบัญชีเงินฝากของตนเองกับเลขประจำตัวประชาชน

 • การลงทะเบียนใช้บริการพร้อมเพย์ สามารถลงทะเบียนผูกบัญชีเงินฝากธนาคารไว้กับเลขประจำตัวประชาชน และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ซึ่งในกรณีที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือก็สามารถผูกกับเลขประจำตัวประชาชนเพียงอย่างเดียวได้ โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่สาขาธนาคาร, ตู้ ATM (สำหรับ ATM ลงทะเบียนได้เฉพาะหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน) หรือ TISCO Mobile Banking
 • การโอนเงินด้วยพร้อมเพย์ สามารถใช้ช่องทางการโอนผ่าน ATM หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ธนาคารกำหนด

ไม่ได้ เนื่องจากไม่สามาถตรวจสอบหมายเลขได้

ติดต่อธนาคารที่จะไปลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์ โดยธนาคารจะเช็คข้อมูลว่าหมายเลขโทรศัพท์มือถือนี้เคยมีการลงทะเบียนมาก่อนหรือไม่ หากมีธนาคารจะติดต่อเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์มือถือเดิม ให้ทำการยกเลิกภายใน 10 วันทำการ

ต้องแจ้งยกเลิกการผูกบัญชีให้ธนาคารเจ้าของบัญชีรับทราบเพื่อทำการยกเลิกการผูกบัญชีในระบบโดยเร็ว ส่วนหมายเลขโทรศัพท์มือถือใหม่หากยังต้องการใช้บริการรับเงินผ่านบริการพร้อมเพย์ จะต้องลงทะเบียนเพื่อผูกหมายเลขโทรศัพท์มือถือใหม่นั้นกับบัญชีเงินฝากธนาคารอีกครั้งหนึ่ง

ไม่ได้ เนื่องจากบริการพร้อมเพย์เป็นการให้บริการโอนเงินเฉพาะภายในประเทศเท่านั้น

การตัดสินใจเลือกผูกบัญชีเงินฝากของธนาคารใด ๆ กับหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือเลขประจำตัวประชาชน ควรขึ้นกับความสะดวกและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเอง และหากได้ลงทะเบียนผูกบัญชีไปแล้ว สามารถที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการผูกบัญชีดังกล่าวได้ในภายหลัง

ถ้าหมายเลขโทรศัพท์มือถือลงทะเบียนด้วยชื่อของท่านสามารถนำมาลงทะเบียนได้ หรือดำเนินการตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร

ยังสามารถทำการโอนเงินได้ อย่างไรก็ดีควรตรวจสอบผลการโอนกับธนาคารและผู้รับเงินด้วย

ท่านไม่ต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมกับธนาคาร เนื่องจากไม่ส่งผลกระทบต่อการลงทะเบียนผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือการใช้บริการโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์แต่อย่างใด

 • กรณีนี้ไม่สามารถทำได้เนื่องจากการผูกบัญชีกับเลขประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือนั้น ทำเพื่อการรับเงินได้สะดวกการโอนเงินออกจากบัญชีไม่มีอะไรเปลี่ยนจากเดิมหากโอนโดยใช้ Mobile Banking หรือ Internet Banking ก็ต้องมี Username/Password หรือหากโอนที่ ATM ก็ต้องมีบัตร ATM และรหัสผ่าน จึงจะโอนเงินออกไปได้หรือการถอนเงินที่สาขาก็ต้องมีลายเซ็นเป็นต้น
 • การนำหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้อื่นไปแอบอ้างลงทะเบียนผูกบัญชีของตนเองเพื่อขโมยเงินมาก็ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากธนาคารจะมีระบบรักษาความปลอดภัยหลายชั้น เช่น การตรวจสอบลูกค้า (Know Your Customer : KYC) ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนดและการตรวจสอบความเป็นเจ้าของ ของหมายเลขโทรศัพท์มือถือและตัวเครื่องในขั้นตอนการลงทะเบียนนอกจากนี้ข้อมูลของผู้ลงทะเบียนดังกล่าวต้องมีความถูกต้องตรงกันกับข้อมูลในบัญชีเงินฝากธนาคารด้วย

ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการมีความปลอดภัยสูง ธนาคารไม่สามารถนำข้อมูลลูกค้ามาเปิดเผยหรือขายต่อได้ โดยมีกฎหมาย พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน และ พ.ร.ฎ. ควบคุมดูแลธุรกิจ บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมอยู่ ซึ่งธนาคารและ NITMX ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด และ ธปท. มีการตรวจสอบกำกับดูแลสม่ำเสมอ

ข้อมูลไม่ได้ถูกเก็บในบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรเดบิต/บัตร ATM ชิปการ์ด แต่ถูกเก็บไว้ในระบบกลางที่มีความปลอดภัยสูงและมีระบบสำรองที่มั่นคงปลอดภัย

ผู้ใช้บริการควรเก็บรายละเอียดหรือหลักฐานการโอนเงินต่าง ๆ และแจ้งกับธนาคารต้นทางเพื่อทำการตรวจสอบ ธนาคารมีกระบวนการรองรับปัญหานี้อยู่แล้วซึ่งเป็นกระบวนการเดียวกันที่ใช้แก้ปัญหาการโอนเงินในปัจจุบัน

ธนาคารให้บริการพร้อมเพย์ธุรกิจ กับนิติบุคคลที่มีบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์/กระแสรายวัน) กับธนาคาร และลงทะเบียนพร้อมเพย์ธุรกิจกับธนาคารด้วยเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก (Tax ID Number) เพื่อใช้เป็นทางเลือกใหม่ในการรับเงินจากผู้โอน

 

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ (PrompPay)
วงเงินโอนไม่เกิน 100,000 บาท ค่าธรรมเนียม 10 บาท
วงเงินโอนมากกว่า 100,000 บาท ค่าธรรมเนียม 15 บาท


*ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศอัตราค่าบริการต่าง ๆ เบี้ยปรับที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินสินเชื่อ และบริการอื่น ๆ ของธนาคาร


การสมัคร TISCO Promptpay

ลูกค้าสามารถสมัครผ่านสาขาธนาคาร ทั่วประเทศ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครใช้บริการ ดังนี้

 • แบบคำขอให้บริการพร้อมเพย์ธุรกิจ
 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
 • หนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (วันที่รับรองไม่เกิน 3 เดือน)

กรณีไม่ได้จดทะเบียนกับสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax ID)

กรณีมอบอำนาจ

 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 • บัตรประจำตัวของผู้รับมอบอำนาจ (ตรงกับที่ให้ไว้ในหนังสือมอบอำนาจ)

วิธีการรับเงินจาก TISCO Promptpay

 • บอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax ID Number) แทนเลขที่บัญชี
 • รอรับเงินเข้าบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์เอาไว้

รายละเอียดและเงื่อนไข

 1. นิติบุคคลสามารถผูกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน ได้ 1 บัญชี 1 ธนาคาร เท่านั้น และไม่สามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์ในการลงทะเบียนพร้อมเพย์ได้

คำถาม-คำตอบ (สำหรับบุคคลนิติบุคคล)

 • บริการรับ-โอนเงินรูปแบบใหม่ สำหรับนิติบุคคล
 • ผู้โอนสามารถโอนเงินให้นิติบุคคลโดยใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก ของนิติบุคคลนั้น แทนการใช้เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร โดย 
  นิติบุคคลที่ต้องการรับเงินผ่านพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก ต้องไปลงทะเบียนผูกบัญชีก่อน
 • เพิ่มทางเลือกการรับเงินจากประชาชน และนิติบุคคลด้วยกัน โดยการใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก และผู้โอนมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำลง
 • ลดความซ้ำซ้อนในการมีบัญชีหลายธนาคาร เพื่อรับเงินค่าบริการต่างๆ จากลูกค้า
 • ช่วยให้การทำธุรกิจมีความคล่องตัวลดต้นทุนเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล

สามารถลงทะเบียนผูกบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันกับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรได้ 1 บัญชีเท่านั้น เนื่องจากเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรมีเพียงหมายเลขเดียว

สามารถติดต่อธนาคารที่ลงทะเบียน และแจ้งขอเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก โดยธนาคารจะดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด และแจ้งผลกลับให้ทราบ

การลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์ไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถลงทะเบียนได้กับทุกธนาคารที่เปิดให้บริการ โดยไม่มีกำหนดการปิดรับลงทะเบียน

ต้องติดต่อธนาคารที่ตนได้ลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์ไว้แล้ว เพื่อทำการยกเลิกการลงทะเบียน จากนั้นจึงจะลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์กับบัญชีธนาคารแห่งใหม่ที่ต้องการได้

นิติบุคคลเริ่มโอน-รับเงินโอนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560

 • ผู้โอนเงินไม่จำเป็นต้องสมัครใช้บริการ และสามารถโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์ได้ทางช่องทางต่าง ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
 • ผู้รับโอนเงินจะต้องลงทะเบียนเพื่อผูกบัญชีธนาคารกับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรก่อน

บริการพร้อมเพย์มีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากล และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิด เช่นเดียวกับระบบการโอนเงินประเภทต่าง ๆ ที่มีให้บริการอยู่ในปัจจุบัน

 • การตัดสินใจเลือกผูกบัญชีเงินฝากของธนาคารใด ๆ กับหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรขึ้นอยู่กับความสะดวกและความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บัญชีพร้อมเพย์เป็นบัญชีเพื่อรับเงินเป็นหลัก และหากได้ลงทะเบียนผูกบัญชีไปแล้วลูกค้าสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการผูกบัญชีดังกล่าวได้ในภายหลัง
 • นิติบุคคลสามารถใช้บัญชีธนาคารได้หลายบัญชีหลายธนาคารได้ตามปกติ ไม่มีการยกเลิกแต่อย่างใด

ไม่ได้

สาขาธนาคารทิสโก้ทุกสาขา

ผู้ใช้บริการควรเก็บรายละเอียดหรือหลักฐานการโอนเงินต่าง ๆ และแจ้งกับธนาคารที่ท่านใช้บริการเพื่อทำการตรวจสอบ โดยธนาคารมีกระบวนการรองรับปัญหานี้อยู่แล้ว ซึ่งเป็นกระบวนการที่เหมือนกับการแก้ปัญหาการโอนเงินในระบบปัจจุบัน

© Copyright 2018 TISCO Bank Public Company Limited. All rights reserved.