TH EN

การคำนวณดอกเบี้ยและลำดับการรับชำระหนี้ของสินเชื่อทะเบียนรถ สินเชื่อเพิ่มวงเงิน และสินเชื่อเพื่อลงทุนในกิจการ (ประเภทวงเงินหมุนเวียน)

วิธีการคำนวณดอกเบี้ยและลำดับการรับชำระหนี้ของสินเชื่อทะเบียนรถ สินเชื่อเพิ่มวงเงิน และสินเชื่อเพื่อลงทุนในกิจการ

(ประเภทวงเงินหมุนเวียน)

ตัวอย่างวิธีคำนวณดอกเบี้ย

 


(ก) รายละเอียดการกู้เงิน

ได้รับเงินกู้ 50,000 บาท
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 12% ต่อปี
จำนวนผ่อนชำระ 24 งวด
จำนวนผ่อนชำระงวดละ 2,355 บาท
วันถึงกำหนดชำระ ทุกวันที่ 20 ของเดือน

(ข) กำหนดชำระวันที่ 20/9/2563

ชำระเงิน 2,355 บาท ในวันครบกำหนด
ดอกเบี้ยคำนวณระหว่าง 20/8/2563 ถึง 19/9/2563
คิดจากเงินต้นจำนวน 50,000 บาท
ชำระดอกเบี้ย (50,000 x 12%) x (31/365)   =      509.59 บาท
ชำระเงินต้น 2,355 - 509.59                        =   1,845.41 บาท
เงินต้นคงเหลือ 50,000 - 1,845.41  = 48,154.59 บาท

(ค) กำหนดชำระวันที่ 20/10/2563

ชำระเงิน 2,355 บาท ล่าช้า 5 วันจากวันครบกำหนด
ดอกเบี้ยคำนวณระหว่าง 20/9/2563 ถึง 19/10/2563
คิดจากเงินต้นจำนวน 48,154.59 บาท
ชำระดอกเบี้ย (48,154.59 x 12%) x (30/365)   =      474.95 บาท
ชำระเงินต้น 2,355 - 474.95                              =   1,880.05 บาท
เงินต้นคงเหลือ 48,154.59 - 1,880.05               = 46,274.54 บาท

(ง) กำหนดชำระวันที่ 20/11/2563

ชำระเงิน 2,355 บาท ในวันครบกำหนด
ดอกเบี้ยคำนวณระหว่าง 20/10/2563 ถึง 24/10/2563
คิดจากเงินต้นจำนวน 48,154.59 บาท
= (48,154.59 x 12%) x (5/365)  =         79.16 บาท
ดอกเบี้ยคำนวณระหว่าง 25/10/2563 ถึง 19/11/2563
คิดจากเงินต้นจำนวน 46,274.54 บาท
= (46,274.54 x 12%) x (26/365)  =       395.55 บาท
ชำระดอกเบี้ยรวม 79.16 + 395.55  =       474.71 บาท
ชำระเงินต้น 2,355 - 474.71  =    1,880.29 บาท
เงินต้นคงเหลือ 46,274.54 - 1,880.29   =  44,394.25 บาท

ตัวอย่างลำดับการรับชำระหนี้

ยอดเรียกเก็บที่ครบกำหนดชำระ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ค่าติดตามทวงถาม สัญญากู้เงิน (ประเภทวงเงินหมุนเวียน) ค่าเบี้ยประกัน ยอดรวมที่ต้องชำระ
เงินสั่งง่าย#1 เงินสั่งง่าย#2
ดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระ เงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ ดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระ เงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ
ยอดเรียกเก็บรอบบิลก่อนหน้า (ค้างชำระ) 1 2 3 4 5 6 7 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7
ยอดเรียกเก็บรอบบิลปัจจุบัน 8 9 10 11 12 13 14 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14

 

หมายเหตุ

1.   ลำดับการรับชำระหนี้จะเป็นไปตามตัวเลขที่ปรากฎในตาราง ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงลำดับการรับชำระหนี้สำหรับกรณีที่มีค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่ถึงกำหนดชำระหรือค้างชำระเกิดขึ้นก่อนวันครบกำหนดชำระเงินกู้ เช่น ค่าเบี้ยประกัน ธนาคารอาจตัดชำระค่าเบี้ยประกันก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อให้ท่านได้รับความคุ้มครองด้านประกันอย่างต่อเนื่อง

2.   กรณีที่มีการใช้วงเงินกู้และผ่อนชำระคืนเป็นรายงวดมากกว่า 1 รายการ ธนาคารจะนำไปตัดชำระยอดเรียกเก็บที่ค้างชำระที่เกิดขึ้นก่อน-หลัง ตามลำดับ

SL-EC-21-018

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน