TH EN

การคำนวณดอกเบี้ย

การคำนวณดอกเบี้ยจากยอดเงินคงเหลือทั้งจำนวน

อัตราดอกเบี้ยคงที่

สำหรับบัญชี ออมทรัพย์, ฝากประจำ, ปลอดภาษี โดยคำนวณจากยอดเงินคงเหลือ ทั้งจำนวน


อัตราดอกเบี้ยขั้นบันไดตามยอดเงินฝาก คิดแบบยอดรวม

สำหรับบัญชี กระแสรายวันพิเศษ, ออมทรัพย์พิเศษ โดยคำนวณจากยอดเงินคงเหลือ แตกต่างตามวงเงิน


อัตราดอกเบี้ยขั้นบันได้ตามยอดเงินฝาก คิดแบบอัตราก้าวหน้า

สำหรับบัญชี ซุปเปอร์ออมทรัพย์, ออมทรัพย์ TISCO My Savings, ออมทรัพย์ไดมอนด์, ออมทรัพย์บลูไดมอนด์, ออมทรัพย์ TISCO e-Savings

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน