TH EN

คัดมาแล้วว่าคุ้ม โดยผู้เชี่ยวชาญทิสโก้ วางแผนส่งต่อทรัพย์สิน สร้างหลักประกันให้คนข้างหลัง

 • ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี คุ้มครอง 10 ปี
 • รับส่วนลดเบี้ยประกัน ในกรณีที่ซื้อความคุ้มครองตั้งแต่ 500,000 บาท
 • ชำระเบี้ยประกันภัยต่ำ แต่ให้ความคุ้มครองสูง
 • เบี้ยประกันภัยลดหย่อนภาษีได้ตามกฏเกณฑ์สรรพากร

สนใจแบบประกัน/สอบถามเพิ่มเติม
กรอกข้อมูลที่นี่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ*

*บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด จะทำหน้าที่ติดต่อกลับท่านเพื่อแนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์

ผลประโยชน์จาก TISCO My GIFT 10.10

* จำนวนเงินเอาประกันตั้งแต่ 500,000 - 999,999 บาท ได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกัน 0.5 บาท ต่อจำนวนเงินเอาประกัน 1,000 บาท และ จำนวนเงินเอาประกันตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป ได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกัน 1 บาท ต่อจำนวนเงินเอาประกัน 1,000 บาท

** ตามกฎเกณฑ์ที่สรรพากรกำหนด

เงื่อนไขการพิจารณาและรับประกันภัย

 • อายุรับประกันภัย 20 – 65 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 350,000 บาท
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดต่อราย : ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาของบริษัทประกันภัย
 • การพิจารณารับประกัน : ตอบคำถามสุขภาพแบบสั้น
 • การตรวจสุขภาพ : ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาของบริษัทประกันภัย
 • การชำระค่าเบี้ยประกันภัย : รายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน หรือ รายเดือน
 • อัตราค่าเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับอายุ และเพศของผู้เอาประกันภัย

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบคำขอเอาประกัน
 2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. ใบเสนอขายพร้อมลายเซ็นลูกค้า
 4. หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

 • ผู้เอาประกันไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ โดยบริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยหรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยตามทางค้าปกติ ในกรณีที่บริษัทได้รับทราบข้อมูลอันจะบอกล้างสัญญาประกันภัยได้ แต่มิได้ใช้สิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัย ภายในกำหนด 1 เดือน นับแต่ทราบข้อมูลนั้นบริษัทไม่อาจบอกล้างสัญญาประกันภัย ภายในกำหนด 1 เดือน นับแต่ทราบข้อมูลนั้น บริษัทไม่อาจบอกล้าง ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยในกรณีนี้ได้
 • ผู้เอาประกันฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับผลประโยชน์ฆาตกรรม

หมายเหตุ

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในใบคำขอเอาประกันภัยเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน
 • การรับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกฎเกณฑ์การพิจารณาการรับประกันภัยของ บริษัท เอไอเอ จำกัด
 • นายหน้าประกันภัย : ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด และบริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้ดูแลสัญญาต่ออายุประกันภัย

 

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน