TH EN

บลจ.ทิสโก้คว้า 2 รางวัลระดับสากล จาก Asia Asset Management

โพสต์เมื่อ 28 พฤษภาคม 2567

บลจ.ทิสโก้คว้า 2 รางวัลระดับสากล

จาก Asia Asset Management

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (บลจ.ทิสโก้) คว้า 2 รางวัลระดับสากล Best of the Best Performance Awards 2024 จาก Asia Asset Management นิตยสารชั้นนำด้านการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ รางวัล ASEAN Equity (10 Years) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 (2565-2567) สะท้อนให้เห็นถึงฝีมือการบริหารกองทุนหุ้นไทยที่มีผลการดำเนินการย้อนหลัง 10 ปียอดเยี่ยมในระดับอาเซียน และรางวัล Best Pension Fund Manager – Thailand ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 (2566-2567) จากการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยอดเยี่ยม
            นางสาวภาวิณี องค์วาสิฏฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ทิสโก้ เปิดเผยว่า ตลอดปี 2567 บลจ.ทิสโก้ยังคงเดินหน้าเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้กับลูกค้า ควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาลและความยั่งยืน รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญร่วมกันทำงานเป็นทีมอย่างต่อเนื่องภายใต้ภาวะเศรษฐกิจ การเมืองโลกและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งที่ผ่านมา บลจ.ทิสโก้ได้พัฒนารูปแบบการลงทุนโดยนำเครื่องชี้วัดต่างๆ และแบบจำลองการลงทุนมาใช้เพื่อให้การตัดสินใจลงทุนได้อย่างถูกต้อง และสามารถคัดเลือกตราสาร กำหนดกลยุทธ์และตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
            ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือขอรับหนังสือชี้ชวนกองทุนรวมอื่นๆ ของบลจ.ทิสโก้ ได้ที่ บลจ.ทิสโก้ หรือ ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือ TISCO Contact Center โทร. 0 2633 6000 กด 4, 0 2080 6000 กด 4 และ www.tiscoasset.com หรือ แอปพลิเคชัน TISCO My Funds

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน