TH EN

การเป็นผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างรับผิดชอบ

กลุ่มทิสโก้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ ควบคู่กับการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอย่างมืออาชีพที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจด้านการวางแผนทางการเงิน เพื่อเกษียณสุขอย่างมีอิสรภาพทางการเงิน พร้อมทั้งออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการดังนี้

1. ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการ “การธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking)”

โดยร่วมลงนามกับธนาคารพาณิชย์ 15 แห่ง ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “กำหนดแนวทางการดำเนินกิจการธนาคารอย่างยั่งยืนในด้านการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ”

2. พัฒนาช่องทางให้บริการออนไลน์อำนวยความสะดวกในทุกที่ทุกเวลา

แอปพลิเคชันธุรกรรมด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ (My Car My TISCO)

  • เข้าถึงข้อมูลบัญชีสินเชื่อและข้อมูลประกัน ภาษีรถยนต์ และประวัติการชำระ ได้ทุกที่ ทุกเวลา
  • ตรวจสอบความถูกต้องของยอดเรียกเก็บ โดยแสดงรายละเอียดรายการ พร้อมยอดเงิน และวันที่ครบกำหนดชำระ
  • ชำระค่างวดได้สะดวกรวดเร็วด้วยการนำ QR Code และ Barcode ไปชำระค่างวดผ่าน Mobile Banking  Counter Service และช่องทางต่างๆ โดยไม่ต้องพกบัตรสินเชื่อหรือใบรับชำระเงิน
  • ไม่พลาดทุกเหตุการณ์สำคัญ เสมือนมีผู้ช่วยในการแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงกำหนดชำระ และเมื่อมีสิทธิพิเศษต่างๆ จากทิสโก้

แอปพลิเคชันธุรกรรมด้านการลงทุน (TISCO My Fund)

อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนกองทุนผ่านแอปพลิเคชัน อีกทั้งยังสามารถอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ตรวจสอบพอร์ตการลงทุน และสถานะการทำรายการ ได้ทุกที่ ทุกเวลา

3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

และเกิดเป็นนวัตกรรมอันสร้างคุณค่าและมูลค่าทั้งต่อองค์กรและสังคมไปพร้อม ๆ กันอาทิ 

สินเชื่อบ้านแลกเงิน (Mortgage Saver)

บริการสินเชื่อบ้านทิสโก้ มอร์เกจเซฟเวอร์ ให้คุณเป็นเจ้าของบ้านได้เร็วขึ้น พร้อมมีเงินใช้จ่ายตามใจคุณกับวงเงินกู้สูง พร้อมอัตราดอกเบี้ยต่ำ สามารถชำระเงินได้เกินค่างวด และถอนส่วนที่ชำระเกินออกมาใช้ผ่าน ATM ได้ตลอด 24 ชม. ผ่อนได้นานมากถึง 30 ปี (อายุผู้กู้รวมกันระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 70 ปี)

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้

กองทุนที่นำเมกะเทรนด์แนวโน้มการลงทุนในกลุ่มธุรกิจ “เทคโนโลยี” และ “เฮลธ์แคร์” ที่มีแนวโน้มการเติบสูง โดยกองทุนนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑ์ร่วมบริจาคเป็นทุนสนับสนุนงานวิจัยทางการแพทย์

4. ให้ความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและคุ้มครองข้อมูลของลูกค้า และการป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง

โดยยกระดับการกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้รัดกุม ตามหลักการกำกับและถ่วงดุลอำนาจรวมถึงการร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเทคนิคด้านภัยคุกคามไซเบอร์กับผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในการใช้บริการ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน