VIETNAM ประเทศที่มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจแข็งแกร่ง


Source :  https://www.gso.gov.vn/en/data-and-statistics/2022/,Marketpro by WorldDataLabs; McKinsey Global Institute analysisVietnam,
 https://datareportal.com/reports/digital-2022-vietnam

3 เหตุผลที่ทำให้ตลาดหุ้นเวียดนามน่าสนใจในช่วงนี้

 

Re-Opening

กิจกรรมเศรษฐกิจ Re-Opening ฟื้นตัวต่อเนื่อง

 

ปัจจัยแวดล้อมในการลงทุนแข็งแกร่ง และ Valuation น่าสนใจ

สภาพคล่องในตลาดหุ้น, อัตราแลกเปลี่ยน และ พื้นฐานเศรษฐกิจดีขึ้นอย่างมาก​ เมื่อเทียบกับก่อนหน้า และตลาดปรับตัวลงมาทำให้ Valuation อยู่ในระดับน่าสนใจ

 

เศรษฐกิจเติบโตดี

เศรษฐกิจเติบโตได้ดีในระยะกลาง – ยาว โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการส่งออก นักลงทุนต่างชาติเข้าลงทุนทางตรง (FDI)
และการบริโภคในประเทศ

TVIETNAMกองทุนเปิด ทิสโก้ เวียดนาม อิควิตี้
TISCO Vietnam Equity Fund
ความเสี่ยงระดับ 6 : เสี่ยงสูง

เสนอขายครั้งแรก 17 - 24 พ.ค. 65

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ  และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศเวียดนามหรือจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม หรือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหลักหรือมีรายได้หลักจากการดำเนินธุรกิจในประเทศเวียดนาม รวมถึงบริษัทอื่นที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความเชื่อมโยงกับประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ​

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนกองทุนละไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศแต่ละกองทุนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ​

ในเบื้องต้นบริษัทจัดการจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ เกินกว่า 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จำนวน 3 กองทุน ได้แก่​

Why invest in TVIETNAM

✓ กองทุนนี้เหมาะสำหรับ

  • ผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนได้​

  • ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนทางด้านราคาของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้​

  • ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

X กองทุนนี้ไม่เหมาะสำหรับ

  • ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

คำเตือน

  • กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน​

  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนซึ่งเปิดเผยไว้ที่ www.tiscoasset.com ก่อนตัดสินใจลงทุน

สนใจลงทุน TVIETNAM เปิดบัญชีกองทุนรวมผ่าน TISCO My Funds

 

ติดตามข่าวสารการลงทุน บทความกองทุนน่าสนใจจาก บลจ.ทิสโก้ ได้แล้ววันนี้

ผ่านช่องทาง Line official account @TISCOMYFUNDS

สนใจลงทุนกับเรา

กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดย บลจ.ทิสโก้ จะติดต่อเพื่อให้คำแนะนำการลงทุนแก่ท่าน
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ 0 2633 6000 กด 4 หรือ 0 2080 6000 กด 4
www.tiscoasset.com / แอปพลิเคชั่น TISCO My Funds