TH EN
TSF-A ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน A

ซื้อ-ขายได้ทุกวันทำการ

นโยบายการลงทุน : กองทุนรวมตราสารทุน เน้นลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดี ที่ผ่านการคัดสรรจากผู้จัดการกองทุน เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดี

ความเสี่ยงระดับ 6 : เสี่ยงสูง

จุดเด่นของ กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน A

ลงทุนในหุ้นเติบโตที่มีพื้นฐานดี
โดยเน้นเลือกลงทุนเพียง 10-15 ตัว

มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสม
ตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

การันตีด้วย Morningstar Thailand 5 ดาว

ตารางผลการดำเนินงาน

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค. 63 
1ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
*ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน - 5 ปี ณ วันที่ 2 ม.ค. 63

✓ กองทุนนี้เหมาะสำหรับ

  • ผู้ลงทุนทั่วไปที่มีความต้องการที่จะได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผลหรือกำไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในตราสารทุน
  • ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ากว่ามูลค่าที่ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้
  • ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนใน ตราสารหนี้ทั่วไป

X กองทุนนี้ไม่เหมาะสำหรับ

  • ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ 

 

สนใจลงทุน TSF เปิดบัญชีกองทุนผ่าน TISCO My Funds

สนใจลงทุนกับเรา

กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดย บลจ.ทิสโก้จะติดต่อเพื่อให้คำแนะนำการลงทุนแก่ท่าน
 

คำเตือน

  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลดำเนินงานในอนาคต

ดาวน์โหลดเอกสาร

ซื้อ - ขายได้ทุกวันทำการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ 0 2633 6000 กด 4
www.tiscoasset.com / แอปพลิเคชั่น TISCO My Funds

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน