TH EN
TFINTECH กองทุนเปิด ทิสโก้ FinTech
ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน
ความเสี่ยงระดับ 6 : เสี่ยงสูง

เสนอขายครั้งแรก วันที่ 21 – 29 กันยายน 2564

นโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF FinTech Fund ชนิดหน่วยลงทุน I2 USD (กองทุนหลัก)​ซึ่งมีนโยบายลงทุนอย่างน้อย 70% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลกที่มีรายได้จากการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบไปด้วยการวิจัย การพัฒนา การผลิต และ/หรือจัดจำหน่ายเทคโนโลยีที่นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริการทางการเงิน ​
โดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในบริษัทที่มีรายได้จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมบริการ ทางการเงิน และ/หรือบริษัทที่มีเป้าหมายในการแข่งขันกับบริการทางการเงินรูปแบบเดิม ซึ่งรวมถึงกิจกรรมทางการเงินต่างๆ เช่น ระบบการชำระเงิน การธนาคาร การลงทุน การให้เงินกู้ยืม การประกันภัย และซอฟต์แวร์ กองทุนหลักดังกล่าวบริหารและจัดการโดย BlackRock (Luxembourg) S.A. ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน BGF FinTech Fund ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

สนใจลงทุน TFINTECH เปิดบัญชีกองทุนรวมผ่าน TISCO My Funds

✓ กองทุนนี้เหมาะสำหรับ

  • ผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนได้
  • ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนทางด้านราคาของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
  • ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

X กองทุนนี้ไม่เหมาะสำหรับ

  • กองทุนนี้ไม่เหมาะกับผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

คำเตือน

  • กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก 
  • กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 
  • ผู้สนใจลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนรวมโดยเฉพาะนโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนที่ได้เปิดเผยไว้ที่ www.tiscoasset.com ก่อนตัดสินใจลงทุน 

สนใจลงทุนกับเรา

กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดย บลจ.ทิสโก้จะติดต่อเพื่อให้คำแนะนำการลงทุนแก่ท่าน
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ 0 2633 6000 กด 4 หรือ 0 2080 6000 กด 4
www.tiscoasset.com / แอปพลิเคชั่น TISCO My Funds

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน