Five-year plans of China

 

พรรคคอมมิวนิสต์กุมอำนาจปกครองสาธารณรัฐประชาชนจีนมากว่า 70 ปี ​
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมช่วงระยะเวลา 5 ปี ​เปรียบเสมือนเป็น
กระดูกสันหลังของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอดีต

แผนยุทธศาสตร์จีนฉบับปัจจุบัน

 

Major targets of China's 14th Five-Year Plan (2021-2025)​

อุตสาหกรรมที่จะได้รับประโยชน์​

 

TCHSTRATEGYกองทุนเปิด ทิสโก้ China Strategy
TISCO China Strategy Fund
ความเสี่ยงระดับ 6 : เสี่ยงสูง

เสนอขายครั้งแรก วันที่ 1 - 9 สิงหาคม 2565

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารทุนของบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศจีน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาและการขับเคลื่อนทางด้านนวัตกรรมและอุตสาหกรรม การสนับสนุนภาคการบริโภคและการบริการภายในประเทศ การพัฒนาด้านนวัตกรรมทางการแพทย์และเทคโนโลยีชีวภาพ การพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบดิจิทัล และการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น รวมถึงบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความเชื่อมโยงกับทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีนในระยะยาว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน​

​ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนกองทุนละไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศแต่ละกองทุนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ​

ในเบื้องต้นบริษัทจัดการจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ เกินกว่า 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จำนวน 4 กองทุน ได้แก่

✓ กองทุนนี้เหมาะสำหรับ

  • ผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนได้​

  • ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนทางด้านราคาของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้​

  • ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

X กองทุนนี้ไม่เหมาะสำหรับ

  • ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

คำเตือน

  • กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน

  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนซึ่งเปิดเผยไว้ที่ www.tiscoasset.com ก่อนตัดสินใจลงทุน

     

สนใจลงทุน TCHSTRATEGY เปิดบัญชีกองทุนรวมผ่าน TISCO My Funds

 

ติดตามข่าวสารการลงทุน บทความกองทุนน่าสนใจจาก บลจ.ทิสโก้ ได้แล้ววันนี้

ผ่านช่องทาง Line official account @TISCOMYFUNDS

สนใจลงทุนกับเรา

กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดย บลจ.ทิสโก้ จะติดต่อเพื่อให้คำแนะนำการลงทุนแก่ท่าน
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ 0 2633 6000 กด 4 หรือ 0 2080 6000 กด 4
www.tiscoasset.com / แอปพลิเคชั่น TISCO My Funds