TH EN

กลุ่มทิสโก้ รับรางวัล Sustainability Disclosure 2021

โพสต์เมื่อ 24 ธันวาคม  2564

        23 ธ.ค.64 - นายประยุกต์ เจริญจรัสกุล ผู้อำนวยการอาวุโส หน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนในการรับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award 2021 จากสถาบันไทยพัฒน์ โดยมอบให้กับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะอย่างโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ครอบคลุมทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี 

        สำหรับการตัดสินรางวัลพิจารณาจากเกณฑ์ใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความสมบูรณ์ของเนื้อหา (Completeness) ด้านความน่าเชื่อถือของเนื้อหา (Credibility) และด้านการสื่อสารและนำเสนอเนื้อหา (Communication) ในรายงานความยั่งยืน

        ทั้งนี้ กลุ่มทิสโก้ยังคงเดินหน้าพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเป้าประสงค์ทางธุรกิจกับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนขององค์กรจึงเป็นอีกช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร และสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน