TH EN

มาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

 

มาตรการสำหรับลูกค้าทั่วไป

สินเชื่อเงินกู้ ประเภทจำนำทะเบียนรถ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อเพื่อธุรกิจ (SME)
            •  ปรับลดค่างวด ขยายระยะเวลาผ่อนชำระให้สอดคล้องกับความสามารถของลูกค้า เพื่อแก้ไขหนี้ลูกค้าอย่างยั่งยืน
 
 

เงื่อนไขการเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

             •  ลูกค้าต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงทุกประการพร้อมแสดงหลักฐาน/ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาการชำระหนี้ และ ความรุนแรงปัญหาดังกล่าว  รวมทั้งหลักฐาน/ข้อมูลพิสูจน์ศักยภาพในการชำระหนี้แก่ธนาคาร
             •  ต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
             •  รถยนต์ยังอยู่ในสภาพเรียบร้อย และสามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และสินเชื่อเงินกู้ ประเภทจำนำทะเบียนรถ)
             •  กรณีสินเชื่อประเภทวงเงินหมุนเวียน ธนาคารอาจพิจารณาระงับการใช้วงเงินหรือยกเลิกวงเงินที่มีอยู่ในระหว่างปรับปรุงโครงสร้างหนี้
 
            การพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกค้าแต่ละรายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะพิจารณาจากผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ รวมทั้งข้อมูล เอกสารประกอบที่ลูกค้านำส่ง และธนาคารจะเสนอแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่เหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้และความเสี่ยงของลูกค้าต่อไป
            ลูกค้าควรเร่งดำเนินการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ พร้อมให้หลักฐานข้อมูลที่ครบถ้วน รวมถึงเอกสารประกอบที่จำเป็นแก่ธนาคาร เพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้โดยเร็ว
            กรณีที่ลูกค้าได้ทำประกันชีวิตกลุ่ม แบบคุ้มครองสินเชื่อ (ALP) ลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการประกันชีวิต อย่างไรก็ตาม กรณีที่ลูกค้ามีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือได้รับการผ่อนผันการชำระหนี้จากธนาคาร หากลูกค้าเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง มูลค่าของจำนวนเงินเอาประกันดังกล่าวอาจไม่ครอบคลุมภาระหนี้ที่มีกับธนาคาร ทำให้ผู้มีหน้าที่ชำระหนี้ตามกฎหมายอาจต้องชำระหนี้ส่วนที่เหลือคืนให้แก่ธนาคาร
            กรณีลูกค้าได้ทำปรับปรุงโครงสร้างหนี้เรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะรายงานข้อมูลการทำปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (Pre-emptive DR และ TDR) ให้กับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
 
หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ชำระหนี้ตามกฎหมายได้แก่ ผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน ผู้จัดการมรดก และ/หรือทายาท แล้วแต่กรณี

 

ลูกค้าสามารถกรอกข้อมูล และส่งเอกสารเพื่อลงทะเบียนขอเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

 

ช่องทางการติดต่อสาขาของธนาคารดังนี้

 

            •  สำนักงานใหญ่
            •  อาคารภคินท์
            •  ศรีนครินทร์
            •  รัตนาธิเบศร์
            •  กระบี่
            •  ขอนแก่น
            •  จันทบุรี
            •  ชลบุรี
            •  เชียงใหม่
            •  ตรัง
            •  นครปฐม
            •  นครราชสีมา
            •  นครสวรรค์
            •  พิษณุโลก
            •  ภูเก็ต
            •  ระยอง
            •  ราชบุรี
            •  สงขลา
            •  สระบุรี
            •  สุราษฎร์ธานี
            •  สุรินทร์
            •  อยุธยา
            •  อุดรธานี
            •  อุบลราชธานี

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า 02-080-6000 หรือ 02-633-6000 กด 1

Line Chat

LINE Official Account

@TISCO

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน