TH EN

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระยะที่ 3

มาตรการเฉพาะสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งปิดกิจการในพื้นที่ควบคุมการระบาดตามประกาศ ศบค.

 

มาตรการเฉพาะสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งปิดกิจการในพื้นที่ควบคุมการระบาด 13 จังหวัด (หรือตามที่ ศบค.ประกาศเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม) และนอกพื้นที่ควบคุมพักชำระหนี้เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยในระหว่างพักชำระหนี้ยังคงมีดอกเบี้ยเกิดขึ้นซึ่งคิดตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงในสัญญา

สำหรับสินเชื่อเช่าซื้อในระหว่างพักชำระจะคำนวณดอกเบี้ยจากฐานของค่างวดที่ถูกเลื่อนออกไปทั้งหมด และการพักชำระค่างวดจะทำให้ค่างวดทั้งหมดถูกเลื่อนออกไปทุก ๆ งวด งวดละ 2 เดือน เนื่องจากลูกค้าไม่ได้ชำระหนี้ที่พักทันทีหลังจากพักชำระค่างวด

ตัวอย่าง ค่างวด ๆ ละ 20,000 บาท เหลือค่างวดอีกจำนวน 30 งวด อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามสัญญา 5% ต่อปี หากพักชำระหนี้ 2 เดือน ค่างวดที่เหลือทั้ง 30 งวดจะถูกเลื่อนออกไปทุก ๆ งวด งวดละ 2 เดือนจะทำให้เกิดดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวน = 20,000 x 30 x 5% x 2 / 12 = 5,000 บาท

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมมาตรการ

 1. เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งปิดกิจการของทางการทั้งในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงสุด 13 จังหวัด (พื้นที่ควบคุม) หรือนอกพื้นที่ควบคุม ได้แก่ นายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งถูกคำสั่งปิดกิจการจนขาดรายได้
 2. ไม่มีหนี้ค้างชำระ หรือค้างชำระไม่เกิน 90 วัน ณ วันที่ยื่นคำขอ (ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด)

มาตรการนี้ ไม่ได้เป็นการพักชำระหนี้อัตโนมัติ โดยธนาคารจะพิจารณาข้อมูลหรือหลักฐานว่าลูกค้าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้างต้นหรือไม่ รวมถึงพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขในการชำระหนี้หลังจากพักชำระหนี้ไปในคราวเดียวกัน ดังนั้น ลูกค้าจึงควรเตรียมข้อมูลหรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้กระทบจากคำสั่งปิดกิจการในหรือนอกพื้นที่ควบคุมให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการลงทะเบียน

 

ระยะเวลาลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค.64 - 15 ส.ค.64

การพักชำระหนี้ดังกล่าวจะก่อให้เกิดภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ดังนั้นหากลูกค้ายังคงมีศักยภาพและสามารถชำระหนี้ได้ ควรชำระหนี้ต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ภาระหนี้เพิ่มสูงขึ้นไปอีก
 

อนึ่ง ลูกค้าสามารถเลือกว่าจะเข้าร่วมมาตรการเฉพาะสำหรับกลุ่มลูกค้าตามข้างต้น หรือมาตรการสำหรับลูกค้าทั่วไปตามด้านล่างได้เพียงมาตรการใดมาตรการหนึ่งเท่านั้น ดังนั้น ลูกค้าควรพิจารณาว่า สถานการณ์ของลูกค้าเหมาะกับมาตรการประเภทใดเพื่อจะได้แก้ปัญหาในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

มาตรการสำหรับลูกค้าทั่วไป

สินเชื่อเงินกู้ ประเภทจำนำทะเบียนรถ
 • ปรับลดค่างวด ขยายระยะเวลาผ่อนชำระให้สอดคล้องกับความสามารถของลูกค้า เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาสภาพคล่องได้ในระยะยาว หรือ
 • หากลูกค้าได้รับผลกระทบจนไม่สามารถชำระหนี้ได้ สามารถรับความช่วยเหลือโดย
  • คืนรถ หากราคาขายรถต่ำกว่าภาระหนี้ ธนาคารจะพิจารณาปรับลดภาระหนี้ส่วนที่เหลือตามความเหมาะสม หรือ
  • พักชำระค่างวด โดยธนาคารจะพิจารณาจากศักยภาพของลูกค้า (ในระหว่างพักชำระยังคงมีดอกเบี้ยเกิดขึ้น โดยคิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยเดิมในสัญญา)


สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
 • ปรับลดค่างวด ขยายระยะเวลาผ่อนชำระให้สอดคล้องกับความสามารถของลูกค้าเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาสภาพคล่องได้ในระยะยาว หรือ
 • หากลูกค้าได้รับผลกระทบจนไม่สามารถชำระหนี้ได้ สามารถได้รับความช่วยเหลือโดย
  • คืนรถ หากราคาขายรถต่ำกว่าภาระหนี้ ธนาคารจะพิจารณาปรับลดภาระหนี้ส่วนที่เหลือตามความเหมาะสม หรือ หรือ
  • พักชำระค่างวด ในระหว่างพักชำระจะคำนวณดอกเบี้ยจากฐานของค่างวดที่ถูกเลื่อนออกไปทั้งหมด โดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามสัญญา ซึ่งการพักชำระค่างวดจะทำให้ค่างวดทั้งหมดถูกเลื่อนออกไปทุก ๆ งวด โดยจำนวนงวดที่เลื่อนเท่ากับระยะเวลาที่พักชำระหนี้ 

   ตัวอย่าง ค่างวด ๆ ละ 20,000 บาท เหลือค่างวดอีกจำนวน 30 งวด อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามสัญญา 5% ต่อปี หากพักชำระหนี้ 2 เดือน ค่างวดที่เหลือทั้ง 30 งวดจะถูกเลื่อนออกไปทุก ๆ งวด งวดละ 2 เดือนจะทำให้เกิดดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวน = 20,000 x 30 x 5% x 2 / 12 = 5,000 บาท

สินเชื่อที่อยู่อาศัย
 • ปรับลดค่างวด โดยขยายระยะเวลาชำระหนี้

เงื่อนไขการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ

 • เป็นลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยลูกค้าต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงทุกประการพร้อมแสดงหลักฐาน/ข้อมูลว่าได้รับผลกระทบ และหลักฐาน/ข้อมูลพิสูจน์ศักยภาพแก่ธนาคาร
 • ต้องมีสถานะบัญชีไม่ค้างชำระ/ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยไม่เกินกว่า 90 วัน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 (กรณีมีสินเชื่อกับธนาคารก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2563)

ระยะเวลาลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564

การพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกค้าแต่ละรายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะพิจารณาจากผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ รวมทั้งข้อมูล เอกสารประกอบที่ลูกค้านำส่ง และธนาคารจะเสนอแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่เหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้และความเสี่ยงของลูกค้าต่อไป

หากลูกค้าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวควรเร่งดำเนินการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ พร้อมให้หลักฐานข้อมูลที่ครบถ้วน รวมถึงเอกสารประกอบที่จำเป็นแก่ธนาคาร เพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้โดยเร็ว

 

สำหรับลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และสินเชื่อเงินกู้ ประเภทจำนำทะเบียนรถ

ลูกค้าสามารถกรอกข้อมูล และส่งเอกสารเพื่อลงทะเบียนขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือระยะที่ 3

กรณีที่ลูกค้าได้ทำประกันชีวิตกลุ่ม แบบคุ้มครองสินเชื่อ (ALP) ลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการประกันชีวิต อย่างไรก็ตาม กรณีที่ลูกค้ามีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือได้รับการผ่อนผันการชำระหนี้จากธนาคาร หากลูกค้าเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง มูลค่าของจำนวนเงินเอาประกันดังกล่าวอาจไม่ครอบคลุมภาระหนี้ที่มีกับธนาคาร ทำให้ผู้มีหน้าที่ชำระหนี้ตามกฎหมายอาจต้องชำระหนี้ส่วนที่เหลือคืนให้แก่ธนาคาร หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ชำระหนี้ตามกฎหมายได้แก่ ผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน ผู้จัดการมรดก และ/หรือทายาท แล้วแต่กรณี
 

ลงทะเบียน คลิก

 

ลูกค้าสามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมหลังจากลงทะเบียนขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือระยะที่ 3 เสร็จสิ้นแล้ว

ลงทะเบียน คลิก

 

สำหรับลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัย

ลูกค้าสามารถกรอกข้อมูล เพื่อลงทะเบียนขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือระยะที่ 3

ลงทะเบียน คลิก

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน