TH EN

สินเชื่อเพื่อผู้จำหน่ายรถยนต์

สินเชื่อรถมือสอง

วงเงินกู้รองรับการสั่งซื้อรถยนต์ มี web base ที่ออกแบบมาเพื่อการบริหารจัดการสต๊อกร่วมกับการบริหารต้นทุนทางการเงินโดยเฉพาะ หมดห่วงเรื่องการบริหารสต๊อกสินค้า ให้ท่านใช้เวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจำหน่ายได้อย่างเต็มที่


Be Supportive

ช่วยเหลือและสนับสนุนด้วยความเข้าใจ

Empower SMEs

เสริมสร้างให้ SME เติบโตอย่างยั่งยืน

Fast Approval

พิจารณาอนุมัติ บริการด้วยความรวดเร็ว

Appropriate Installment Payment

ผ่อนชำระสอดคล้องกับรายได้


เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

เอกสาร ผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน
  นิติบุคคล นิติบุคคล บุคคลธรรมดา
1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ (ไม่เกิน 90 วัน)  
2. สำเนาใบทะเบียนการค้า/ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
 
3. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 
4. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ หรือตราสารการจัดตั้ง
 
5. สำเนางบดุล และงบกำไรขาดทุนล่าสุด 3 ปี พร้อมหมายเหตุประกอบงบ
 
6. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 
7. สำเนาบัญชีกระแสรายวัน / ออมทรัพย์ / ประจำย้อนหลัง 6 เดือน
8. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน
   
9. สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี)
   
10. สำเนาเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์ที่ซื้อ/ขอสินเชื่อ
   

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน