TH EN

คณะผู้บริหารระดับสูง

นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้

นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์

กรรมการผู้จัดการใหญ่
และกรรมการอำนวยการ

นายพิธาดา วัชรศิริธรรม

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายชาตรี จันทรงาม

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายควบคุมการเงิน
และบริหารความเสี่ยง

นายยุทธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส

นายเดชพินันท์ สุทัศนทรวง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส

นายรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส

นายพิชา รัตนธรรม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส

นางสาวภาวิณี องค์วาสิฏฐ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส

นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์

เลขานุการบริษัท
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
สำนักกำกับดูแลกิจการ

นางสาววันธนา โชติชัยสถิตย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวรัชฎา พฤกษานุบาล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน