TH EN

คณะผู้บริหารระดับสูง

นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้

นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์

กรรมการผู้จัดการใหญ่
และกรรมการอำนวยการ

นายพิธาดา วัชรศิริธรรม

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายชลิต ศิลป์ศรีกุล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส

นายชาตรี จันทรงาม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
สายควบคุมการเงิน
และบริหารความเสี่ยง

นายรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายยุทธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายเดชพินันท์ สุทัศนทรวง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายพิชา รัตนธรรม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์

เลขานุการบริษัท
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำนักกำกับดูแลกิจการ

นางสาวภาวิณี องค์วาสิฏฐ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

นางสาววันธนา โชติชัยสถิตย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน