TH EN

Lending Interest Rates

ข้อมูลปัจจุบัน

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง อัตราดอกเบี้ยสูงสุดของเงินให้สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค กับเงินให้สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจของทางธนาคารทิสโก้ มีผลบังคับใช้ล่าสุด วันที่ 12 กันยายน 2564

เงินกู้ ดอกเบี้ยต่อปี (%)
ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา 6.450
ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี 6.450
ลูกค้ารายย่อยชั้นดี 6.725
ลูกค้าชั้นดี ประเภทสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 6.075 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดเอกสารย้อนหลัง

© Copyright 2018 TISCO Bank Public Company Limited. All rights reserved.