ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป ธนาคารทิสโก้ บล.ทิสโก้ บลจ.ทิสโก้
โทรศัพท์: 0 2633 6888 ติดต่อ บริษัททิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ธรหแน
หน้าแรก> รู้จักทิสโก้> ความรับผิดชอบต่อสังคม
ความเป็นมา
พันธกิจและค่านิยมองค์กร
การกำกับดูแลกิจการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
รางวัลแห่งความสำเร็จ
การต่อต้านธุรกิจคอร์รัปชั่น

ทิสโก้ตระหนักดีว่าความสำเร็จขององค์กรมิได้วัดจากความสามารถในการทำกำไร การเติบโตของผลประกอบการและตัวเลข
ทางการเงินเท่านั้น หากยังรวมถึงการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และมีส่วนช่วยเหลือ
สนับสนุนชุมชน รวมทั้งผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้ได้พัฒนาและพึ่งพาตนเองได้ ทั้งนี้ เพราะรากฐานที่มั่นคงทางสัมคงเป็น
ปัจจัยสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้นองค์กรต้องดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบและมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยให้ความสำคัญกับโครงการระยะยาว มีกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อ
สร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม


TISCO CSR Roadmap
ทิสโก้ได้กำหนดกรอบการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกิจกรรม
หลัก 3 ด้าน มีการระบุเป้าหมายและแผนการดำเนินงาน
ในแต่ละปี ดังนี้

1. การให้โอกาสทางการศึกษา (Educational Support) ทิสโก้ยังคงเจตนารมณ์ด้านการสนับสนุนการ
ศึกษาอย่างค่อเนื่อง อันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประสิทธิ
ภาพและคุณภาพของประชากรในประเทศ โดยให้ทุนการ
ศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน ให้ทุนพัฒนาศัพกยภาพครู
ซึ่งเป็นบุคลากรที่สำคัญต่อคุณภาพทางการศึกษาตลอด
จนทุนปรับปรุง/ซ่อมสร้างอาคารเรียนและอุปกรณ์การ
เรียนแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ

2. การให้ความรู้ทางการเงิน (Social Financial
Literacy) ด้วยศักยภาพของการเป็นสถาบันการเงิน
ทิสโก้มีความประสงค์จะนำความรู้ความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรไปช่วยแก้ปัญาการขาดความรู้ในการจัดการทาง
การเงินของคนไทย ซึ่งเป็นต้นตอของปัญหาสังคมใน
ระดับประเทศ จากผลสำรวจล่าสุดในปี 2556 เปิดเผย
โดยธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่า ความรุ้ทางการเงิน
ของคนไทยอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่ามาตรฐาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการด้อยความรู้ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำรงชีวิต อาทิเช่น ขาดความรู้ความเข้าใจในการคำนวณ
ดอกเบี้ยสินเชื่อ การก่อหนี้ มูลค่าของเงินตามกาลเวลา ฯลฯ

ทิสโก้จึงพัฒนาและจัดหลักสูตรอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจรวมทั้งการวงแผนการเงิน สำหรับเยาวชน ระดับมัธยมศึกษา
อุดมศึกษา และชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ โดยใช้บุคลากรภายในมาฝึกอบรมเป็นวิทยากรจิตอาสา อันเป็นโครงการที่จะจัด
อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

3. การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social and Governance - ESG)
เป็นกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะแก่บุคลากร ในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การบำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ รวมทั้งการส่งเสริมการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์โปร่งใส
ตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ดี อันเป็นกิจกรรมประจำปี ที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

การดำเนินโครงการและกิจกรรม CSR ทั้งหมดของทิสโก้ ขับเคลื่อนโดยพนักงานจิตอาสาเป็นหลัก เพื่อเปิดโอกาสให้
พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วม รู้จักการเสียสละและแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นอันเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น โดยมีคณะ
ผู้บริหารระดับสูงให้คำแนะนำและติดตามผลการดำเนินรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ เพื่อให้การดำเนิน
งานสอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดไว้ นอกจากโครงการที่ทิสโก้ดำเนินการเองแล้ว ทิสโก้ยังเข้าร่วมโครงการสาธารณ-
ประโยชน์อื่นๆ รวมทั้งสนับสนุนสาขาของบริษัทในกลุ่ม ที่กระจายอยู่ในเขตภูมิภาคให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นด้วยโดยเน้นกิจกรรมเพื่อการพัมนาที่ยั่งยืนเป็นสำคํญ


ธนาคารทิสโก้ เชิญร่วมช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้







ปี 2559  
ปี 2558  
click to download ปี 2557  
CSR Report
click to download ปี 2557  
click to download ปี 2556 click to download ปี 2555
click to download ปี 2554 click to download ปี 2553
click to download ปี 2552 click to download ปี 2551
click to download ปี 2550 click to download ปี 2549


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ธุรกิจออนไลน์ในเครือ
รู้จักทิสโก้ ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานกับทิสโก้
แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อธนาคาร
Privacy Policy Disclaimer