TH EN

ประกันบำนาญ My Wish G55 (ชำระเบี้ยถึงอายุ 55 ปี เพื่อรับเงินบำนาญ)

ประกันบำนาญ My Wish Retirement

ประกันบำนาญ My Wish Retirement G55
(ชำระเบี้ยถึงอายุ 55 ปี เพื่อรับเงินบำนาญ) เกษียณสบายใจ สมัครง่ายไม่ต้องตรวจสุขภาพ

อุ่นใจในวัยเกษียณ

รับเงินบำนาญแน่นอนทุกปี ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 55 ปี ถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 90 ปี รวมสูงสุดถึง 540% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

เป็นหลักประกันให้ครอบครัว

สร้างความมั่นคงให้แก่คนที่อยู่ข้างหลัง กรณีเสียชีวิตรับรองการจ่ายเงินบำนาญ 15 ปี

เบี้ยประกันลดหย่อนภาษีได้

สามารถลดหย่อนภาษีเงินได้สูงสุดปีละ 300,000 บาท (โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากประกาศกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้อง)

ผลประโยชน์และความคุ้มครองของผู้เอาประกันภัย

กรณีมีชีวิตอยู่ กรณีมรณกรรม

รับเงินบำนาญทุกปี ปีละ 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 90 ปี

  • หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนรับเงินบำนาญ รับมูลค่าที่สูงกว่าระหว่าง 105% ของเบี้ย ประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตที่ชำระให้แก่บริษัทมาแล้วทั้งหมดหรือเงินเวนคืนกรมธรรม์
  • หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตโดยที่ยังได้รับเงินบำนาญไม่ครบ 15 ปี บริษัทฯจะจ่ายเงินบำนาญที่เหลืออยู่ในครั้งเดียว โดยมูลค่าจะเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายจนครบ 15 ปี

เงื่อนไขการรับประกัน

  • ชายหญิง อายุ 20-50 ปี
  • ชำระเบี้ยประกันภัยถึงอายุ 55 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท
  • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

หมายเหตุ

  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในใบคำขอเอาประกันภัยเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน
  • นายหน้าประกันภัย : ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด และบริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้ดูแลสัญญาต่ออายุประกันภัย

สนใจแบบประกันหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อได้ที่สาขา ธนาคารทิสโก้ ทั่วประเทศ
หรือ
กรอกข้อมูลที่นี่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ*

*บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด จะทำหน้าที่ติดต่อกลับท่านเพื่อแนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์


ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยเพิ่มเติมได้ที่

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน