ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป ธนาคารทิสโก้ บล.ทิสโก้ บลจ.ทิสโก้
โทรศัพท์: 0 2633 6888 ติดต่อ บริษัททิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ธรหแน
หน้าแรก> ลูกค้าธุรกิจ
สินเชื่อ SME Super Surplus

สินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ให้บริการสนับสนุนเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ SME ในการเตรียมความพร้อม
การขยาย การปรับปรุงประสิทธิภาพ และยกระดับมาตรฐานการจัดการของผู้ประกอบการ SME

 • ให้การช่วยเหลือ และสนับสนุนด้วยความเข้าใจ
 • ร่วมเสริมสร้างให้ SME เติบโตอย่างยั่งยืน
 • พิจารณาอนุมัติ และบริการด้วยความรวดเร็ว
 • การผ่อนชำระสอดคล้องกับรายได้

ลักษณะบริการสินเชื่อ SME
 • เช่าซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ์
 • เช่าซื้อรถยนต์/รถบรรทุก เพื่อใช้ในธุรกิจ
 • เช่าซื้อรถโฟล์คลิฟท์
 • ซื้อที่ดิน และพัฒนาสิ่งปลูกสร้าง เพื่อขยายกิจการ
 • เงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น และระยะยาว เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต เสริมสภาพคล่อง
 • บริการด้านประกันภัยทุกประเภท ได้แก่ โรงงาน บ้าน รถยนต์ เครื่องจักร สต๊อกสินค้า
 • โอนหนี้จากสถาบันการเงินอื่น

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
          - จดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนการค้า/ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบธุรกิจ
            และมีกิจการอยู่ในประเทศไทย
          - ประกอบธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรม
  • ธุรกิจสิ่งพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์
  • ธุรกิจการขนส่ง และโลจิสติกส์
  • ธุรกิจการผลิตวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
  • ธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม
  • ธุรกิจยานยนต์ และชิ้นส่วน
  • ธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
เอกสาร
ผู้กู้
ผู้ค้ำประกัน
นิติบุคคล
นิติบุคคล
บุคคลธรรมดา
1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ (ไม่เกิน 90 วัน)
2. สำเนาใบทะเบียนการค้า/ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
3. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
4. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ หรือตราสารการจัดตั้ง
5. สำเนางบดุลและงบกำไรขาดทุน ล่าสุด 3 ปี
    พร้อมหมายเหตุประกอบงบ
6. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ
     ลงนาม
7. สำเนาบัญชีกระแสรายวัน/ออมทรัพย์/ประจำ ย้อนหลัง 6 เดือน
8. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน
9. สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี)
10. สำเนาเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์ที่ซื้อ/ขอสินเชื่อ

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ืที่
โทรศัพท์ : 0 2633 7222
อีเมล์ :
     
ธุรกิจออนไลน์ในเครือ
รู้จักทิสโก้ ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานกับทิสโก้
แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อธนาคาร
Privacy Policy Disclaimer Privacy Policy Disclaimer