TH EN
เบี้ยเพิ่มทุน บุญเพิ่มโอกาส

โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ

เชิญชวนร่วมโครงการบริจาค เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เข้ากองทุนผู้สูงอายุ นำเงินไปช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 3 ล้านคน ที่ธนาคารทิสโก้ ทุกสาขา แจ้งบริจาคได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป


คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพฯ

ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

การแจ้งความประสงค์ในการบริจาคเบี้ยยังชีพฯ

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา

เอกสารหลักฐาน

กรณีแจ้งบริจาคด้วยตนเอง
  • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ประสงค์จะบริจาคหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
กรณีมอบอำนาจ
  • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
  • หนังสือมอบอำนาจ (ไม่ต้องติดอากรแสตมป์)
  • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ หรือสำเนา

การนำเงินบริจาคไปใช้

  1. เงินบริจาคจะนำมาจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนประมาณ 3.6 ล้านคน โดยนำเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิรับเงิน
  2. คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สุงอายุ ได้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินช่วยเหลือฯ โดยผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับเดือนละ 100 บาท และผู้สูงอายุที่รายได้เกิน 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ได้รับเดือนละ 50 บาท ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2561 - มีนาคม 2562 (ผู้สูงอายุสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปถอนเงินสดได้ที่เครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป โดยเงินจะเข้าบัตรภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน) และจะมีการพิจารณากำหนดจำนวนเงินในระยะต่อไป

ผู้บริจาคจะได้อะไร

  1. เหรียญพระคลังเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นการตอบแทนการเสียสละเงินเบี้ยยังชีพที่จะนำไปให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ
  2. สิทธิในการหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1 เท่า ของเงินที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคอื่นแล้วไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อน ซึ่งกองทุนผู้สูงอายุและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจะส่งใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้บริจาคต่อไป

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้สาขาธนาคารทิสโก้ หรือ Call Center 02 633 6000 กด 2

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน