- เลือกความคุ้มครองชีวิตได้ตั้งแต่ 5-30 เท่า ของเบี้ยประกันภัยรายปี
- สับเปลี่ยนกองทุนฟรี 12 ครั้งต่อปี
- รับโบนัสพิเศษ 10% ของเบี้ยประกันภัยหลักรายปีตามเงื่อนไขที่กำหนด

แบบประกันชีวิตควบการลงทุน แบบชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด ที่มอบทั้งความคุ้มครองชีวิตและโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน สามารถเลือกปรับเปลี่ยนแบบประกันให้เหมาะสมกับจังหวะชีวิตที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงวัยได้ โดดเด่นด้วยหลากหลายความพิเศษ อาทิ

 • ยืดหยุ่นสูงเพราะออกแบบพอร์ตได้เอง
  • เลือกความคุ้มครองชีวิต ตั้งแต่ 5-30 เท่า ของเบี้ยประกันภัยรายปี1
  • ปรับเพิ่มหรือลดจำนวนเงินลงทุนได้ตามภาวะตลาด2
  • หยุดพักชำระเบี้ยฯ ได้เมื่อจำเป็น3
  • สับเปลี่ยนกองทุนฟรีถึง 12 ครั้งต่อปีกรมธรรม์
 • โอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตัวคุณ
 • รับโบนัสพิเศษ 10% ของเบี้ยประกันภัยหลักรายปี ในปีที่ชำระเบี้ยประกันภัยปีที่ 54
 • หลากหลายกองทุนชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
ลำดับ กองทุนและนโยบายการลงทุน ระดับความเสี่ยง
1 ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น (TISCOSTF) กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และ/หรือเงินฝากโดยที่กองทุนจะดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของกระแสเงินสดที่จะได้รับทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน (Portfolio Duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 3 เดือน ทั้งนี้กองทุนจะไม่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Notes) และไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

1 (ความเสี่ยงต่ำ)
2 ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ (TISCOMS) เน้นลงทุนหรือมีไว้ในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจในบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก (มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ไม่เกิน 50,000 ล้านบาท ณ วันทำการก่อนหน้าวันที่กองทุนลงทุน) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

6 (ความเสี่ยงสูง)
3 ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้ (TISCOCH) เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Hang Seng H-Share Index ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง มีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Hang Seng China Enterprises บริหารและจัดการโดย Hang Seng Investment Management Limited โดยกองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

6 (ความเสี่ยงสูง)
4 ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์ (TISCOUS) เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR S&P 500 ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุน อีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange, "NYSE Arca") มีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 โดยกองทุนดังกล่าวจัดตั้งและจัดการโดย State Street Global Advisors ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR S&P 500 ETF โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

6 (ความเสี่ยงสูง)
5 ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ (TISCOEU) เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShare EURO STOXX 50 UCITS ETF (Inc) (กองทุนหลัก) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี EURO STOXX 50 โดยกองทุนหลักบริหารและจัดการโดย BlackRock Asset Management Ireland Limited โดยกองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

6 (ความเสี่ยงสูง)

ตัวอย่างแผนภาพแสดงผลประโยชน์ สมมติขึ้นเพื่อความเข้าใจเท่านั้น มิได้เป็นการแสดงผลตอบแทนที่ได้รับจากกรมธรรม์ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ทั้งนี้ ผลตอบแทนที่ได้รับจริงจากกรมธรรม์ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินการของกองทุนที่เลือกไว้

หมายเหตุ :
 1. ความคุ้มครองชีวิตเลือกได้ตั้งแต่ 5-30 เท่า ขึ้นอยู่กับอายุของผู้ขอเอาประกันภัย ณ วันที่สมัคร
 2. ผู้เอาประกันภัยสามารถเพิ่มจำนวนเงินลงทุนโดยไม่เพิ่มความคุ้มครองได้จากการชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (Top-up premium) และสามารถถอนเงินบางส่วน (Partial surrender) จากกรมธรรม์ได้ โดยอาจมีค่าธรรมเนียมการถอนเงินจากกรมธรรม์
 3. ผู้เอาประกันภัยสามารถหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยได้ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 4 เป็นต้นไป
 4. โบนัสพิเศษร้อยละ 10 ของเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระในปีที่ 5 ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องไม่ใช้สิทธิ์การถอนเงินออกจากกรมธรรม์ และลดเบี้ยประกันภัยก่อนรับโบนัสพิเศษรวมถึงปีที่ได้รับโบนัสพิเศษด้วย

 • กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา
  หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญาประกันภัย และกรมธรรม์ยังคงมีมูลค่าบัญชีกรมธรรม์และมีผลบังคับ บริษัทฯ จะจ่ายมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ของกองทุนภายใต้กรมธรรม์ ณ วันประเมินราคาวันแรกถัดจากวันครบกำหนดสัญญาคืนให้แก่ผู้เอาประกันภัย

 • กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
  บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ ดังนี้
  1. จำนวนเงินเอาประกันภัยของเบี้ยประกันภัยหลัก รวมกับ
  2. มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนสำหรับกองทุนภายใต้กรมธรรม์สำหรับเบี้ยประกันภัยหลัก และกองทุนภายใต้กรมธรรม์สำหรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (ถ้ามี) ทั้งนี้กรมธรรม์ต้องมีมูลค่ากรมธรรม์และมีผลบังคับ

 • เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต
  สามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
 • อายุรับกระกันภัย
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย
: 1 เดือน - 70 ปี
: ถึงอายุ 99 ปี
: ถึงอายุ 99 ปี
: รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือรายเดือน

เบี้ยประกันภัย
ประเภทของเบี้ยประกันภัย ขั้นต่ำ (บาท) สูงสุด
เบี้ยประกันภัยหลัก  
รายปี 120,000 ไม่จำกัด ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไข การพิจารณารับประกันภัย ของบมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) (“บริษัท”)
ราย 6 เดือน 60,000
ราย 3 เดือน 30,000
รายเดือน 10,000
 
เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ 5,000 ไม่เกิน 5 เท่าของ เบี้ยประกันภัยหลักรายปี ในแต่ละปีกรมธรรม์

ผู้เอาประกันภัยสามารถร้องเรียนได้ที่หน่วยงาน ดังต่อไปนี้

 1. ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service Center)
  บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) เลขที่ 9/9 อาคารแอทสาทร ชั้น 20-27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 1621 (ในเวลาทำการ) โทรสาร : 0 2353 4888 อีเมล : hotline@prudential.co.th

 2. ศูนย์บริการลูกค้า โทรศัพท์ 0 2633 6000
  ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 48/2 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันภัยที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้ลูกค้าเพื่อให้เกิดการทำสัญญากับบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น


“ทิสโก้ มาย ลิงค์ (TISCO My Link)”เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันชีวิตควบการลงทุนแบบชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด โดยชื่อที่ระบุในกรมธรรม์ คือ พรูยูนิต ลิงค์ 3 (PRUUnit Linked 3)


คำเตือน :
 1. การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านนายหน้าประกันชีวิตเป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น
 2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 3. ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ยกเลิกภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัท และมีสิทธิ์ขอยกเลิกกรมธรรม์โดยมีมูลค่าเวนคืนตามที่ระบุในกรมธรรม์
 4. กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง
  • กรณีปกปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จที่มีผลต่อการรับประกันภัย บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับจากวันทำสัญญา
  • การฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับจากวันทำสัญญาประกันชีวิต หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆาตกรรม
 5. ผู้เอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายรวมถึงเงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมในหนังสือชี้ชวนของกองทุน ก่อนตัดสินใจเข้าทำประกันและลงทุน
 6. ผู้เอาประกันภัยสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมที่นอกเหนือจากกรมธรรม์นี้ได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุน
 7. การประกันชีวิตประเภทนี้เปรียบเสมือนการลงทุนระยะยาวและมีความคุ้มครอง เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ผู้เอาประกันภัยควรตรวจสอบมูลค่าบัญชีกรมธรรม์รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาหน่วยลงทุนของกองทุนที่ท่านเลือกลงทุนอย่างสม่ำเสมอ และควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา
 8. แบบประกันภัยนี้เป็นแบบประกันภัยที่ชำระเบี้ยประกันภัยรายงวดระยะยาว การปรับลดหรือหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย หรือการถอนเงินจากกรมธรรม์บางส่วนเร็วเกินไปหรืออย่างสม่ำเสมอ หรือการเวนคืนกรมธรรม์ อาจทำให้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ลดลง หรืออาจได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระ และ/หรือกรมธรรม์สิ้นผลบังคับก่อนครบกำหนดสัญญาเอาประกันภัย
 9. ผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยนั้นไม่ใช่เงินฝาก จึงอาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับเงินต้นคืนไม่เต็มจำนวนเมื่อเวนคืนกรมธรรม์ก่อนกำหนด
 10. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกจัดสรรเข้ากองทุนรวม โดยหากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมมีกำไร ผู้เอาประกันภัยจะได้ผลตอบแทนสูง แต่หากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมขาดทุน ผู้เอาประกันภัยจะได้รับผลตอบแทนต่ำ หรือบางกรณีอาจขาดทุน กล่าวคืออาจไม่ได้รับเงินส่วนลงทุนคืนเต็มจำนวน ทั้งนี้กรมธรรม์นี้ไม่มีการรับประกันเงินส่วนลงทุน
 11. กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม แต่เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงตามอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนแรกเริ่มได้
 12. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมในอดีตมิได้เป็นเครื่องบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคต
 13. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการกองทุนรวม
 14. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการฯ ดังนั้น บริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการฯ จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวมและจะไม่สามารถนำทรัพย์สินของกองทุนรวมไปใช้ประโยชน์เพื่อการชำระหนี้ของตนเอง