TH EN

โครงการทิสโก้ร่วมใจ

กลุ่มทิสโก้ริเริ่มโครงการทิสโก้ร่วมใจขึ้นในปี 2552 เพื่อมอบโอกาสด้านการศึกษา โดยจัดสรรทุนพัฒนาอาคารเรียนและครุภัณฑ์แก่โรงเรียนขยายโอกาสที่ขาดแคลนทั่วประเทศ ซึ่งภาครัฐยังมีงบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ และมีความจำเป็นเร่งด่วน  เพื่อให้เยาวชนไทยได้มีอาคารเรียนที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน เป็นการสร้างแรงจูงใจให้คนในชุมชนส่งบุตรหลานเข้าเรียนตามวัย  โดยกลุ่มทิสโก้เป็นผู้สนับสนุนหลัก ดำเนินโครงการร่วมกับคู่ค้า ลูกค้า ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบ  ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี จนกระทั่งในปี 2563 ได้มีการทบทวนแผนงานให้สอดคล้องกับประเด็นทางสังคมด้านการพัฒนาสาธารณสุข จึงได้ขยายการสนับสนุนไปยังสถานพยาบาลของรัฐ เพื่อร่วมสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์  และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยอย่างยั่งยืนด้วย

 

ปี 2564/2

ทิสโก้ร่วมใจ 11 สร้างอาคารเรียนต้านแผ่นดินไหว 2 ชั้น 5 ห้องเรียน  โรงเรียนบ้านคลองกำ จ.กระบี่ (มีแผนเริ่มก่อสร้างในเดือนมกราคม 2565)

ปี 2564/1

ทิสโก้ร่วมใจ 10
อาคารโรงอาหาร 260 ที่นั่ง โรงเรียนบ้านปงเคียน จ.เชียงราย  พร้อมมอบเครื่องเล่นสนาม และคอมพิวเตอร์จำนวน 10 ชุด

อาคารทิสโก้ร่วมใจ ปี 2552
อาคารทิสโก้ร่วมใจ ปี 2552
ปี 2563

ทิสโก้ร่วมใจ 9
ปรับปรุงศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลบางใหญ่ จ.นนทบุรี (เริ่มปรับปรุงเดือนมิถุนายน 2564 - มกราคม 2565)

 

 

ปี 2562

ทิสโก้ร่วมใจ 8
อาคารคอนกรีต 2 ชั้น 12 ห้องเรียน พร้อมสุขา โรงเรียนวัดลาดเป้ง จ.สมุทรสงคราม

อาคารทิสโก้ร่วมใจ ปี 2552
อาคารทิสโก้ร่วมใจ ปี 2552
ปี 2561

ทิสโก้ร่วมใจ 7
อาคารคอนกรีต 2 ชั้น 8 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านม่วง จ.ขอนแก่น

อาคารทิสโก้ร่วมใจ ปี 2552
อาคารทิสโก้ร่วมใจ ปี 2552
ปี 2560

ทิสโก้ร่วมใจ 6
อาคารคอนกรีต 3 ชั้น 18 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านจอหอ จ.นครราชสีมา

อาคารทิสโก้ร่วมใจ ปี 2552
ปี 2559

ทิสโก้ร่วมใจ 5
อาคารเรียนคอนกรีต 2 ชั้น 8 ห้องเรียน และห้องสุขาที่ถูกหลักอนามัย โรงเรียนบ้านโนนบอน (คำหล้าประชานุเคราะห์) จ.อุบลราชธานี

อาคารทิสโก้ร่วมใจ ปี 2559
อาคารทิสโก้ร่วมใจ ปี 2559
ปี 2558

ทิสโก้ร่วมใจ 4
อาคารเรียนอนุบาล 1 ชั้น 2 ห้องเรียน พร้อมสุขาในห้องเรียน โรงเรียนบ้านบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

 • สนับสนุนหลังคาอาคารอเนกประสงค์ 100 ปี โรงเรียนบ้านปง จ.เชียงใหม่
 • ร่วมจัดสร้างอาคารเรียนปฐมวัย โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง จ.บึงกาฬ
 • จัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้สำหรับห้องสมุด โครงการห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนบ้านคลองสง จ.ชุมพร
 • ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนบ้านป่าหวาย จ.ขอนแก่น
 • สมทบทุนสร้างโรงเรียนกำเนิดวิทย์ และสถาบันวิทยสิริเมธี จ.ระยอง

 

อาคารทิสโก้ร่วมใจ ปี 2558
ปี 2557

ทิสโก้ร่วมใจ 3
อาคารเรียนคอนกรีต 2 ชั้น 4 ห้องเรียน พร้อมห้องสุขาที่สะอาดถูกหลักอนามัย โรงเรียนบ้านท่าดินดำ จ.ลพบุรี

 • จัดสร้างโรงอาหารพร้อมจุดล้างมือ และแปรงฟัน โรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี จ.นครพนม
 • จัดสร้างโรงอาหาร โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ จ.นครพนม
 • จัดซื้อครุภัณฑ์ให้แก่โรงเรียนบ้านโนนระเวียง จ.สุรินทร์
 • ร่วมจัดสร้างหอประชุมเอนกประสงค์ แก่โรงเรียนบ้านศรีแก้ว จ.ศรีสะเกษ
อาคารทิสโก้ร่วมใจ ปี 2557
ปี 2556

ทิสโก้ร่วมใจ 2
อาคารเรียนคอนกรีต 3 ชั้น 8 ห้องเรียน พร้อมปรับปรุงสนามกีฬา และห้องสุขา โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ จ.อยุธยา

 • ร่วมจัดสร้างโรงอาหาร โรงเรียนทรายทองวิทยา จ.รัอยเอ็ด
 • ร่วมจัดสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนบ้านท่ามะนาว จ.ลพบุรี
 • จัดสร้างห้องสุขา โรงเรียนบ้านสร้าง จ.อยุธยา
 • ปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงใหม่
อาคารทิสโก้ร่วมใจ ปี 2556
ปี 2552

ทิสโก้ร่วมใจ 1
อาคารเรียนคอนกรีต 1 ชั้น 4 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟ จ.อุดรธานี

อาคารทิสโก้ร่วมใจ ปี 2552

โรงเรียนที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนปรับปรุงสถานศึกษา ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ส่งไปที่หน่วยงานความรับผิดชอบต่อสังคมทิสโก้

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน