TH EN

ผลการดำเนินงาน

ผลงานของเยาวชนค่ายการเงิน

กิจกรรมออมไอดอล
ผลการดำเนินงานค่ายการเงินทิสโก้ 2018

 

จากการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการนำความรู้ไปปฏิบัติและเผยแพร่สู่ชุมชนทั่วประเทศ ผ่านการประกวดผลงานการส่งต่อความรู้สู่ชุมชมมาอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา 7 ปี ตั้งแต่เริ่มค่ายการเงิน มีโรงเรียนเข้าร่วมค่ายการเงินครบ 77 จังหวัดและมีโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศครบทุกภาคของประเทศ  

ในโอกาสครบรอบ 50 ปี กลุ่มทิสโก้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมพิเศษ “ออม Idol Award 2019” ขึ้น โดยเชิญโรงเรียนชนะเลิศการประกวดเข้าร่วมประกวดผลงานยอดเยี่ยม พร้อมจัดแสดงผลงานแก่สาธารณะ เพื่อขยายผลการเผยแพร่ความรู้ทางการเงิน กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาผลงานและถอดบทเรียน รวมถึงส่งเสริมการเข้าถึงความรู้ทางการเงินในรูปแบบใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ด้วย  มีโรงเรียนเข้าร่วมดังนี้ 

  • โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
  • โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จ.ขอนแก่น
  • โรงเรียนแวงพิทยาคม จ.สกลนคร
  • โรงเรียนมัญจาศึกษา จ.ขอนแก่น
  • โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  จ.นครพนม
  • โรงเรียนสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
  • โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา  

การประกวดจัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2562 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้รับชม อีกทั้งมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ  ธนาคารแห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมเป็นกรรมการตัดสินด้วย เกณฑ์การพิจารณาให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมการออม ประกอบกับการลดค่าใช้จ่าย การนำแนวคิดด้านการเงินไปใช้ได้อย่างเหมาะสม แสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องและยั่งยืนในการดำเนินกิจกรรมเผยแพร่  

ตัวอย่างผลงานของเยาวชนค่ายการเงิน

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน