TH EN

การก่อสร้างอาคารเรียนที่ผ่านมาของโครงการ

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ด้านการสนับสนุนการศึกษา สถานศึกษานับเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญ ในการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม ทิสโก้ได้ให้การช่วยเหลือปรับปรุงสถานศึกษาต่างๆ ทั้งการซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง การให้ทุนและจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอน โดยสรุปดังนี้

ปี 2562: อาคารทิสโก้ร่วมใจ 8

อาคารคอนกรีต 2 ชั้น 12 ห้องเรียน พร้อมสุขา โรงเรียนวัดลาดเป้ง จ.สมุทรสงคราม

อาคารทิสโก้ร่วมใจ ปี 2552
อาคารทิสโก้ร่วมใจ ปี 2552
ปี 2561: อาคารทิสโก้ร่วมใจ 7

อาคารคอนกรีต 2 ชั้น 8 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านม่วง จ. ขอนแก่น

อาคารทิสโก้ร่วมใจ ปี 2552
อาคารทิสโก้ร่วมใจ ปี 2552
อาคารทิสโก้ร่วมใจ ปี 2552
ปี 2560: อาคารทิสโก้ร่วมใจ 6

อาคารคอนกรีต 3 ชั้น 18 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านจอหอ จ.นครราชสีมา

ปี 2559: อาคารทิสโก้ร่วมใจ 5

อาคารเรียนคอนกรีต 2 ชั้น 8 ห้องเรียน และห้องสุขาที่ถูกหลักอนามัย โรงเรียนบ้านโนนบอน (คำหล้าประชานุเคราะห์) จ.อุบลราชธานี

อาคารทิสโก้ร่วมใจ ปี 2559
อาคารทิสโก้ร่วมใจ ปี 2559
ปี 2558:

 • "อาคารทิสโก้ร่วมใจ 4" อาคารเรียนอนุบาล 1 ชั้น 2 ห้องเรียน พร้อมสุขาในห้องเรียน โรงเรียนบ้านบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
 • สนับสนุนหลังคาอาคารอเนกประสงค์ 100 ปี โรงเรียนบ้านปง จ.เชียงใหม่
 • ร่วมจัดสร้างอาคารเรียนปฐมวัย โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง จ.บึงกาฬ
 • จัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้สำหรับห้องสมุด โครงการห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนบ้านคลองสง จ.ชุมพร
 • ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนบ้านป่าหวาย จ.ขอนแก่น
 • สมทบทุนสร้างโรงเรียนกำเนิดวิทย์ และสถาบันวิทยสิริเมธี จ.ระยอง
 • อาคารทิสโก้ร่วมใจ ปี 2558
  ปี 2557:
  • "อาคารทิสโก้ร่วมใจ 3" อาคารเรียนคอนกรีต 2 ชั้น 4 ห้องเรียน พร้อมห้องสุขาที่สะอาดถูกหลักอนามัย โรงเรียนบ้านท่าดินดำ จ.ลพบุรี
  • จัดสร้างโรงอาหารพร้อมจุดล้างมือ และแปรงฟัน โรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี จ.นครพนม
  • จัดสร้างโรงอาหาร โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ จ.นครพนม
  • จัดซื้อครุภัณฑ์ให้แก่โรงเรียนบ้านโนนระเวียง จ.สุรินทร์
  • ร่วมจัดสร้างหอประชุมเอนกประสงค์ แก่โรงเรียนบ้านศรีแก้ว จ.ศรีสะเกษ
  อาคารทิสโก้ร่วมใจ ปี 2557
  ปี 2556:
  • "อาคารทิสโก้ร่วมใจ 2" อาคารเรียนคอนกรีต 3 ชั้น 8 ห้องเรียน พร้อมปรับปรุงสนามกีฬา และห้องสุขา โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ จ.อยุธยา
  • ร่วมจัดสร้างโรงอาหาร โรงเรียนทรายทองวิทยา จ.รัอยเอ็ด
  • ร่วมจัดสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนบ้านท่ามะนาว จ.ลพบุรี
  • จัดสร้างห้องสุขา โรงเรียนบ้านสร้าง จ.อยุธยา
  • ปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงใหม่
  อาคารทิสโก้ร่วมใจ ปี 2556
  ปี 2552: อาคารทิสโก้ร่วมใจ 1

  อาคารเรียนคอนกรีต 1 ชั้น 4 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟ จ.อุดรธานี

  อาคารทิสโก้ร่วมใจ ปี 2552

  โรงเรียนที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนปรับปรุงสถานศึกษา สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มให้ข้อมูลโรงเรียนและสิ่งก่อสร้าง เพื่อขอรับการพิจารณาสนับสนุนจากทางโครงการ กรอกข้อมูล ให้ครบถ้วน ส่งไปที่

  • โทรสาร 0 2633 6925 หรือ
  • อีเมล: [email protected] หรือ
  • ส่งไปรษณีย์ ระบุหน้าซองถึง
  ฝ่ายนิเทศสัมพันธ์ (โครงการสร้างอาคารเรียน)
  บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  48/49 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 7
  ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
  กรุงเทพฯ 10500

  © สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน